Type 2-diabetes er et kjempestort og stadig voksende problem både i Norge og globalt. Det belaster både den enkelte og samfunnet.

Mitt råd til helseminister Ingvild Kjerkol er: Hjelp type 2-diabetes pasienter bli kvitt sykdommen og spar milliarder per år.

Store samfunnskostnader

I Norge har cirka 215.000 mennesker type 2-diabetes (T2-D). Mellom 100.000 og 200.000 nordmenn har T2D uten å vite om det, og rundt 600 000 nordmenn kan ha prediabetes. Jo tidligere man får T2-D, desto større er risikoen for et kortere og dårligere liv.

Ubehandlet eller dårlig behandlet fører diabetes til cirka ti år forkortet levetid.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Fedme- og diabetespandemiene henger nøye sammen. I en ny rapport har Menon Economics, på oppdrag fra legemiddelselskapet Novo Nordisk, estimert at de totale årlige samfunnskostnadene relatert til overvekt fedme til sammen er 168 milliarder kroner årlig, det vil si cirka 35.000 kroner årlig per nordmann.

Norske forskere har regnet på de totale samfunnskostnadene og landet på cirka 4,1 milliarder årlig. Internasjonalt anslås at hver T2-D-pasient koster samfunnet rundt 70.000 kroner årlig, som for Norge skulle bety 17 milliarder kroner.

Reversibel sykdom?

De fleste med T2-D er overvektige, og vektreduksjon kan effektivt forebygge type 2-diabetes og bedre kardiometabolsk kontroll. Tidligere har man trodd at T2-D var en irreversibel sykdom. Fedmekirurgi har vist at T2D kan gå i remisjon.

Men kan man bli kvitt T2D ved å gå ned i vekt uten fedmekirurgi?

Den store DIRECT-studien fra UK, publisert i Lancet i desember 2017, ga svar. Når man ser på det imponerende resultatet, må man undre seg hvorfor denne studien ikke har fått bred oppmerksomhet og omtale i Norge.

Målet var å oppnå vektreduksjon på 15 kilogram eller mer og se om det kunne medføre remisjon av T2D. Slikt vekttap har tidligere vist en bedring i B-cellefunksjon og normalisering av glukosemetabolisme.

Studien ble gjennomført i 49 fastlegekontorer i England og Skottland. Behandlingen/veiledningen ble gitt av enten sykepleier eller ernæringsfysiolog etter åtte timers opplæring i metoden som skulle brukes.

Les også: Bjørn (49) gjorde et smart valg: Gikk ned 43 kg på ni måneder

Deltakerne ble randomisert enten til en vektreduksjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Vektreduksjonsgruppen fulgte i tillegg til standard diabetesbehandling et standardisert vektreduksjonsprogram.

Medikamentbruk

Inklusjonskriterier var T2D diagnostisert de siste seks årene. Ingen skulle bruke insulin. Totalt 306 pasienter deltok. Gjennomsnittlig alder i diettgruppen var 52,9 år, vekt på 101 kilo, kroppsmasseindeks (KMI) på 35, HBA1c på 7,7 prosent.

26 prosent brukte ingen diabetesmedisiner, 44 prosent brukte én diabetesmedisin og 31 prosent brukte mer enn to. Over halvparten hadde hypertensjon (57 prosent) og nesten alle av dem brukte ett eller flere blodtrykkssenkende medikamenter (55 prosent).

Så mange som 23 prosent brukte antidepressiva. 62 prosent brukte statiner, 19 prosent hadde mikroalbuminuri, ni prosent hadde hjerte- og karsykdom og ni prosent hadde retinopati. 82 prosent brukte tre eller flere legemidler og 13 prosent brukte mer enn ti medikamenttyper.

Målet med studien var primært å se på reversering av T2D og endringer i livskvalitet, gjennom vektreduksjon på 15 kg eller mer.

Reversering av T2D var definert slik at HBA1C skulle være under 6,5 prosent i minst to måneder etter at alle antidiabetiske medikamenter ble avsluttet fra begynnelsen av studien og i tolv måneder deretter.

Alle i diettgruppen skulle slutte med alle sine diabetesmedisiner og blodtrykksmedisiner fra første dag under dietten. Hvis blodtrykket ble høyere enn 140/80, skulle de begynne igjen med blodtrykksmedisin.

