Gå til sidens hovedinnhold

- PST hadde fortsatt i etablerte arbeidsformer for lenge

Grete Faremo mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hang etter.

Torsdag kveld ga Kulturdepartementet innsyn i flere av 22. juli-forklaringene, deriblant forklaringen til justisminister Grete Faremo.

I sin forklaring, som er på 17 sider, retter hun blant annet kritikk mot PST.

«Hun viser til at PST selv har antydet at de ikke «så nettet komme» - som en så viktig informasjonskanal det viste seg å være i forbindelse med 22. juli, og at de hadde behov for forsterkninger fra E-tjenesten. Faremo mener PSTs egenevaluering gir et bilde av at organisasjonen har fortsatt i etablerte arbeidsformer litt for lenge i Norge», står det i referatet.

Faremo, som var forsvarsminister 22. juli, påpeker at hun ikke har hatt ansvaret for PST i mer enn noen måneder når hun forklarer seg.

- Ber om mer ressurser i for stor grad
I intervjuet viser 22. juli-kommisjonen til at PST har bedt om øremerkede midler til nettovervåking, og spør om Faremo mener det var grunnlag for å vente med å gjøre noe til disse midlene kom:

«Faremo svarer at hun ikke vil kommentere dette konkret, utover at dette feltet fikk høy prioritet fra hennes side umiddelbart etter hun tiltrådte som justisminister».

Hun sier videre at hun er opptatt av etatsstyring og ledelse, og at hun er bekymret for IKT-situasjonen i politiet og justissektoren for øvrig - og at hun derfor har bedt om å få opp forslag til ny instruks for Politidirektoratet (POD), ny etatsstyring av PST og et nytt kontrollregime.

«Slik Faremo ser det, er rammene rundt PST og POD ikke klare nok i dag. Dette gjør det vanskelig å få etatslederne til å foreta reelle prioriteringer. I dag knyttes prioriteringer i for stor grad til å be om mer ressurser, og kan hindre at det finner sted omprioritering - som noen ganger er nødvendig», heter det i intervjureferatet.

- Stiller ikke spørsmål ved 121 kroner
Faremo tror imidlertid ikke at PST kunne ha oppdaget Breivik.

«Hun har vanskelig for å se at PST kunne oppdaget han og viser til at, så vidt hun har forstått, det kun er i verdipapirregisteret det finnes konkrete spor av Breivik i offentlige registre. Hun tillegger at i vår tillitskultur stiller man ikke uten videre spørsmål ved 121 kroner».

Hun sier samtidig at hun har inntrykk av at PST grunnleggende løser oppgavene sine på en god måte, men mener de må øke kompetansen på flere områder.

«I den forbindelse trekker hun fram behovet for at PST bredder sin kompetanse. Teknologer, sosialantropologer og historikere er eksempler på relevant kompetanse som hun mener PST bør søke å tiltrekke seg», står det i referatet.

- Ingen samlet IKT-visjon
Hun sier også i forklaringen at det er mye å ta tak i når det gjelder IKT-situasjonen i politiet.

«Kommisjonen viser til at manglende kommunikasjon var en kilde til store problemer 22. juli, noe Faremo bekrefter. På spørsmål om det finnes en visjon på dette området, svarer Faremo at det ikke foreligger en samlet visjon».

Faremo viser til at det blant annet mangler en felles kommunikasjonsplattform og grunnleggende kompetanse om hva nettet innebærer av muligheter for kriminalitet, eller for å avdekke kriminalitet.

Stoltenberg, Storberget og Aasrud
Kulturdepartementet har nå offentliggjort forklaringene til følgende politikere: Jens Stoltenberg, Knut Storberget, Heidi Grande Røys, Rigmor Aasrud, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Grete Faremo og Eirik Øwre Thorshaug.

Her kan du lese referatene:
Knut Storberget
Jens Stoltenberg
Rigmor Aasrud
Grete Faremo
Heidi Grande Røys
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Eirik Øwre Thorshaug

Reklame

Spinnville priser på Comfyballs!