1. juni ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel etter å ha sonet i fengsel i nærmere 21 år. I 2002 ble han dømt i Baneheia-saken i Kristiansand, sammen med Jan Helge Andersen, for drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) (se faktaboks under).

I Agder lagmannsrett ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring mens Andersen fikk 19 års fengselsstraff og har vært en fri mann i flere år. Andersen erkjente forholdene.

I februar besluttet Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne saken for Kristiansen, som hele tiden har nektet straffskyld. Han er ikke frikjent i saken og politiet har startet en ny etterforskning og DNA-prøver av begge de dømte er et sentralt spor.

KOMMENTAR: Gjenopptakelse av Baneheia-saken er helt på sin plass

Politiet: - Viggo vil krenke de etterlattes fred

Kristiansen er nå tilbake i barndomshjemmet i Kristiansand. Løslatelsen av ham bekymrer de pårørende som begjærte at han skulle få besøksforbud mot dem, noe de fikk gjennomslag for. Dette gjelder til 1. juni 2022 og kan forlenges.

Kristiansen kan på ingen måter kontakte dem uten å risikere å bli straffet.

«Det er grunn til å tro at Viggo Kristiansen ellers vil krenke de etterlattes fred», heter det i avgjørelsen fra Oslo politidistrikt som Nettavisen har fått tilgang til.

Les også: Her er Viggo Kristiansen i sin egen stue som fri mann for første gang på 21 år

De pårørende har også bedt om andre sikkerhetstiltak for sin egen trygghet.

- Mine klienter har nå fått utdelt voldsalarm og er fornøyd med det. Årsaken er blant annet det som kommer frem i psykiatrirapporten fra mars om at han kan være farlig. For de pårørende er det en utrygghet at han er løslatt før tiden og at Kristiansen ikke har gjennomgått noe program for tilbakeføring i samfunnet, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til Nettavisen.

- Vi er i en situasjon der skyldspørsmålet ikke er avklart. Det gjør også at de føler på en utrygghet ved at Viggo Kristiansen nå er ute. Både psykiaterne som har undersøkt ham og Kriminalomsorgen skriver i rapporter at han kan være farlig. Kriminalomsorgen mener også han ikke skulle vært sluppet ut og det forholder mine klienter seg til.

Les også: Rapport stempler Kristiansen som farlig

I en rapport fra Kriminalomsorgen, fra 16. februar 2020, heter det følgende i en drøftelsesdel:

«Etter en samlet vurdering mener vi at gjentakelsesfaren ikke er tilstrekkelig redusert til at Kristiansen kan løslates fra forvaring 12. september 2021 uten videre oppfølging og kontroll fra kriminalomsorgen. Region øst mener at det foreligger en nærliggende fare for at Kristiansen på nytt vil begå forvaringskvalifiserende lovbrudd dersom han løslates uten vilkår ved tidsrammens utløp. Gjentakelsesfaren vurderes som reell og kvalifisert.

Vi mener det er nødvendig av hensyn til samfunnsvernet å forlenge forvaringens tidsramme og at slikt vern ikke kan ivaretas på annen måte enn ved fortsatt forvaring i anstalt. En forlengelse av forvaringstiden er dermed nødvendig for å beskytte samfunnet.»

Men innholdet i denne rapporten baserer seg på samtaler med psykiatere som ikke har snakket direkte med Kristiansen på over ti år, ifølge hans støttespillere. Det legger også som premiss at Baneheia-dommen er riktig.

Les også:Viggo Kristiansen løslates: Baneheia-pårørende har bedt om voldsalarm

- De har et helt normalt liv

Vurderingen til Kriminalomsorgen er også skrevet før saken ble besluttet gjenopptatt. Premisset er dermed at Kristiansen har begått drap og voldtekt i Baneheia, noe han altså fortsatt ikke er frikjent for.

- Frykter de pårørende for å møte på Kristiansen i sine nærområder eller i Kristiansand generelt?

- Jeg ønsker ikke å gå i alle detaljer av hva vi har snakket om, svarer Beckstrøm.

- Klarer de å ha et normalt liv?

- De har et helt normalt liv. Det hjelper at Kristiansen har fått besøksforbud, noe som gjør det enklere og for dem å føle en større trygghet. De har også fått mye støtte etter at han ble løslatt, sier bistandsadvokaten.

Les også: Forsvarer har varslet politiet om trusler og stygge uttalelser mot Viggo Kristiansen i sosiale medier

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener de etterlatte i Baneheia-saken ikke har noen grunn til å føle seg utrygge. I den samme psykiatrirapporten går det også frem at Kristiansen jobber fulle dager i Ila fengsel og aldri har hatt ugyldig fravær. Han har hatt flere ulike jobber som på teknisk avdeling, metallverkstedet og snekkerverkstedet.

