Frp mener det bør være opp til familiene, ikke politikerne, å bestemme hvem som skal være hjemme med barna.

Alle de andre partiene er i større eller mindre grad uenige. Dette er overformynderi på sitt verste.

I mellomtiden pågår debatten om foreldrepermisjonen for fullt. Skillene går mellom oss som ønsker mer fleksibilitet for familiene, og de som ønsker å beholde den strenge tredelingen som ikke passer alle familier.

Frp har alltid vært for mest mulig frihet for familiene. Vi mener at familiene selv må kunne bestemme over egen foreldrepermisjon.

Vi har fremmet flere forslag om dette, og Stortinget behandler nå et forslag fra Frp om å gi familien full frihet til å dele permisjonen. Det er kvinner som føder barn, ikke staten.

Les også: Vi må tørre å snakke om mor

Regjeringens uenigheter

Mens vi behandler dette forslaget i Stortinget, foreslo KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad å redusere fedrekvoten fra 15 til 10 uker. Samtidig går Venstre til angrep på både KrFs nye forslag og vårt standpunkt.

Regjeringen er tydeligvis ikke enig med seg selv.

For noen familier passer det at far er mye hjemme, for andre passer det at mor er hjemme. Om den ene driver et enkeltpersonforetak, er det ikke lett å kunne ta lang permisjon. Det er også andre situasjoner som hindrer dem i å ta ut permisjonen de er tildelt.

Med dagens ordning er det slik at far har selvstendig opptjeningsrett, men han har ikke selvstendig uttaksrett. Uttaksrett er knyttet opp til mors aktivitet.

Et hjerterått eksempel

En far mistet retten til pappapermisjon mens han var kreftsyk. Grunnen til dette var at hans samboer var ufør og han fikk ikke flyttet foreldrepermisjonen til etter fullført cellegiftbehandling.

Dette er et hjerterått eksempel på hvor urettferdig dagens system er. Frp ønsker å styrke fedrenes rettigheter, ved å ta bort egne kvoter for mor og far og ved å gi fedre selvstendig uttaksrett.

Målet må være å gi barnet tid sammen med sine foreldre, som sikres gjennom å gi familien full frihet til å fordele permisjonen seg imellom, slik de finner det best for sin familie.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Det er ikke opp til Venstre, KrF eller Frp å bestemme dette. I Frp har vi tro på begge foreldrene, og tro på at familien kan ta gode valg uten at staten skal fortelle dem hva som er riktig.

Vi har tro på at fedre og mødre gjerne vil være hjemme med sine barn. Men hva som er best for den enkelte familie bør de få bestemme selv, uten at formynderkåte politikere i Venstre trenger å stå i hylekor for at foreldrene skal piskes.

Når vi skriver 2021 burde likestilling vært en selvfølge. Likestilling fordrer at menn og kvinner har like rettigheter. Å fjerne tredelingen av permisjonen er likestilling i praksis.