- Bertelsen har bidratt til å skade tilliten til domstolene

Foto: Olav Sundvor

Knusende dom mot tidligere tingrettsdommer Tor Holger Bertelsen.

08.07.13 15:09

(BA.no): Lørdag skrev BA at Tor Holger Bertelsen blir avskjediget som dommer etter at Oslo tingrett har tatt stilling til flere langvarige konflikter og påstander om Bertelsens uskikkethet som dommer.

Dermed ble han den første dommeren siden krigen som har blitt oppsagt.

Mandag kom domstolens premisser i saken, hvor flere konkrete saksforhold er blitt vurdert.

I en familierettslig sak om bøter knyttet til oppfyllelse av samværsrett, ble det klaget på Bertelsens dommeropptreden.

Ifølge klagen skal han ha utsatt et rettsmøte da han ikke var fornøyd med stolene ved dommerbordet, og opptrådt uinteressert.

Retten «bemerker at Bertelsens saksbehandling og gjennomføring av rettsmøtet framstår som uforsvarlig, klart kritikkverdig og i strid med god dommerskikk. Som advokat Monssen har påpekt i sin uttalelse, fikk ikke saksøkte en reell og rettferdig prøving av saken med bebudet bevisførsel, noe som er svært alvorlig», fremgår det av dommen, som videre ser opptredenen som uttrykk for «et gjentatt handlingsmønster fra Bertelsens side».

– Alvorlig brist i hans dommerskjønn

En annen sak som ble behandlet, var klagen mot Bertelsen i en straffesak, hvor han ble beskyldt for uholdbar opptreden under hovedforhandlingen mot en av de tiltalte.

«Administrator opptrådte svært arrogant og nedlatende i forhold til min klient. Under tiltaltes forklaring avbrøt administrator til stadighet ved at administrator laget sine egne historier om hendelsesforløpet og tiltaltes subjektive oppfatninger som fremstod som rene spekulasjoner og i klar disfavør av tiltalte. Tiltalte protesterte og forsøkte flere ganger å presisere hva han mente, men ble da avbrutt med nye teoretiske utlegninger fra administrator som indikerte en klar straffbar handling og subjektiv skyld», het det i klagen.

Samtidig har en politadvokat gitt uttrykk for at han ikke har reagert negativt på den forhenværende dommerens opptreden under rettsmøter.

Retten slutter seg likevel i hovedsak til den klagende advokats oppfatning av Bertelsen, og uttaler at «etter bevisførselen finner retten (...) grunnlag for å slutte seg til (...) karakteristikk av Bertelsens handlemåte som «en alvorlig brist i hans dommerskjønn», og sier at hans etterfølgende handlemåte mot advokaten som klaget, fremstår som en ren hevnreaksjon.

Skubbet kollega

Videre har Bertelsen blitt påstått å ha dårlig eller sent oppmøte til arbeidet, og retten finner at det «foreligger gjentatte kritikkverdige forhold og krenkelse av tjenesteplikter over lang tid nyttet til Bertelsens arbeidsplikter og embetsutførelse»

I 2010 skal et forhold ytterligere ha skapt blest rundt den allerede omstridte dommeren, som da ble beskyldt for å ha skubbet og banket en kollega i pannen med fingeren.

Et overvåkningskamera fanget episoden på film, og Oslo tingrett finner kollegaens gjengivelse av faktum bevist.

Retten finner også «grunn til å stille spørsmål ved Bertelsens virkelighetsbeskrivelse.

Hans reaksjon på hendelsene er også gjenkjennelige fra en rekke tidligere episoder; Bertelsen er ikke åpen for korreksjon og beklagelse av feil og uskjønnsomme handlinger. I stedet tilpasser han sine forklaringer og går til motangrep og beskylder andre for feil og mangler».

– Har bidratt til å skade tilliten til domstolene

Bevis i personalkonflikter og tidligere forhold gjør at retten finner at Bertelsens utøvelse av tjenesten «medført skade for det rettsøkende publikum og har bidratt til å skade tilliten til domstolene og domstolenes grunnleggende oppgave med å sikre en rettferdig, forsvarlig og tillitsskapende behandling av rettstvister».

Verken hans virkelighetsoppfatning eller bevisførsel finnes av Oslo tingrett å oppfylle de krav som må stilles til en dommer, og vektlegger dommerens viktige embete i samfunnets maktapparat, og ansvaret dette medfører.

Samtidig «bemerker retten avslutningsvis at Bertelsen i perioder også har opptrådt upåfallende og synes å ha fungert rimelig tilfredsstillende ved utøvelsen av sin dommertjeneste. Bertelsen har også juridiske kunnskaper og språkkunnskaper, som gjør at han sikkert kan fungere i en annen type stilling som jurist, men ikke som dommer».

Følgelig finnes avskjedsvilkårene i tjenestemannsloven § 15 første ledd b og § 10 nr. 2 b, jf. nr. 3 oppfylt, i det som er en enstemmig dom.

Til tross for rettens konklusjoner om hans personlige egnethet som dommer, konstaterer retten at Bertelsen innehar kompetanse som gjør at han ikke kan sies utelukket fra annet juridisk arbeid.

Retten uttaler at han har «juridiske kunnskaper og språkkunnskaper, som gjør at han sikkert kan fungere i en annen type stilling som jurist, men ikke som dommer. Retten viser bl.a. til at han har arbeidet med oppbygning av juridiske databaser og har skrevet en kommentarutgave til Den europeiske menneskerettighetskovensjonen i den tiden han har hatt ulønnet permisjon fra Bergen tingrett».

Vil anke

– Jeg konstaterer at domstolen går så langt i å imøtegå arbeidsgiver at dommere tilsynelatende har svakere arbeidsvern enn andre, sier Bertelsen, som sier han vil anke dommen.

Les flere saker på Bergensavisen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag