Nav-direktør Hans Christian Holte kom den 8. mars med tilsvar til mitt innlegg fra 24. Februar hvor jeg dokumenterer at samværssabotasje lønner seg.

Mitt innlegg er dokumentert ved å se på måten boligkostnaden innregnes i bidraget. Det hadde vært rimelig å forvente at Nav-direktøren tok tak i det som var hovedpoenget i innlegget, nemlig at samværssabotasje faktisk lønner seg.

At dette ikke er forsøkt imøtegått gjør at vi antar at Nav-direktøren er enig med meg i dette.

Les også: Nakenprogram for barn setter sinnene i kok

Holte diskuterer i stedet om praksisen er korrekt og lovlig, og ikke om samværssabotasje faktisk lønner seg. Hvilket jo var formålet med mitt tilsvar til en Nav-ansatt som hevdet at samværssabotasje ikke lønner seg.

Som aktiv i Mannsforum har jeg lest både Ropstad sitt brev til familiekomiteen, og justisdepartementets lovutvalg sin redegjørelse, for å finne ut av om Nav handler i tråd med lovverket. Vi ser ikke at Ropstad eller lovutvalget kommer med overbevisende dokumentasjon om at praksis er i tråd med regelverket.

Og at noen av Norges fremste jurister omtaler brevet fra Ropstad som «tøv» er ikke akkurat med på å fremme tillit til Barde- og familiedepartementet sine konklusjoner. Og det virker som at justisdepartementets lovutvalg sin redegjørelse er bygget på samme lest.

Unntaksregelen

Men i stedet for å gå inn i jussen, vil vi kort prøve å gjøre rede for situasjonen:

Alle er enige om at det eksisterer en hovedregel om at avtalt samvær skal legges til grunn. Så finnes også det som i lovforarbeidene ble betegnet som en snever unntaksregel.

Hvis kriteriene for å falle inn under den var oppfylt, skulle faktisk samvær legges til grunn, og ikke det avtalte.

Nav praktiserer unntaksregelen slik at: hvis det er dokumentert mindre samvær enn avtalt, så bruker Nav unntaksregelen uten hensyn til hvorfor samværet er redusert.

Det har ingen betydning om det er bidragspliktige som ikke møter opp til samvær med barna eller om det er bidragsmottaker som holder barna borte.

Ser man bort fra de få tilfeller hvor det er mer samvær enn avtalt, så er det bare to forskjellige scenarioer som kan legges til grunn når det skal beregnes samværsfradrag.

Nemlig at avtalen følges eller at samværet er mindre enn avtalt.

Dette betyr at vi har to tilfeller som Nav skal ta stilling til når de beregninger samværsfradrag:

  1. Faktisk samvær er mindre enn avtalt som medfører at faktisk samvær legges til grunn
  2. Faktisk samvær er likt avtalt samværet som medfører at faktisk samvær (som er lik avtalt samvær) legges til grunn.

Når unntaksregelen praktiseres slik Nav gjør kan vi konstatere at faktisk samvær legges til grunn i alle tilfeller unntatt når det er mer samvær enn avtalt. Og noen ganger er altså faktisk samvær tilfeldigvis likt avtalt samvær.

Men å hevde at vi har en en hovedregel om å legge avtalt samvær til grunn har lite med virkeligheten å gjøre.

Realiteten er at Nav sin praksis har vært at den snevre unntaksregelen blitt brukt som hovedregel i en årrekke. De mer detaljerte juridiske spissfindigheter har vi tidligere redegjort for i et innlegg her.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi skal til slutt bemerke at da bidragsreglene ble endret tilbake 2003 ble det fortatt en grundig avveining mellom ulike motstridende forhold herunder barnets rett på forsørgelser og barnet rett på samvær, begge deler nedfelt i barneloven.

Da lovforslaget ble fremsatt var begrunnelsen for å legge avtalt samvær til grunn følgende:

En løsning hvor avtalt/fastsatt samvær legges til grunn for samværsfradraget kan dermed fremme økt ansvarlighet hos bostedsforelderen i forhold til å tilrettelegge for samvær mellom bidragspliktige og barnet.

Denne beskrivelsen er tatt fra det opprinnelige lovforarbeidet som ikke er endret siden. Det gir i hvert fall ikke mening slik Nav praktiserer regelverket per dags dato.

Hvordan kan Nav påstå at de etterlever lovens intensjon med å fremme økt ansvarlighet hos bostedsforelderen, til å tilrettelegge for samvær mellom bidragspliktige og barnet når de samtidig øker bidraget til den forelder som saboterer samværet?

Mannsforum kan ikke se at Nav bedriver en praksis som er i henhold til lovens intensjon.

Heller snarere tvert imot, og derfor ønsker Mannsforum saken prøvd ved domstolen.