Spesialdiett

Vektreduksjonsprogrammet i DIRECT-studien hadde tre faser:

  1. Total erstatning av vanlig mat med erstatningsmåltider (shakes og supper) som inneholdt 825–853 kcal/dag i tre–fem måneder for å oppnå mest mulig vektreduksjon.
  2. Gradvis reintroduksjon av mat i to–åtte uker basert på en kombinasjon av erstatningsmåltider og vanlig mat etter offisielle retningslinjer.
  3. Vekt-stabilisering med vanlig mat enten helt uten måltidserstatninger eller med maks ett erstatningsmåltid den resterende tiden til 24 måneder fra oppstart med månedlige konsultasjoner. Energiinntak ble individualisert.

Diabetesfri

Totalt sett fikk 46 prosent reversert sin type 2-diabetes i diettgruppen. Kun fire prosent i kontrollgruppen og det var de som gikk ned virket fem kilo.

Jo større vekttap, desto flere fikk reversert sin T2D, slik: Syv prosent blant dem som gikk ned inntil fem kilo, 34 prosent blant dem som gikk ned fem–ti kg, 57 prosent blant de 28 som gikk ned 10–15 kilo og 86 prosent blant dem som gikk ned 15 kilo eller mer.

DIRECT studien viste at pasienter med T2-D innenfor studiens inklusjonskriterier, og som gikk ned mellom ti og femten kilo, hadde 57 prosents sjanse til å bli kvitt sin diabetes – og 86 prosent kunne bli diabetesfri hvis de gikk ned 15 kilo eller mer.

Les også: Forskere: Derfor får noen fedme

48 prosent sluttet helt med sine blodtrykksmedisiner. Kun 32 prosent brukte slike medisiner ved 12 måneders oppfølging. Livskvaliteten økte med 7,2 poeng i diettgruppen og gikk ned 2,9 poeng i kontrollgruppen.

Etter to år var fortsatt 36 prosent diabetesfri i vektreduksjonsgruppen sammenlignet med tre prosent i kontrollgruppen – til tross for at bare elleve prosent hadde beholdt et vekttap på 15 kg eller mer.

Det var fortsatt en klar sammenheng mellom grad av vekttap og remisjonsrate: 64 prosent av deltakerne var diabetesfri etter to år hvis de hadde oppnådd vektreduksjon på ti kg eller mer.

Det var også stor bedring i HbA1c, blodtrykk og blodlipider etter både ett og to år, størst i vektreduksjonsgruppen, som i tillegg hadde betydelig mindre bruk av medisiner og skåret bedre på ulike skjema for livskvalitet.

Hva med Norge?

DIRECT-studien har vist at det er mulig å oppnå stor vektreduksjon, bedring i alle helsemål – og til og med diabetesremisjon uten kirurgiske inngrep og dyre medisiner som kan gi bivirkninger.

Den store suksessen til studien ligger i den gode oppfølgingen som ble gitt, men på et realistisk lavterskelnivå. Det var like god effekt i alle sosioøkonomiske lag av befolkningen.

I dag finnes ikke et slikt tilbud som i DIRECT studien innenfor det offentlige helsesystemet i Norge. Vår klinikk i Oslo og flere samarbeidende klinikker og leger rundt om i Norge har imidlertid tilbudt tilsvarende program som i DIRECT studien siden 1999, til både pasienter med fedme, prediabetes og T2D.

Syv måneders oppfølging med en kombinasjon av individuelle konsultasjoner og gruppemøter koster 4500 (642, kroner per måned) i tillegg til erstatningsmåltider, som koster omtrent det samme som vanlig mat.

Les mer fra Norsk debatt

Resultatene, publisert i samarbeid med UiO er sammenlignbare med, eller bedre, enn i DIRECT-studien angående oppnådd vektreduksjon og bedring i helseparametere.

Kan spare samfunnet for milliarder

Ett slikt vektreduksjonsopplegg er ikke nødvendigvis gjennomførbart for alle, men Direct-studien viser et fantastisk potensial for remisjon av type 2-diabetes, mindre medikamentbruk og bedre livskvalitet.

Det kan gi formidable besparelser for samfunnet.

Det er på tide for våre helsemyndigheter å ta konsekvens av forskningen og utvikle et offentlig tilbud til type 2-diabetespasienter som kan tenke seg å få sin sykdom i remisjon innenfor primærhelsetjenesten.

Et bedre liv for dem – og milliarder spart for samfunnet.