Høye og uforutsigbare kraftpriser er i ferd med å undergrave levebetingelsene for industri, næringsliv og befolkning, og truer det grønne skiftet i Norge. Det er på tide at politikerne overvinner sin berøringsangst overfor inngåtte strømavtaler når det viser seg at avtalene er ugunstige for landet.

Vi er enig med miljø- og klimaminister Espen Barth Eide som nylig uttalte i Dagsavisen at denne situasjonen ikke kan trylles vekk. Men i motsetning til statsråden mener vi at den kan løses hvis regjeringen snur i energipolitikken.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Fra ord til handling

Kabelavtalen med Storbritannia har en oppsigelsesfrist på ett år. Avtalene med EU er ikke hugget i stein og må kunne revideres slik at norske interesser ivaretas bedre, ikke minst ut fra EUs eget prinsipp om at avtaler skal være balanserte (resiprositetsprinsippet). Vi må også sørge for at norske interesser blir godt ivaretatt når de to eldste kablene til Danmark skal skiftes ut om ikke så lenge.

Samtidig er det på tide at regjeringen går fra ord til handling når det gjelder å utløse det enorme potensialet som ligger i energieffektivisering i bygninger og industri her i landet, sannsynligvis mellom 30 og 40 TWh innen 2040. Likedan haster det med komme i gang med oppgraderingen av eksisterende vannkraftanlegg. Hvis regjeringen lykkes med disse tre sakene, er den langt på vei i mål med å dekke behovet for framtidig kraft, uten at vi trenger å bygge et eneste nytt vindkraftanlegg på land.

Når det gjelder kablene til Tyskland og Storbritannia gjentar Statnett stadig at disse i det lange løp bare vil bety en prisøkning på 2-3 øre per kWh for norske kunder. Det var også budskapet som politikerne trodde på i 2014 da beslutningen om å bygge kablene ble tatt, og som siden har ligget til grunn for den politiske diskusjonen i Norge. Siden den gang har Norge sluttet seg til Acer og EUs el- og gassdirektiv. Det betyr at NVE ikke lenger er reguleringsmyndighet for strøm (og gass). Vi har gitt fra oss alle virkemidler for å regulere strømflyten i kablene.

Kablene inngår i to større energisystemer. NordLink skal knyttes til SüdLink som blir den nye motorveien for kraft fra Nord-Tyskland til Bayern. Den vil ha avgreninger underveis og skal stå ferdig i 2025. Dermed kan norsk kraft fra Sira-Kvina finne veien helt til Sør-Tyskland. Tyske myndigheter håper at kabelen kan dekke strømforsyningen til mer enn tre millioner tyske hjem.

North Sea Link knyttes til det engelske nettet med en opsjon om at den også kan inngå i et eventuelt framtidig nett for innfasing av norsk offshore vindkraft. Kablene skal samlet kunne utveksle om lag 25 TWh i året.

Les også: Hva skal være målet med energipolitikken?

Dette koster oss dyrt

På få år har strømforsyningen i Tyskland endret seg radikalt gjennom nedbyggingen av kjernekraften som var grunnpilaren i systemet. En voldsom utbygging av vindkraft har økt kapasiteten i det tyske strømsystemet med 80 prosent, mens produksjonen bare har økt med fem prosent. Det sier mye om hvor ineffektiv og kostbar vindkraftproduksjonen er. Andelen variabel kraft fra vind og sol nærmer seg nå 40 prosent og truer stabiliteten i kraftforsyningen i Tyskland.

Fast/regulerbar kraft er blitt en kritisk faktor, og landet har måttet gjøre seg stadig mer avhengig av kullkraft og gasskraft og import fra naboland. Den fast/regulerbare krafta er kommet i en økonomisk skvis på grunn av lav utnyttelse, og har derfor steget kraftig i pris den tiden den kobles inn.

Høye priser på CO2-utslipp, kull og gass, begrensninger i importen og manglende produksjon fra vindkraft har sendt de tyske strømprisene til nye høyder. De er nå høyest i Europa og blant de høyeste i verden. Da Tyskland innledet sitt grønne skifte, Energiewende, for mer enn tjue år siden, sa miljøvernminister Jürgen Trittin at omleggingen ikke skulle koste forbrukerne mer enn en euro i måneden. Det er omtrent som lovnadene fra Statnett og NVE.

Systemfeilen i den tyske kraftforsyningen koster landet dyrt, og kan ikke rettes opp i en håndvending. Den tyske riksrevisjonen sier Energiewende er blitt trussel mot tysk økonomi, industri og befolkning.

Også Storbritannia står i noenlunde samme situasjon som Tyskland fordi kjernekrafta er blitt mer upålitelig på grunn av høy alder og skal fases ut de nærmeste årene. Vindkraft utgjør en fjerdedel av strømforsyningen, mens halvparten kommer fra fossilt brensel, hovedsakelig gass. Også der ligger prisene på et høyt europeisk nivå med store svingninger. I dag foreligger det vedtak om å bygge ett nytt kjernekraftverk i tillegg til at anlegget Hinkley Point C skal ferdigstilles. Dette anlegget vil alene gi nok strøm til fem millioner husholdninger.

Sør-Norge får nå smake prisvirkningene av ubalansen i tysk og britisk kraftproduksjon fordi vi har koblet oss så tett opp til deres strømsystemer. Siden det ikke er innført andre begrensninger i kablene enn at minst 70 prosent av kapasiteten skal stilles til disposisjon for utveksling til enhver tid, flyter krafta dit prisen er høyest, og vi får tilnærmet kontinentale eller britiske priser i retur. I Belgia har vi i det siste sett svingninger i kraftprisen på 20kr/kWh på to timer. Et studium fra Irland, som har det høyeste innslag av vindkraft i egen strømforsyning i verden, viser at vindkrafta førte til at variasjonene i systemet mer enn doblet seg.

Les mer fra Norsk debatt her

Mye å ta fatt i

Vi tror ikke at den tette markedskoblingen til slike ustabile markeder bare vil påvirke norske kraftpriser marginalt og være midlertidig, slik Statnett og NVE hevder. Derimot må vi gå ut fra at situasjonen vi nå ser i Sør-Norge, vil gjenta seg i årene framover. Det kan verken samfunnet eller industrien leve med. Derfor må kabelavtalene reforhandles. I tillegg må forslaget om en maksimalpris på strøm til alminnelig forsyning, utredes.

Kombinasjonen av begge tiltakene vil bidra til å tøyle markedet og sikre konkurransekraften til industrien og næringslivet, samtidig som forbrukerne får forutsigbare priser.

Både regjeringen og den nye energikommisjonen har åpenbart mye å ta fatt i.