Tall fra SSB, samlet i et nytt Civita-notat, viser at netto 89 prosent av de nye arbeidsplassene siden 2008 kom i offentlig sektor. Kun 11 prosent kom i privat sektor. Dette er svært ulikt dagens arbeidsmarked, der rundt syv av ti jobber i privat sektor, og bare tre av ti jobber i offentlig sektor.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dersom andelen i privat sektor hadde vært like høy i 2020 som i 2008, hadde 95.000 av de som i dag jobber i offentlig sektor, i stedet jobbet i privat sektor. 95.000 er omtrent det samme som antall sysselsatte i Kristiansand og Tromsø til sammen.

Sagt på en annen måte: I årene 2008-2020 gikk tilsvarende alle arbeidstakerne i Kristiansand og Tromsø fra privat til offentlig sektor.

Fortsetter denne utviklingen vil arbeidsmarkedet endres radikalt. At vi får stadig flere eldre og pleietrengende i årene som kommer, gjør det enda vanskeligere å bremse trenden.

Men hvorfor bør vi bry oss om dette, og hva risikerer vi å miste når privat sektor blir stadig mindre?

Jeg vil nevne seks grunner til at en sterk og mangfoldig privat sektor er viktig.

  1. Privat sektor består av bedrifter som konkurrerer i markedet. Denne konkurransen fremmer innovasjon og produktivitetsvekst, som gjør oss alle rikere, og dermed bedre i stand til å ta vare på de svakeste i samfunnet. Når offentlig sektor fortrenger privat sektor, blir det færre bedrifter som konkurrerer og innoverer.
  2. Privat sektor sikrer risikospredning og hindrer sløsing. Når investeringsbeslutninger gjøres av mange enkeltpersoner i hele landet, sikrer vi at risikoen spres på de som har vilje og evne til å ta den. I stedet for skattepenger, satses egne penger, som sikrer kritisk vurdering, og dermed mindre sløsing.
  3. Jobbene i privat sektor skapes, opprettholdes og videreutvikles i markedet, og de er derfor lønnsomme for samfunnet. Jobbene i offentlig sektor vedtas og opprettholdes av politikere, og er ikke utsatt for konkurranse, så det er vanskeligere å bedømme om de er lønnsomme.
  4. Et mangfold av ulike private bedrifter sikrer valgmuligheter for arbeidstakere. Flere alternative arbeidsgivere øker sannsynligheten for å finne en jobb man trives godt i, og gir arbeidstakere muligheten til å velge bort arbeidsplasser de ikke trives i.
  5. Private bedrifter bedrer det offentlige tilbudet gjennom konkurranse og samarbeid. Der det offentlige og det private konkurrerer, kan det offentlige dra nytte av den kontinuerlige prøvingen og feilingen som foregår i det private. Dermed kan det offentlige lære og innovere, uten å ta den risikoen som de private aktørene tar. Det offentlige kan også samarbeide direkte med det private, ved å kjøpe spesialiserte tjenester på time- og prosjektbasis. Dermed bedres det offentlige tilbudet, samtidig som ressursbruken holdes fornuftig.
  6. Privat sektor sprer og desentraliserer makt og beslutninger. Enkeltpersoner påvirker privat sektor hver dag, gjennom valgene som gjøres med lommeboka. Tilbudet formes i tråd med hva folk ønsker å betale for. Enkeltpersoners påvirkning på offentlig sektor er langt mindre. Man kan stemme én gang hvert andre år, og mellom valgene er makten delegert til de relativt få som er politikere og byråkrater.

Dess mindre privat sektor blir, dess færre av disse fordelene får vi. Endringene skjer gradvis og umerkelig, og privat sektor har krympet under både borgerlige og rødgrønne regjeringer. For å snu dette må veksten i offentlig sektor bremses, slik at privat sektor får plass til å utfolde seg.

Verken regjeringen eller venstresiden går til valg på å kutte i offentlige utgifter, men venstresiden lover både økte offentlige utgifter og høyere skatter. Økte utgifter betyr flere offentlige ansatte for å administrere utgiftene. Høyere skatter svekker kjøpekraften til husholdningene i privat sektor, og gjør det mindre lønnsomt å drive bedrift.

Les mer fra Norsk debatt her

Er man bekymret for utviklingen der offentlig sektor fortrenger privat sektor, er det få eller ingen partier som fortjener ens fulle tillit. Men det er likevel forskjeller mellom blokkene. Økte offentlige utgifter og økte skatter hjelper i hvert fall ikke.