Når man leser hovedstadspressen så skulle man tro at hvis man bare skroter Stad skipstunnel-prosjektet, så frigjør det store summer til andre viktige samferdselsprosjekt.

Beklager å måtte skuffe dere, men Stad skipstunnel er et veldig lite samferdselsprosjekt til cirka 3,4 milliarder kroner, omtrent det samme som det koster å bygge den 500 meter lange Hammersborgtunnelen under regjeringskvartalet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Pressemakten i Oslo har lite forståelse for behovene i Kyst-Norge og hvilke utfordringer næringslivet i distriktene har. Vi håper ikke SV vil la seg villede av hovedstadspressens kunnskapsløshet, som ikke ser at Stad skipstunnel er både grønn og fremtidsrettet.

Store deler av verdiene dette landet skaper skjer på kysten, og ikke minst på Vestlandet. Stad skipstunnel er viktig for en samlet norsk fiskerinæring, som er en av Norges fremste fremtidsnæringer, og som skal sikre oss store eksportinntekter også i fremtiden.

Bransjen skaper milliarder av kroner i verdier for den norske stat, og det bør være rett og rimelig at behovene til bransjen blir tatt hensyn til.

Fornuftig å satse på sjøtransport

Nasjonal transportplan (2022–33) har en økonomisk ramme på 1.200 milliarder kroner. 97 prosent skal brukes på vei og bane. Kun 3 prosent skal brukes på sjøtransport – som står for over halvparten av all godstransport i Norge.

Det er ikke god samfunnsøkonomi at varetransporter som tilsvarer mange hundre trailerlass stopper opp i dagevis, så snart det blåser storm ved Stad.

Det er også økonomisk fornuftig å satse på sjøtransport. Det sparer oss for kostnader knyttet til veislitasje, ny veibygging og årevis med vedlikehold.

Stad skipstunnel vil styrke sjøen som transportåre ved bedret sjøsikkerhet, økt regularitet, kortere reisetid og mindre drivstoffbruk, som er avgjørende for økt godsoverføring.

Behovet for Stad skipstunnel er stort. En undersøkelse blant Kystrederiene sine medlemmer, viser at hele 80 prosent vil benytte seg av tunnelen på regulær basis. Fiskebåter, brønnbåter, servicebåter, containerskip, hurtigbåter og kystruten vil bruke Stad skipstunnel.

På kysten er det hurtigbåtene som er vår jernbane, og på Vestlandet kommer det snart utslippsfrie hurtigbåter som vil knytte kysten sammen.

I dag stopper hurtigbåten fra Bergen nordover kysten, i Selje, fordi Stadhavet er for røft og vanskelig med over 100 dager med storm enkelte år. Stad skipstunnel vil muliggjøre hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund, noe som vil styrke videre næringsutvikling, mobilitet og sysselsetting på kysten.

Når Stad skipstunnel bygges vil verdens reneste transportmiddel kunne benyttes langs hele Vestlandskysten, og bli et miljømessig utstillingsvindu mot verden.

Samfunnsøkonomi er komplisert

Hovedstadspressen nevner ofte samfunnsøkonomisk nytte når de snakker om Stad skipstunnel.

Bjørvika-tunnelen er det beste eksempelet på at samfunnsøkonomi er komplisert. Prosjektet hadde en kostnad på rundt 4,5 milliarder kroner, og er ifølge Vegdirektoratet en av Norges minst lønnsomme samferdselsprosjekter. Men prosjektet løser både lokale trafikale utfordringer, og ikke minst gjør det mye for bymiljøet.

Få mener vel at den ikke skulle vært bygget?

Vil komme hele nasjonen til gode

Samfunnsøkonomiske analyser er ingen eksakt vitenskap og har store mangler når det gjelder nytteeffekter av prosjekter.

Samfunnsøkonomene har derfor heller ikke klart å prissette positive nytteeffekter som sikkerhet (et forlis på Stadhavet blir fryktelig dyrt og kan kreve menneskeliv), verdien av overført trafikk fra vei til sjø, verdiøkning i fiskerinæringen, næringseffekter som resultat av bedre kommunikasjon (hurtigbåtforbindelse), nye næringsareal og nye arbeidsplasser (steinmasse fra Stad skipstunnel) og økt internasjonal turisme.

Les mer fra Norsk debatt

Stad skipstunnel er et viktig tiltak for bedret sjøsikkerhet, økt godsoverføring og næringsutvikling langs kysten. Ringvirkningene av den vil komme hele nasjonen til gode.

Stad skipstunnel prosjektet har derfor støtte av et samlet Vestland, LO, NHO, Norges Fiskarlag, Kystrederiene, Havila Kystruten, Hurtigbåtforbundet, Bellona og næringsliv langs hele kysten.

Signert:

 • NHO Vestland
 • LO Vestland
 • LO Møre og Romsdal
 • Havila Kystruten
 • Bellona
 • Kystrederiene
 • Hurtigbåtforbundet
 • Bergen Næringsråd
 • Maritimt Forum Nordvest
 • Maritim Forening Søre Sunnmøre (MAFOSS) Næringsforeningen Ålesundregionen NÆSS- Næringsforeningene på Søre Sunnmøre Sogn og Fjordane Næringsråd
 • Flora Industri- og Næringsforeining
 • Hub for Ocean
 • Stad Vekst
 • Måløy Vekst