«Kristiansen får svært gode tilbakemeldinger fra gartneriet, og beskrives som ansvarsfull, selvstendig og pliktoppfyllende.

I januar 2009 ble Kristiansen dømt for trusler mot en fengselsbetjent og i soningen frem til dette ble det skrevet flere rapporter på uønskede hendelser. Etter 2012 sank antallet hendelsesrapporter i fengselet. Siden oktober 2016 er det ikke skrevet rapporter om uønsket atferd, ifølge Kriminalomsorgen.

Les også: Politiet har tatt nye DNA-prøver av Jan Helge Andersen

«Ila beskriver at de har opplevd en positiv utvikling hos Kristiansen de siste årene når det gjelder å unngå konflikter og de opplever at Kristiansen har et godt forhold til de fleste ansatte, men at han har fortsatt med utestenging eller ignorering av enkeltansatte.

Kristiansen har avgitt 44 rusprøver under oppholdet i anstalten. Samtlige har vært negative.»

- I rapporten fra psykiaterne fra 17. mars i år, etter at saken var besluttet gjenopptatt, sier de at han ikke er farlig. Den andre rapporten, fra desember 2020, før gjenopptakelsen var avklart, bygger på at han er en drapsmann i Baneheia-saken. Premisset er endret og Viggo (Kristiansen) er ingen farlig mann, sier forsvarer Arvid Sjødin til Nettavisen.

Statsadvokaten: - Ikke til hinder for løslatelse

- Hva er din kommentar til at de pårørende har fått voldsalarm for å føle seg trygge?

- Høyesterett har løslatt Kristiansen og slår fast at han ikke er farlig. Det samme sier statsadvokaten. Det er ingen grunn til å føle frykt, men hvis det er iverksatt tiltak er det vel en vurdering politiet har gjort.

- Viggo Kristiansen har valgt å leve et helt rolig og isolert liv. Han går ikke ut offentlig og gjør ikke noe spesielt. Han er på landlige steder og på hytter og nyter stedene som har vært borte for ham i 21 år. Han har ikke interesse overhodet å oppsøke de pårørende eller noe som har med Baneheia å gjøre, slår Sjødin fast.

Oslo statsadvokatembeter, som har ansvaret for den nye etterforskningen, er trygge på at det er uproblematisk å løslate Kristiansen.

- Vi ser at saken trekker ut i tid og det pågår en etterforskning som ikke er avsluttet. Den blir heller ikke avgjort fra påtalemyndighetens side før til høsten. Med en slik tidshorisont, med et uvisst utfall, mener vi det ikke er riktig å holde Viggo Kristiansen fengslet når saken er gjenopptatt, sier statsadvokat Andreas Schei til Nettavisen.

- Vi mener de vurderingene som er gjort av ham ikke er til hinder for løslatelse slik saken står nå, etter at den er gjenopptatt. Når det gjelder Kriminalomsorgens vurdering er den skrevet før saken ble gjenopptatt og baserer seg på at han da var rettskraftig dømt for de forholdene i Baneheia-saken.

Vanskelig og ubehagelig for pårørende

Oslo-politiet bekrefter at de har bistått i vurderingen av sikkerhetstiltak for de etterlatte.

- Vi gjør naturlig nok våre vurderinger, men jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer på dette og si noe om hva vi tenker og gjør. Vi har hatt en dialog med lokalt politi i Agder, men hva det resulterte i går vi altså ikke ut med, sier politiadvokat Cecilie Gulnes til Nettavisen.

Les også: DEBATT: Er Norge best på rettssikkerhet?

Selv om de pårørende har normale liv etter Kristiansen-løslatelsen er saken utvilsomt krevende for dem. Medieoppmerksomheten har bidratt til dette, i tillegg til den utryggheten de føler på.

- Det er en vanskelig sak og har vært en vanskelig sak som fortsatt er uavklart. Det gjør det ekstra vanskelig og ubehagelig for de pårørende. Det hadde vært enklere hvis det hvert fall var avklart om en ny sak skulle opp for retten, sier bistandsadvokat Beckstrøm.

- De pårørende hadde håpet at saken skulle være ferdig i 2002, da lagmannsretten kom med sin dom. Men etter dette har de ikke fått ro. Mye skyldes gjentatte begjæringer om gjenopptakelse som til sammen seks ganger er blitt avslått.