Se for deg at du blir ansatt som ringevikar. Du ønsket egentlig en fast stilling, men tenker at som ringevikar har du større frihet og mer tid til studier og fritidsaktiviteter.

Kort tid etter ansettelsen opplever du at arbeidsgiver ringer deg hver dag med forespørsel om at du skal ta vakter. Arbeidsgiver sier at du ikke vil få tilbud om flere vakter hvis du takker nei til vakten.

Kan arbeidsgiveren din gjøre dette?

Føres lite kontroll

Scenarioet ovenfor reiser flere problemstillinger: Den første dreier seg om arbeidsgiver kan ansette en ringevikar for å dekke et varig behov for arbeidskraft. Den andre retter seg mot oppsigelsesvernet for ringevikarer.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at alle arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Denne regelen har imidlertid noen snevre unntak. Arbeidsgiver kan blant annet ansette midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter eller ved vikariat. Likevel skal en ikke ansette midlertidig for å dekke et permanent arbeidskraftbehov.

For ringevikarer der det etableres et nytt arbeidsforhold for hver vakt, må hver vakt oppfylle vilkårene for unntak fra fast ansettelse. Jussformidlingen opplever at mange arbeidsgivere velger å ansette midlertidig der det skulle foreligget en fast ansettelse, og at det føres lite kontroll med om arbeidsgivers midlertidige ansettelser er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Les også: Millionlønninger i det offentlige kan ikke være «NAV» for avgåtte politikere

Arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder i avtaleperioden for ringevikarer. Det vil si at i avtaleperioden har ringevikaren et vern mot usaklig oppsigelse. Arbeidsgiver har imidlertid stor fleksibilitet til å definere hva som utgjør avtaleperioden. For ringevikarer følger det i mange tilfeller av kontrakten at det etableres et nytt arbeidsforhold for hver vakt, noe som medfører at arbeidsgiver med «usaklig» grunn kan nekte arbeidstaker flere vakter.

Opprettelsen av et nytt arbeidsforhold for hver enkelt vakt medfører at oppsigelsesvernet for ringevikarer blir illusorisk. Dette er særlig problematisk ettersom vi ser at mange arbeidsgivere ansetter ringevikarer, i stedet for å ansette fast. Selv om virkningen av en ulovlig midlertidig ansettelse er at det må anses å foreligge et fast arbeidsforhold og at de alminnelige reglene for oppsigelsesvern (Rt. 2006 s. 1158 avsnitt 37) og frister kommer til anvendelse, er dette vanskelig for en arbeidstaker å nå frem med.

Hovedregelen er:

Som nevnt innledningsvis er hovedregelen at arbeidsgiver ikke har anledning til å ansette midlertidig dersom arbeidsgiver har et permanent behov for arbeidskraft. En slik innsigelse er det vanskelig for en arbeidstaker å nå frem med.

Som ringevikar har du i mange tilfeller ikke rett på vakter, og arbeidsgiver står fritt til å slutte å tildele deg vakter etter eget forgodtbefinnende.

Les mer fra Norsk debatt her

Jussformidlingen opplever å få inn økende antall saker som gjelder oppsigelse av midlertidige ansatte. Vi er av den oppfatning at ringevikarer har behov for et bedre vern, og etterspør endring.

Kilder i rekkefølge:

  1. Arbeidsmiljøloven § 14-9 første og andre ledd
  2. Arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a og b
  3. Ot.prp.nr. 50 (1993-1994) s. 179
  4. Prop. 104 L (2009-2010) s. 5.
  5. Arbeidsmiljøloven § 14-9 sjette ledd annet punktum
  6. Arbeidsmiljøloven § 14 9 sjette ledd første punktum
  7. Ot.prp. nr. 50 (1993-1994) s. 165