Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsledigheten dobles i løpet av 2009

I 2009 antas gjennomsnittlig ledighetsrate i Oslo å bli på 3,9 prosent av arbeidsstyrken, eller et årsgjennomsnitt på 12 900 personer. Nå frykter ekspertene det verste.

Den senere tids utvikling i norsk økonomi vil trolig medføre til at ledigheten stiger raskt i 2009. Vi anslår at ledigheten i Oslo ved utgangen av 2009 vil utgjøre om lag det dobbelte av dagens ledighetsnivå, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik ved NAV Oslo.

Prognosen som NAV Oslo har utarbeidet viser at ledigheten i vårt fylke vil stige relativt mye i løpet av hele 2009. For første halvår 2009 forventer NAV Oslo at ledigheten vil gjennomsnittlig ligge på 3,3 prosent av arbeidstyrken, mens for andre halvår 2009 er forventet ledighetsrate 4,4 prosent.

- Med dagens økonomiske situasjon er det knyttet stor usikkerhet til anslagene, men vi tror at ledighetsøkningen ikke vil være like sterk mot slutten av året og inn i 2010, forteller Utvik.

Sysselsettingsnedgang i 2009

NAV Oslo forventer en sysselsettingsnedgang neste år på 2,1 prosent. Dette tilsvarer en sysselsettingsreduksjon i Oslo på 8 800 personer. NAV Oslos antakelse om sysselsettingsnedgang i 2009 skyldes en antatt omsetningssvikt i store deler av privat sektor grunnet nedgangen i privat forbruk og investeringer i privat næringsliv.

- Store deler av sysselsettingen i Oslo er svært følsom overfor endringer i privat konsum. Oslo har et stort innslag av servicenæringer som vi tror vil få lavere omsetning av sine varer og tjenester. Vi forventer at de negative impulsene av redusert privat forbruk vil få raskt virkning på sysselsettingen i vårt fylke, sier Torild Lien Utvik.

Størst sysselsettingsnedgang forventer vi innen næringene finansiell tjenesteyting og eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting.

Sysselsettingsreduksjonen innen finansiell tjenesteyting anslår vi til 8 prosent eller 1500 personer i 2009. For eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting forventer vi en nedgang på 5 prosent eller 4 900 personer.

20 prosent av alle sysselsatte i Oslo, mot 10 prosent i landet for øvrig, jobber innen næringen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting.

Dette er den største næringen i fylket vårt. Næringen inkluderer en rekke type tjenester i privat sektor som for eksempel rekrutterings- og konsulentbransjen, utleie av arbeidskraft, eiendomsmeglere, renholdsbyråer, driftstjenester og IKT.

- Finanskrisens ringvirkninger forventes å slå inn med full styrke først i 2009. Historisk sett er det når sysselsettingsnedgang treffer næringene eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og varehandel at sysselsettingen samlet sett avtar i Oslo. Vi tror likevel at det private forbruket vil ta seg opp igjen mot slutten av 2009. Årsaken til dette er signaler om forventet rentenedgang og økt offentlig forbruk over statsbudsjettet - såkalt motkonjunkturpolitikk, forteller fylkesdirektør Torild Lien Utvik ved NAV Oslo.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter