Det samlede antallet innvilgede asylsøknader så langt i år omfatter også dem som har fått opphold på humanitært grunnlag, har flyktningstatus eller tilhører gruppen enslige mindreårige asylsøkere med begrenset oppholdstillatelse.

Les også: Norge sender ut flere asylsøkere enn snittet i Europa
Les også: Anundsens grensegjerde snart på plass

Så å si alle – 96 prosent av de realitetsbehandlede og 83 prosent av det samlede antallet – søknader fra enslige, mindreårige asylsøkere blir innvilget, viser de siste tallene fra Utlendingsdirektoratet.

Total har UDI behandlet 15.663 asylsøknader så langt i år. De aller fleste av disse ble mottatt før årsskiftet, i og med at UDI så langt «bare» har mottatt 2.248 asylsøknader. Til sammenligning mottok norske myndigheter 31.145 asylsøknader i fjor.

2 av 3 får opphold

Av personene som har fått sine søknader realitetsbehandlet, er innvilgelsesandelen på 67 prosent, men totalt – når blant annet Dublin-saker og søknader som er trukket eller henlagt også blir tatt med – blir halvparten av alle som ønsker asyl i Norge, avvist. Det er omtrent like stor andel som i 2015.

Da endte 53 prosent med vedtak om oppholdstillatelse, mens hele tre av fire søknader som ble realitetsbehandlet, ble innvilget.

Dublin-forordningen legger ansvaret for behandling av asylsøknader på det første medlemslandet en asylsøker kommer til, uavhengig av hvilket land personen ønsker å søke asyl i. 1.178 asylsøkere – tilsvarende 7,5 prosent av alle som har vært gjennom systemet i år – ble sendt ut av Norge gjennom Dublin-forordningen.

Alle fra Syria

4.678 personer fra Syria – samtlige av dem som fikk realitetsbehandlet søknaden – har fått innvilget asyl så langt i år. 1.346 personer fra Eritrea – 99 prosent – har fått innvilget de realitetsbehandlede søknadene.

Totalt har 3.940 personer fått avslag etter realitetsbehandling av søknaden i perioden fra nyttår til og med august.

Lavest innvilgelsesandel ble funnet blant asylsøkere fra Albania og Bangladesh, hvor henholdsvis 1 av 94 og 0 av 82 søknader endte i vedtak om oppholdstillatelse. (©NTB)