De såkalte «vikarbyråene», som mer korrekt bør kalles bemanningsbyråer, har nemlig endret seg på rekordtid.

Det er slutt på «nulltimerskontrakter» og underbetaling. De ansatte har fast jobb og fulle pensjons- og sykepengerettigheter.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Forskjell på norske bemanningsselskaper og «mister Kowalski»

En typisk norsk byggeplass kan ha 40 prosent arbeidstakerne som er ansatt hos hovedentreprenøren, 40 prosent hos underentreprenører og resten innleide.

Innleieandelen i arbeidslivet er generelt høyere i Oslo-området enn i landet for øvrig og kartlegginger fra fagbevegelsen kan tyde på opp til 35 prosent innleie. Les høringsnotatet her.

Det er bemanningsselskaper som Adecco og Vicario som finner bolig til sine utenlandske arbeidere, de hjelper til med papirmølla og driver opplæring i HMS. Flere av selskapene har tariffavtaler, og samtlige utleide har minimum tariffavtalens lønnssatser.

Sosial dumping florerer på byggeplassene, men det er ikke hos de norske bemanningsselskapene. Det er hos de utenlandske underentreprenørene.

Les også: Lovendringer om innleid arbeidskraft vil føre til omstillinger, men ikke nødvendigvis til mer midlertidighet

Det er ikke Adecco som utnytter polske bygningsarbeidere på norsk jord. Det er det «mister Kowalski» i Gdansk som gjør. Han er da også umulig å forfølge for norske myndigheter.

Men det er virksomheten til norske bemanningsbyråer som skal forbys. De mange østeuropeiske ansatte vil bli sagt opp og miste rettigheter som obligatorisk tjenestepensjon, fulle sykepengerettigheter, billig bolig og for mange også AFP.

Hvor skal de gå?

Noen blir nok fast ansatt hos større entreprenører og det er bra. Andre blir arbeidsledige eller får vesentlig dårligere arbeidsforhold hos utenlandske entreprenører.

Forbudet har en forståelig historisk bakgrunn

Adecco har per i dag 600 fast ansatte bygningsarbeidere som vil bli rammet av forbudet. 200 av dem er over femti år. De aller fleste bosatt i Norge, men med relativt kort opptjening i Folketrygden. Disse 200 eldre østeuropeerne er familieforsørgere som nå ikke bare mister jobben, men også AFP-en.

Det er til å gråte over.

Les også: Arroganse fra fagbevegelsen

Forslaget om forbud for bemanning i bygg har en forståelig historisk bakgrunn. Bruken av bemanning eksploderte etter 2004, da EU utvidet østover og særlig polske og litauiske arbeidere søkte jobb i Norge. «Vikarbyråene» ble mellomleddet som koblet arbeidssøker og arbeidsgiver og som ordnet alt det praktiske rundt bolig og papirer.

Men mange slike byråer drev også systematisk underbetaling og samtlige av dem opererte uten stillingsvern. Forslaget om forbud er derfor forståelig. Arbeidsgiverne grep begjærlig muligheten til billig, ubeskyttet arbeidskraft da EU utvidet østover.

NHO Service utviklet kontrakten «fast ansatt uten garantilønn», som ble den vanlige kontrakten i bemanningsforetakene. Etter denne kontrakten kunne arbeiderne få en sms hver fredag ettermiddag om at de fortsatt hadde jobb uka etter.

Kontraktsformen er en svart plett på NHOs historie og skapte berettiget raseri i LO. Denne nære forhistorien er godt beskrevet i boka til Jonas Bals «Hvem skal bygge landet?».

Lovbyggingen har vært en suksess

Men vilkårene for innleid arbeidskraft ble gradvis bedre. Arbeidsgiverne strittet i mot hver eneste nye lovendring. Men like dramatisk som de har varslet verdens undergang før hver innstramming, like raskt gikk verden videre med samme gode økonomiske resultater for eierne, og med atskillig bedre vilkår for de ansatte.

Vinn-vinn altså. Med lov skal landet bygges, og det siste tiårets lovbygging har vært en suksess:

  • Likebehandlingsreglene i 2013 sikret at innleide skal tjene minst det samme som de som jobber som fast ansatte i bedriften.
  • I 2019 kom nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven som tvang bemanningsforetakene til å ansette «vikarene» i fast stilling. Dermed var endelig de forhatte nulltimers-kontraktene blitt forbudt.
  • Til sist fikk vi avtalen mellom NHO Service og Handel og Fellesforbundet, også i 2019, som stilte krav om så høye stillingsprosenter som mulig.

Les også: Panikk og usannheter fra bemanningsbransjen

Fenomenet sosial dumping er altså ikke lenger et argument mot bransjen. Da Arbeidstilsynet hadde hele tolv mann i arbeid for å avdekke kriminalitet hos bemanningsselskapene, fant de ingenting.

Da resultatene ble lagt fram på et Fafo-seminar virket tilsynet nærmest overrasket over egne funn: En bransje som tok så godt vare på de ansatte. Foilene kan leses her og presentasjonen kan sees her.

Organisasjonen Fair Play, som jobber for å avdekke arbeidslivskriminalitet i byggebransjen, meldte at kun fire prosent av deres varsler om arbeidslivskriminalitet gjaldt bemanningsforetak. Og det i et område der bemanning altså står for mellom 15 og 35 prosent av sysselsettingen.

Det største problemet med bemanningsbransjen

Det betyr ikke at bemanning som tilknytningsform er uproblematisk. Organiseringen på byggeplassene bør stadig diskuteres. Det er ikke likegyldig hvor mange som er innleide, hvor mye som er entreprise og hvor lange kontraktskjedene er.

Det største problemet med bemanningsbransjen er at den låser folk i stilling som ufaglærte, mener Lars Mamen i Fair Play Bygg. Men er det bemanningsselskapene som «låser folk» eller er det opplæringskontoret som nekter dem å gi ansatte ønsket kompetanseheving?

Les flere kommentarer fra Elin Ørjasæter

Da bedriften Vicario ønsket å bli en godkjent lærebedrift fikk de avslag. De hadde alle forutsetninger for å ha lærlinger, med stabil drift, lang fartstid og flere med mesterbrev i ledelsen. Opplæringskontoret skrev at de hadde fått «mange henvendelser fra bemanningsbyråer» om å bli opplæringsbedrifter, men at disse altså ikke får lov å ta en slik rolle.

Kompetansebehovutvalget, (NOU 2020:2) viste til særlig fire yrkesgrupper det blir akutt mangel på i årene framover. Det er sykepleiere, faglærte omsorgsarbeidere, IT-utviklere og faglærte bygningsarbeidere. Er det ikke da litt bakvendt å nekte bemanningsselskaper å ta ansvar for nettopp fagopplæring?

Kapitalister er som ulydige bikkjer

Etterspørselen etter arbeidskraft går jo ikke ned, den blir bare dekket på nye måter. En del av de 600 fra Adecco som blir arbeidsledige vil trolig finne jobb hos Kowalski, han med postboksen i Gdansk.

Les mer fra Norsk debatt

Utenlandske entreprenører vil fortsatt være fullt lovlige, vi er jo med i EØS. Bemanningsforetak som er godt forankret i norske lover og avtaler derimot, de blir forbudt.

Kapitalister er som ulydige bikkjer, de må oppdras hardt. I dette tilfelle har oppdragelsen gått gjennom lov og forskrift og den har vært meget vellykket. Men nå skal altså deler av bransjen forbys.

Det blir som å denge bikkja etter at den endelig har begynt å oppføre seg pent.