Det har vært nok skandaler fra stortingspolitikere som jukser. Vi trenger et storting som er av og for folket. Derfor trenger vi et lønnssystem som fremmer nettopp det.

Stikkordet er «kompensasjon for tapt arbeidsinntekt».

Skandalene rundt Stortinget de siste årene har vært mange. Det har vært omfattende juks med reiseregninger. Mange representanter har lurt til seg pendlerboliger de ikke har rett på. Da Stortinget skulle pusse opp og bygge nytt postmottak i kjelleren, ble det overskridelser i milliardklassen.

I sin omgang med penger viser stortingspolitikerne både uredelighet og udugelighet – og ikke minst grådighet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Politikereliten må holdes i sjakk

Et fremtredende trekk ved dagens toppolitikere er at de har fjernet seg stadig lengre vekk fra dem de skal representere. Stortingspolitikerne er ikke lenger en del av folket.

I stedet har vi fått en elite av profesjonelle politikere som i stadig mindre grad har erfaring fra andre deler av samfunnet. Mange starter som broilere i ungdomspartiene allerede i tenårene.

Deretter kommer de seg inn på Stortinget og blir sittende der til de går av med en gullkantet pensjon andre bare kan drømme om. I mellomtiden har de hatt en høy lønn og generøse frynsegoder uten egentlig krav om å prestere noe. Det finnes stortingspolitikere som aldri tar ordet i salen. Andre lar være å møte opp, men blir ikke trukket i lønn av den grunn.

Har man først blitt valgt inn på Stortinget kan altså livet være ganske behagelig både økonomisk, sett i forhold til arbeidsbelastning.

Viktig at hele folket er representert

Å være stortingspolitiker har altså for mange blitt et livslangt yrke. Dette er betenkelig av flere grunner.

For det første er Stortinget landets fremste myndighet. Den øverste makten ligger i Stortinget, både når det gjelder lovgivning og økonomiske bevilgninger. Dette angår oss alle.

Fordi så mye makt er samlet i Stortinget, er det svært viktig at Stortinget består av kvinner og menn som til sammen har solid kompetanse og kunnskap om sakene Stortinget vedtar. Dette sikres best ved at Stortinget har en bred sammensetning der folk med bakgrunn og erfaring fra alle områder i samfunnet er godt representert.

Slik er det ikke nå. Mange av representantene har ingen, eller svært liten erfaring fra arbeidslivet. Særlig erfaring fra den private delen av arbeidslivet og næringslivet er kraftig underrepresentert. Dermed har vi et storting med representanter som i liten grad har bakgrunn fra der verdiene skapes.

Les også: Oslo trenger mer åpenhet, ikke forhåndssensur

Derfor er lønnsordningen et problem

Det er grunn til å tro at problemene med skjev representasjon i stor grad påvirkes av lønnsordningen Stortinget har.

Stortingsrepresentantene har en årslønn på rundt én million kroner.

For unge representanter uten arbeidserfaring er dette en svært høy og attraktiv lønn. For dyktige folk med ledererfaring fra næringslivet er det en lav og dermed lite attraktiv lønn. Flinke folk med gode yrkesmuligheter i næringslivet vil derfor i liten grad søke seg til Stortinget.

Dermed bidrar lønnsordningen til et skjevt rekrutteringsgrunnlag. Personer som har svake yrkesmuligheter ellers, kan finne det svært attraktivt å satse på en karriere på Stortinget.

Dermed bidrar lønnsordningen til at Stortinget får representanter med lite variert bakgrunn, og følgelig også går glipp av viktig kompetanse. Dette er betenkelig for landets øverste myndighet.

Her kan du lese flere kommentarer av Jan Petter Sissener

Fjern lønnen – innfør kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Problemet med livslange stortingskarrierer der representantene mangler erfaring utenfor politikken kan lett fjernes ved å fjerne lønnen til stortingsrepresentantene. Uten lønn blir det ikke attraktivt å satse på en lang stortingskarriere.

Noe må selvsagt også stortingsrepresentanter leve av. Derfor bør representantene i stedet for lønn motta en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt er allerede en godt innarbeidet ordning på andre nivåer i politikken. Dette gjelder i kommunepolitikken, der kompensasjon for tapt arbeidsinntekt vanligvis ytes til personer som er valgt til kommunale verv. For eksempel Elverum kommune har vedtatt en forskrift som regulerer dette.

Også for andre verv er kompensasjon for tapt arbeidsinntekt den gjeldende avlønningen. Slik er det for eksempel for meddommere i domstolene.

Slik kan stortingsrepresentantens inntekt fastsettes

Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt er altså en vanlig og godt innarbeidet ordning for verv i det offentlige Norge.

Å være stortingsrepresentant er nettopp et tillitsverv for en fireårsperiode. Det er et heltidsverv. Kompensasjonen må derfor reflektere akkurat det.

Dette kan gjøres ved å fastsette inntektskompensasjonen lik gjennomsnittet av det representanten hadde i inntekt de to siste årene før stortingsperioden. Dermed vil vedkommende verken gå opp eller ned i lønn ved å bli valgt inn på Stortinget. Å bli stortingsrepresentant blir derfor like attraktivt for alle, uansett økonomisk bakgrunn.

Akkurat slik det er i andre offentlige verv der det ytes kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

Det bør heller ikke være noen oppjustering av kompensasjon over tid for å reflektere inflasjon eller antatt lønnsøkning. Når kompensasjonen ikke oppjusteres, vil det bli lite attraktivt å sitte på Stortinget i flere tiår slik mange nå gjør. Dermed stimuleres det til utskiftning av representantene ved hvert valg slik at nye folk med fersk erfaring heller blir valgt inn.

Enormt fordelaktig å fjerne stortingslønnen

Slik jeg ser det vil det være en enorm fordel å erstatte stortingsrepresentantenes lønn med en kompensasjonsordning for tapt arbeidsinntekt.

Dette vil langt på vei hindre at det bygges opp en elite av livslange karrierepolitikere på Stortinget. I stedet for å bli politiske broilere, blir det langt mer attraktivt å ha skaffet seg egen inntekt og arbeidserfaring før stortingsvervet.

Les mer fra Norsk debatt her

I tillegg blir det like attraktivt å sitte på Stortinget uansett økonomisk bakgrunn. Ingen vil verken tjene eller å tape på å bli stortingsrepresentant.

Hvis kompensasjonen heller ikke oppjusteres for den enkelte representant over tid, så vil livslange karrierer og bygging av eliter på Stortinget motvirkes. Det blir mer utskiftning, bredere erfaringsbakgrunn og en langt mer variert representasjon. Dermed vil Stortinget også bedre representere befolkningen enn i dag.

Det er på høy tid å fjerne stortingslønnen.