Rusreformen har mislyktes. Til tross for rusreformrapportens påvisning av offentlig panikk som førende for politikken, og til tross for at organisasjoner har dokumentert sammenhengen mellom dette fenomenet og menneskerettsforbrytelser, fortsetter politikere å ivre for folkeforfølgelse på tilbakeviste premisser.

Politikerne har med dette sviktet klare folkerettslige fordringer, og «Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk» (AROD) vil hjelpe nasjonen med en sivil ulydighetskampanje for ruspolitikkens forfulgte.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Statens ansvar for forfulgte

Sett fra grunnlovens perspektiv kan man ikke gå fra kriminalisering til sykeliggjøring av rusbruk uten å se på forholdet til menneskerettsprinsippene.

Prinsipper som likhet, selvbestemmelse, forholdsmessighet, og frihetspresumpsjon legger lista for en rettighetsanalyse, og det har lenge vært kjent at forbudstilhengerne har en dårlig sak.

Så langt er det fem spørsmål som forblir ubesvart, og den 11. september 2021 vil AROD derfor ha et utsalg for cannabis ved politihuset i Oslo.

Vi gjør dette for å løse en situasjon som blir stadig mer umulig.

Blindsone

Etter over 50 år med ruspolitisk forfølgelse skjønner samfunnet endelig at stigmatiseringen av brukerne gjør vondt verre, men politikerne er i villrede over veien videre. De er i villrede fordi de er avhengige av demoniseringen av narkotikaselgere for å opprettholde troen på forbudsprosjektet, og fordi de ikke vil se en større blindsone.

Det er denne blindsonen AROD vil ta et oppgjør med. Uansett om politikerne blir enige om avkriminalisering av en viss mengde rusmidler, forblir loven om tilbud og etterspørsel forvridd til en offer- og overgriperkontekst, og det er politisk enighet om å beholde lovens strengeste straff for handlinger som er lovlig regulert i stadig flere land.

Etter over et halvt århundre med forbud vil ingen politikere innse hvilken misdirigering av straff samfunnet har vært utsatt for, men sannheten er at forbudet er årsaken til mye av problemene.

Vi skal ikke her gå inn på forholdet til menneskerettighetene, men så langt er det ingen som vil ta ansvar for de forfulgte. Som en organisasjon dedikert til dette formålet, vil derfor AROD bruke vårt cannabisutsalg utenfor politihuset som en brekkstang for å få vektlagt og klargjort et større rettighetsbilde.

Les også: Oljebrølet: Det kan være lurt å lytte i stedet for å stemple

En invitasjon til samarbeid

Ved å sette opp dette utsalgsstedet markerer vi ikke bare rusreformens blindsone, men vi inviterer politiet og rettsapparatet til et samarbeid.

Politiet er selv under press i rusreformen, og mens etaten får stadig mer motbør for en ukultur som samtiden ikke lenger kan leve med, har fremsynte politifolk stått opp mot vilkårlig forfølgelse. Det sier seg selv at en mer grunnleggende prinsipiell avklaring er på sin plass.

Bortsett fra de forfulgte grupperingene, har få lidd mer enn politiet under krigen mot narkotika, og den enkelte tjenestemann eller kvinne er fanget i et system som påtvinger dem en hverdag med systemiske overgrep.

På det personlige plan reagerer mange mot dette, og AROD vil derfor ha en viss mengde cannabis for salg slik at vi kan benytte prøvelsesretten på loven.

Vår mest anerkjente jurist, Johs. Andenæs, omtalte prøvelsesretten som et kjernepunkt i rettsstaten, og AROD vil bruke rettssystemet til å gjøre den jobben som politikerne motsetter seg. Ifølge maktfordelingsprinsippet kan befolkningen bruke rettsapparatet til å fremme et rettighetsbilde, og vi inviter politi og påtalemyndighet til å støtte avklaringen av dette.

Ingen er tjent med lover som gjør mer skade enn nytte. Ei heller å sabotere menneskerettsforpliktelser på ruspolitikkens område, men det er dette politikerne har gjort.

Etter rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk, og motstanden mot å ta inn over seg dette, har vi en politisk prosess utenfor rettsstatens kontroll, og AROD tar grep for å sikre menneskerettslige garantier. I tider med offentlig panikk har rettsvesenet en viktig oppgave når politikerne svikter, og vi forventer at politi og påtalemyndighet vil stille seg bak rettsstaten.

Ta vaktbikkje-jobben på alvor

AROD ser derfor frem til den 11. september med håp om at alt skal gå ryddig for seg og at vi snarest mulig kan få prosessert saken i rettsapparatet. Vi har på forhånd overgitt etaten all relevant informasjon, og vi vil ta med boken Human Rising som vår prosedable påstand.

Alt vil, med det, være tilrettelagt for en anstendig rettsprosess, men vi ber pressen og det sivile samfunn om å følge med.

I over ti år har de forfulgte grupperingene kjempet for å få sin sak hørt, og i like lang tid har staten nektet et effektivt rettsmiddel. Politiet har nok av ganger avslått tilbud om samarbeid, og det er mulig at etaten vil slippe å forholde seg til problemstillingen.

Vi ber derfor pressen om at den tar vaktbikkje-jobben på alvor, at journalister ikke bidrar til å tåkelegge avgjørende problemstillinger, og at nasjonen finner plass til å se på forholdet mellom ruspolitikken og menneskerettighetene.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi har, tross alt, å gjøre med den viktigste problemstillingen siden krigen. Rundt 300.000 nordmenn har et rettighetsbilde som forblir oversett, og jo mer lys denne blindsonen får desto raskere vil nasjonens helsebilde forbedres.

AROD håper derfor at borgerne er interessert i menneskerettigheter og at staten vil belyse problemstillingen.

Det er liten tvil om at ettertiden vil vurdere oss ut ifra vårt engasjement for rusreformens forfulgte, og det blir spennende å se hvor lenge vi lar panikk prege politikken nå som foten endelig er satt ned.