Oslo Havn ble frifunnet i tingretten på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven i Oslofjorden, men siste ord er kanskje ikke sagt. Nå bringes en ankenektelse inn for Høyesterett.

Ble nektet ankebehandling
Det er Statsadvokaten i Oslo som har anket en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett inn for Høyesterett.

- Dommen fra Oslo tingrett ble anket av oss og noen av partene, men vår anke ble nektet fremmet. Det er denne ankenektelsen vi mener er beheftet med saksbehandlingsfeil fra lagmannsretten, og vår ankebegjæring vil bli fremmet for Høyesteretts ankeutvalg, sier statsadvokat Håvard Skallerud til Nettavisen.

Hvis Høyesterett avviser begjæringen, er strek satt for vår anke, men hvis de opphever ankenektelsen, må lagmannsretten se på den på nytt. Anken fra NGI har lagmannsretten allerede henvist og den skal opp til behandling for lagmannsretten senere.

I uka som gikk ble saksdokumentene i saken oversendt Høyesterett. Partene er informert om den nye vendingen i saken.

Hvis Høyesterett avviser påtalemyndighetens begjæring, er strek satt for saken, men hvis de opphever ankenektelsen, må lagmannsretten se på den på nytt.

I tingretten ble Norges geotekniske institutt (NGI) og statsbedriften Secora dømt for ulovlig giftdumping ved Malmøykalven, mens Oslo Havn ble frifunnet. Det var Oslo politidistrikt som tok ut tiltale mot bedriftene.

Anmeldt av miljøstiftelse
Det var den ideelle stiftelsen Neptune Network som i januar 2008 anmeldte Oslo Havn.

Da Borgarting lagmannsrett avviste anken fra tingretten, uttalte styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen, at med dette var et endelig punktum i saken.

- Til etterretning
Informasjonsrådgiver Trude Thingelstad sier dette til Nettavisen om den nye vendingen i saken:

- Vi har fått beskjeden fra Statsadvokaten og tar den til etterretning.

Glad Stordalen
En av dem som har stått på barrikadene i saken og ment at metoden som ble brukt for å deponere giftlig avfall i Oslofjorden er hotellkongen Petter Stordalen. Nå gir han uttrykk for stor lettelse over at Statsadvokaten tar initiativ til en ny runde.

- Det er all grunn til å sende en blomst til statsadvokaten som her har tatt en riktig beslutning, etter min mening. Det store spørsmålet er hvorfor tiltakshaver skal gå fri mens underentreprenører straffes. Det er tiltakshaver, i dette tilfellet Oslo Havn, som er ansvarlig som bestiller, sier Stordalen til Nettavisen.

- Hvor bekymret er du for helsetilstanden i Oslofjorden?

- Vi kan ikke kalle Oslofjorden ren, med de giftstoffene som er sluppet ut, men jeg bader i Oslofjorden. Det vi har påpekt er at man ikke skal gamble med Oslofjorden og at den metoden som ble benyttet ikke var god, sier Stordalen.

Ved siden av sine forretninger, har Stordalen vært en ivrig våpendrager for stiftelsen Neptune Network.

Neptune Network beskriver seg selv som en nettverksbasert organisasjon som består av enkeltpersoner, organisasjoner, forskere, næringsliv, forvaltning og politikere.

«Neptune fastholder at havet ikke er en søppelplass for fortidens, dagens og fremtidens miljøsynder. Miljøgifter skal unngås, og om de oppstår, skal de tas hånd om med moderne teknologi», heter det på stiftelsens hjemmesider.