666 sider - en halv side på kriminalitet

Inkluderingsutvalget skulle løfte fram utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge. Kriminalitet blant innvandrere er knapt nevnt.

16.06.11 15:29

I inkluderingsutvalgets mandat heter det blant annet at «utvalget skal gjennom sitt arbeid løfte fram utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken».

Les også: «Integreringspolitikken er mislykket»

Samtidig er kriminalitet blant innvandrere knapt nok nevnt i rapporten, med et avsnitt på en beskjeden halvside.

- Hvorfor er kriminalitet blant innvandrere viet så lite plass?

- Svaret er veldig enkelt og det er at vi fikk et mandat som sier at vi skulle belyse fem hovedtema, ut fra tre perspektiver. Det tilsvarer at vi på ett år skulle lage fem utredninger som skulle kryssjekkes med klasse, kvinner og ressurs. I utgangspunktet en umulig oppgave i seg selv med tanke på tiden. Vi har derfor valgt å fokusere på oppgavene i mandatet, sier utvalgsleder Osmund Kaldheim til Nettavisen.

De fem hovedtemaene er
Arbeid og sysselsetting
Utdanning og kvalifisering
Demokrati og deltakelse
Verdier og konfliktløsning
Bokonsentrasjon

- Vanlige forklaringsmodeller er utilstrekkelige
Kaldheim påpeker imidlertid at det er andre viktige temaer som det også er til hensikt å belyse:

- Det er en rekke andre spørsmål som bør besvares, men som vi ikke har sett på. Det var ikke mulig å se på dette i sammenheng med denne rapporten på grunn av tid og mandat. Dessuten er det slik at vi også har sett på hva som er integreringspolitikk og hva som er kriminalpolitikk. Dette er en klassisk debatt, alle som har jobbet med kriminologi vet at det er store sammenhenger mellom integrering og levekår. Mesteparten av merkriminaliteten blant innvandrere, altså blant dem som er bosatt i Norge, kan forklares med overrepresentasjon i levekårsutsatte grupper. Samtidig er det noen flere som begår kriminalitet enn disse, og det er her den store diskusjonen ligger, forklarer han, og legger til:

- Når de vanligste forklaringsmodeller ikke strekker til, blir det diskusjon. Dette er et veldig spennende tema.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Scanpix

Departementet: - Grundig utredning
Kaldheim sier til Nettavisen at utvalget har levert sin innstilling og belyst de tema som skulle belyses, selv om han ser et behov for å se også på andre sider ved integrering og kriminalitet. Han oppfordrer til å komme med innspill under høringsrunden om rapporten:

- Nå skal det være høringsrunde, og her er det gode muligheter for høringsinstansene til å bruke denne til å komme med innspill, avslutter Kaldheim.

Statssekretær Henriette Westhrin i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, har følgende kommentar til at kriminalitet har fått så liten plass i rapporten.

- Inkluderingsutvalget har levert en grundig utredning med hovedvekt på de fem områdene som vi mener er de mest sentrale. De har sett på de utfordringer og muligheter i som finnes i et flerkulturelt Norge. Utvalget har selv valgt å omtale kriminalitet blant innvandrere i sin utredning. Utredningen skal nå ut på høring og det blir en god mulighet for de som ønsker å komme med ytterligere innspill til regjeringens videre arbeid på dette området, sier Westhrin til Nettavisen.

I rapporten på drøye 600 sider er knapt en halv side viet kriminalitet. Her står det:

«5.11 Kriminalitet blant innvandrere
Både levekårsproblemer og andre sosiale problemer har betydning for i hvilken grad enkeltpersoner begår lovbrudd. Vi kan derfor forvente at det er noe høyere kriminalitetsrater i de deler av befolkningen der velferdsproblemer forekommer hyppigst. Særlig ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert når det gjelder registrert kriminalitet. Dette gjelder både siktede og straffede.

Ungdom med innvandrerbakgrunn begår flere alvorlig kriminelle handlinger enn norske ungdommer. Dette synes imidlertid ikke å kunne forklares med grad av integrering. Forklaringsbildet er variert og sammensatt. Tilknytning til foreldre og andre lovlydige voksne personer, ambisjoner og framtidsplaner, deltakelse og engasjement samt holdninger og moral, i betydningen oppslutning om samfunnets sentrale verdier er noen elementer.

I løpet av sen ungdomstid (15 og 24 år) ble 17 prosent av ikke-vestlige innvandrere siktet for minst en forbrytelse (perioden 1992-2001). Tilsvarende tall for nordmenn var 10 prosent. Hvis man tar høyde for forskjell i levekår og sammenligner grupper med like levekår blir forskjellen mindre. Både kjønn, sosial bakgrunn (foreldres utdanning), egen utdanning og økonomiske problemer har større betydning enn innvandrerbakgrunn i seg selv».

Her kan du se hele rapporten (pdf)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.