Det er velkjent at finansminister Jan Tore Sanner tilhører den mest innvandringsliberale delen av Høyre.

Etter to Brochmannutvalg har det hersket bred faglig enighet om at spesielt ikke-vestlig innvandring er svært kostbart og bidrar til å svekke den norske velferdsstatens økonomiske bærekraft. Dette skyldes at de har et langt høyere forbruk av offentlige trygder og tjenester enn øvrig befolkning, samtidig som de betaler langt mindre skatt.

Les også: Det siste Frp trenger er en ny, splittende leder

I perspektivmeldingen presenterer Sanner oppdaterte tall for innvandrerregnskapet som viser at ikke-vestlig innvandring er enda mer kostbart enn tidligere antatt i Brochmannutvalgene.

Innvandrere fra ikke-vestlige land medfører en livsløpskostnad på hele 14,5 millioner kroner for kvinner og 8,3 millioner kroner for menn.

Det betyr at de 203 000 ikke-vestlige innvandrere som har kommet til Norge fra 2010-2019 medfører en integreringsgjeld på over 2 300 milliarder kroner eller 230 milliarder kroner per år.

Det vil si at vi hvert eneste år har pådratt oss en integreringsgjeld tilsvarende hele budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet (220 mrd i 2020).

Se tall fra SSB nederst i saken.

Konkluderer likevel med at innvandring lønner seg

Men til tross for at Sanners innvandringsregnskap viser at spesielt ikke-vestlig innvandring er enda mer kostbart enn tidligere, konkluderer han med at høy innvandring lønner seg på side 193; «Samlet bidrar en vedvarende høyere innvandring og tilhørende reduksjon i den demografiske forsørgelsesbyrden til noe lavere inndekningsbehov sammenlignet med basisforløpet».

I en artikkel i Minerva hvor førsteamanuensis Espen Henriksen retter sterk kritikk mot Sanners pyramidespill-metoder, forklarer Finansdepartementet at årsaken til Sanners antagelse om at innvandring er lønnsom er at han tror innvandringen vil komme fra land som ligner på Norge i framtiden.

Les også: Dette skriver mediene om norsk politikk mandag 22. februar

Men dette har ingen støtte i SSBs befolkningsprognose, som Sanner viser til i meldingen. Tvert imot antar SSBs prognose netto utflytting blant personer som ligner på Norge frem mot år 2060 (innvandrere fra Vest-Europa (landgruppe R1) og personer uten innvandrerbakgrunn (landgruppe 0). Mens hele 85 prosent av den resterende nettoinnvandringen vil komme fra ikke-vestlige land (R3) og 15 prosent fra Øst-Europa (R2).

Når fakta viser at ikke-vestlig innvandring koster 11,4 millioner kroner per person, konkluderer Sanner med at innvandring vil være lønnsomt. Og når SSBs befolkningsprognose viser at innvandringen til Norge framover i all hovedsak vil komme fra ikke-vestlige land, hevder Finansdepartementet at innvandringen vil komme fra land som likner Norge.

Når fakta viser en ting, konkluderer altså Sanner med det motsatte.

Dette er rene trumpisme-metoder fra Sanner og det er skremmende at Sanner er villig til å ty til ren løgn for å fremme sin politiske overbevisning.

Minner om et pyramidespill

Sanners metode i Perspektivmeldingen minner om et pyramidespill. Som kjent er et pyramidespill basert på å forlede folk til å tro at noe vil være lønnsomt, mens det i realiteten bare er å betale for en bløff.

Sanner forleder oss til å tro at den svært kostbare ikke-vestlige innvandringen vil bli erstattet av unge innvandrere fra Vest-Europa, som har lavere forbruk av trygder og offentlige tjenester, og betaler mer skatt enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. I dette pyramidespillet er det våre barn og barnebarn som sitter igjen med regningen.

Det er dypt alvorlig at finansministeren konkluderer stikk i strid med faktagrunnlaget. Som Finansminister kan ikke Sanner la sitt eget politiske syn trumfe fakta.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Hvordan er dette mulig?

Og hvordan kan dette arbeidet ha sluppet igjennom embetsverket i Finansdepartementet, tidligere omtalt som verdens beste embetsverk?

Se tall fra SSB her: