Gå til sidens hovedinnhold

– Alle ekspertvurderinger tilsier at denne kabelen ikke medfører noen form for helserisiko

Hafslund forstår usikkerheten til beboerne, men forsikrer om at det ikke er knyttet helserisiko til kabelanlegget gjennom Skøyenområdet.

SKØYEN: – Hafslund Nett er alltid opptatt av sikkerheten når vi legger nye kabler. Det har vi også vært for denne kabelforbindelsen mellom Smestad og Solli transformatorstasjoner. Alle ekspertvurderinger vi har fått, tilsier at denne kabelforbindelsen ikke medfører noen form for helserisiko. Det har derfor kommet som en stor overraskelse at trasévalget har møtt slik motstand, sier informasjonssjef i Hafslund ASA, Morten Schau.

Ekstraordinære tiltak

Han understreker at Hafslund har stor forståelse for at det kan oppstå usikkerhet og bekymringer knyttet til mulige helsefarer ved opphold nær kraftledninger.

Derfor har Hafslund innhentet vurderinger fra landets fremste ekspertmiljø på magnetfelter – Statens strålevern.

– Konklusjonen fra denne analysen var at de beregnete verdiene var så lave at det ikke var behov for å utrede saken videre. Fortsatt var beboere i Nedre Silkestrå som ikke følte seg beroliget. Vi gjennomførte derfor en rekke ekstraordinære tiltak. Blant annet stanset vi arbeidet i området i flere uker, mens det ble foretatt en ekstra kvalitetssikring av de beregningene som allerede var gjort, sier Schau.

Skjerming av barnehager

Den nye vurderingen ble gjort av eksperter ved SINTEF. Konklusjonene i denne bekreftet vurderingene fra den første analysen til Statens strålevern.

Vi har stor forståelse for at bekymring oppstår når det verserer mye usikkerhet

– For å gi ytterligere trygghet for at vi er på den rette siden av myndighetenes «føre-var-grense» har vi likevel valgt å utføre ekstraordinære skjermingstiltak der kabelen passerer barnehagene. Dermed kommer barnehagenes uteområde også under utredningsgrensen som er myntet på «i hus».

Annen trasé?

Schau opplyser at det sammen med Statens strålevern og Norges vassdrags- og energidirektorat ble gjennomført et dialogmøte med representanter for borettslag, skoler og barnehager som ligger nær kabelen.

– Et spørsmål vi har fått, er hvorfor det ikke er valgt en trasé gjennom Skøyenparken. Hafslund Nett har i utgangspunktet vurdert seks ulike traseer. Traseen i dette tilfelle er valgt fordi den er innenfor trygge rammer og er praktisk gjennomførbar. Hafslund har vurdert det dit hen at det i utgangspunktet ikke er ønskelig å etablere høyspentkabler eller annen infrastruktur gjennom Skøyenparken, sier Schau.

Han viser til at Oslo bystyre har vedtatt at all utbygging i Oslo kommune, herunder utbygging av infrastruktur, skal styres utenom verneverdige områder.

– Etter vår vurdering faller Skøyenparken inn under denne definisjonen, og så lenge vi hadde et fullgodt og trygt alternativ ble ikke det traséalternativet vurdert videre. Vanlig praksis når det velges å grave ned kabler, i stede for luftlinjer, er at kabler legges i etablert veigrunn eller veiskulder herunder gang og sykkelveier.

Mer forhåndsinfo

– Det har vært stilt en rekke spørsmål rundt etableringen av denne kabelen lokalt og som sagt har vi stor forståelse for at bekymring oppstår når det verserer mye usikkerhet, sier Schaug, og fortsetter:

– Vi tar inn over oss at vi kunne vært enda mer proaktive med informasjon i forkant av igangsettelse av prosjektet og tar lærdom av dette. Vi har hele tiden på forespørsler informert om våre vurderinger, de beregninger vi har foretatt, og vi har hatt en løpende dialog med interessentene underveis. Vi håper de ekstra bestrebelsene vi har gjort og denne informasjonen fører til at flere føler seg beroliget, sier Schau.

Ingen forskning tilsier helserisiko

– I den omtalte saken har Hafslund gjort tiltak slik at nivået også ute i barnehagene som er berørt, er under 0,4 mikrotesla. Det kreves derfor ingen ytterligere tiltak, og det er ikke noe forskning som tilsier noen helserisiko ved de nivåene, sier seksjonssjef i Statens strålevern, Merete Hannevik.

Ved oppføring av nye elektriske anlegg skal det utredes om magnetfelt i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 mikrotesla.

Det er ikke noe forskning som tilsier noen helserisiko

– Det gjelder særlig boliger, skoler og barnehager der barn har langvarig opphold. Dersom nivåene av magnetfelt som gjennomsnitt over året blir over dette utredningsnivået på 0,4 mikrotesla, skal alternative løsninger eller tiltak vurderes. Dersom nivået blir under 0,4 mikrotesla kreves ingen ytterligere vurdering eller tiltak, sier Hannevik.

Hun viser til at internasjonale befolkningsundersøkelser indikerer at barn som vokser opp i boliger med magnetfelt over 0,4 mikrotesla kan ha en økt risiko for å utvikle leukemi.

Stor usikkerhet

– I følge Verdens helseorganisasjon sitt institutt for kreftforskning (IARC) er usikkerheten ved denne forskningen stor og den absolutte risikoen vurderes som lav, sier Hannevik.

Reklame

Siste sjanse: Halv pris på alt fra Comfyballs