(Avisa Nordland): Før helga samlet Statnett en fullsatt sal til dialog om kraftsituasjonen i Nordland. Det var få damer i salen, og enda færre samer.

Det med damene handler nok om at kraft- og industrisektoren er tungt mannsdominert.

Det med samene lover dårlig for den dialogen som kommer til av avgjøre om den lokale vekstkraften i det grønne skiftet lar seg utnytte eller ikke.

Den har nemlig potensial til å bli den store, nordnorske konflikten det neste tiåret; striden mellom kraft og reindrift.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det skyldes ikke minst Høyesteretts dom i den såkalte Fosen-saken, der konsesjonen til landets største vindkraftanlegg ble kjent ugyldig fordi det ødelegger reinens vinterbeiteområder.

Reindrifta er en av grunnpilarene i den samiske kulturen, og i sin dom legger Høyesterett avgjørende vekt på at det gjør reindrift til en form for vernet kulturutøvelse i tråd med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Norge har som medlemsland forpliktet seg på denne konvensjonen.

Norsk reindrift foregår i hovedsak i det samiske reindriftsområdet. Det strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør.

Dette området er igjen delt inn i 82 reinbeitedistrikt, hvorav det store flertallet befinner seg i Nord-Norge.

Ja, man kan på mange måter si at hele Nord-Norge kan defineres som reinbeiteland.

Det betyr ikke at reindrifta har rettigheter over alt. Den er fraværende i store deler av Nord-Norge, men der den eksisterer krever næringa tilgang på store landarealer for å kunne overleve.

Les også: Når menn er enslige, så er det deres egen skyld

Det skyldes at den er nomadisk av natur, med forflytninger over store avstander fra sommerbeite til vinterbeite.

Utbygginger av kraft og industri vil derfor ikke bare kunne komme i konflikt med selve beiteområdene, men også de arealer som må krysses for å nå dem.

Hvor disse krysningsrutene går er ofte gjenstand for uenighet, over tid følger reinen gjerne litt ulike ruter noe som gjør at enda større arealer kan bli gjenstand for konflikt.

Dette gjelder også Salten, der en konflikt mellom Statnett og det lokale reinbeitedistriktet allerede har havnet i retten.

I tillegg kan en helt nødvendig videre linjeutbygging i Sørfold måtte stoppe fordi reindriften mener den vil ramme det økonomiske grunnlaget for videre lønnsom drift.

Konflikten mellom kraft og rein ble så vidt berørt under dialogmøtet i Bodø.

Statnetts konserndirektør Gunnar Løvås svarte med å vise til at det lenger nord er bygget flere kraftlinjer gjennom samiske områder, og at man stort sett alltid har funnet en løsning.

Det gir håp for Salten også, mente han.

Les også: Andrew Tates «humor» blir unge jenters virkelighet

Hva reindriften, eller representanter for samiske interesser mener fikk vi ikke vite. Ingen av dem var til stede.

Det Løvås heller ikke berørte er det faktum at maktforholdet mellom reindrift og storsamfunn er drastisk endret etter Høyesteretts dom.

Den gir en uttalt rettslig beskyttelse av reinbeiter, basert på internasjonale menneskerettigheter.

Nå er denne dommen felt i en helt konkret sak, men den vil åpenbart også få en effekt på de rettslige vurderingene når det gjelder andre reinbeiteområder.

Det er selvfølgelig både reindriften selv og det samiske, politiske miljøet fullstendig klar over.

Det vil åpenbart kunne påvirke deres interesser for å inngå kompromisser, siden sjansene for å vinne fram i en eventuell rettssak nå har økt.

Vi ser tendensen allerede i konflikten mellom den lokale reindriften og det lokale nettselskapet i Sørfold.

Der har det lokale reinbeitedistriktet konsekvent nektet å uttale seg offentlig om saken, og anklages også av andre aktører for ikke å ønske dialog.

Hvorvidt det stemmer eller ikke er vanskelig å vite, siden reinbeitedistriktet heller ikke uttaler seg til media.

Et av de største nederlagene for reindriften og de samiske interessene i moderne tid er Alta-saken. Den ble tapt både politisk og rettslig, fordi verden var en annen da.

Les også: Senterpartiet vakler ut av regjeringen hvis strømpriskrisen ikke løses snart

Samtidig ble det nederlaget et slags utgangspunkt for de mange seiere samiske interesser fikk i årene etter, både politisk og rettslig.

Det viser noe av usikkerheten rundt hvilken vei historien går, og bør innby til ydmykhet både i seier og nederlag.

Ting endres fort og også reindriften er tjent med dialog for å overleve.

At den dialogen nå kan foregå ut fra en sterkere posisjon enn før bør slik sett invitere til mer dialog, ikke mindre.

Å sette all sin lit til at rettsvesenet skal løse alle konflikter mellom reindriftens interesser og storsamfunnets er i beste fall naivt.

Heller ikke reindrifta kan eksistere i et vakuum, også den er avhengig av sterke lokalsamfunn der flere næringer får utvikle seg og skape nye arbeidsplasser.

I tillegg er det politikerne som skaper lovene, og de velges av storsamfunnet. Som i en økonomisk krise gjerne vil ivareta sine egne interesser først.

Mangelen på ren energi er dessuten en utfordring som må løses fellesskap. Av hensyn både til klimaet og arbeidsplassene.

Så neste gang kraftbransjen inviterer til dialogmøte vil det være smart med både flere damer og samer i salen.