I et innlegg i Nettavisen 31. august skriver Gunnar Stavrum at SSBs forskning på inntektsulikhet gir et annet bilde enn offisiell statistikk, og han hevder dette skaper usikkerhet om hva Statistisk sentralbyrå egentlig mener.

SSB har et todelt lovpålagt samfunnsoppdrag. Vi skal være den sentrale myndigheten for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og vi skal drive med forskning og analyse. Vår forskningsvirksomhet skal blant annet støtte opp under statistikkproduksjonen.

Perfekt statistikk finnes ikke

Det fins knapt noen statistikk som gir et perfekt bilde av den virkeligheten den skal bidra til å beskrive. For at statistikken skal speile samfunnet, belyse utviklingen og gi ny innsikt er det en målsetting at den får fram utviklingen over tid og er sammenlignbar mellom land.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

SSBs statistikk baserer seg i stor grad på internasjonale forpliktelser og samarbeid, der man utvikler og enes om internasjonale standarder, klassifikasjoner og definisjoner.

Offisiell statistikk bør suppleres med andre elementer

Offisiell statistikk, som er resultat av et omfattende internasjonalt samarbeid, er sjelden helt uttømmende. Den kan og bør suppleres med annen statistikk og med forskning som trekker inn andre relevante aspekter enn det er plass til i den offisielle statistikken.

Les også: SSB korrigerer BI-professor: Alvorlige misforståelser om norske oljekutt

Vi er avhengige av kontinuerlig videreutvikling av statistikken for å holde tritt med utviklingen i samfunnet. Dette betyr også at de internasjonale standardene fra tid til annen endres. Her spiller det statistikkfaglige og forskningen sammen en viktig rolle.

Forskningen i SSB skal belyser hvordan statistikken fanger opp viktige utviklingstrekk ved å trekke på ny innsikt fra forskningslitteraturen og analyse av norske data.

Uavhengig av politiske partier

Om det i framtiden vil være relevant å endre hva som skal inngå i for eksempel inntektsmålet i offisiell statistikk er en større diskusjon. Forskning på området vil være et bidrag i debatten og gi et supplement til de tradisjonelle regnemåtene for å gi en dypere forståelse av det bildet statistikken gir.

Les mer fra Norsk debatt

SSB er en faglig uavhengig institusjon. Den offisielle statistikken skal være en del av samfunnets felles faktagrunnlag. Vårt oppdrag er å produsere og formidle statistikk og forskning av høy faglig kvalitet, uavhengig av hvordan disse måtte oppfattes av ulike politiske partier.