- Han er utrolig lettet, forteller advokat Emil August Fjellvang etter kampen om cannabis og uføreforsikring.

I en fersk avgjørelse i Finansklagenemnda, slås det fast at å ha bruk av cannabis på fest, ikke er saklig grunn til å avslå en person tilbud om forsikring.

Det startet da en middelaldrende mann skulle tegne trygdeforsikring. I papirene fra forsikringsselskapet fikk han spørsmål om han noen gang hadde røyket cannabis.

- Han var overærlig og opplyste at han hadde røyket hasj to, tre ganger i løpet av de siste ti, 15 årene. Disse opplysningene gjorde at selskapet avslo å tilby ham trygdeforsikring, forteller Fjellvang.

Les også: En av fem unge på videregående har brukt cannabis

Fra vondt til verre

Mannen tok deretter kontakt med et annet forsikringsselskap. Denne gangen oppga han ikke at han hadde røyket cannabis. Problemet oppsto da det nye forsikringsselskapet fikk tilgang til den gamle søknaden med informasjon om cannabis-bruk (forsikringsselskapet har tilgang til hverandres informasjon gjennom ROF-registeret).

Det nye forsikringsselskapet avslo også søknaden. Både på grunn av cannabis-bruk, men også fordi han hadde gitt feil opplysninger. Saken hadde nå vokst til å kunne få alvorlige konsekvenser.

Debatt: Vi trenger en offentlig utredning om legalisering av cannabis

Forsikringstakeren tok advokat og klaget avgjørelsen inn for Finansklagenemnda. Han mente nemlig at bruk av cannabis ikke er så alvorlig at det utgjør en helserisiko, eller at det er en vesentlig opplysning som det er ulovlig å holde tilbake for forsikringsselskapene.

Vedtaket

Nå har han altså fått medhold. Finansklagenemnda skriver:

«Nemnda kan ikke se at selskapet har dokumentert at bruk av cannabis på fest er saklig grunn til en kontraheringsnektelse. Selskapet har ikke lagt frem noe som underbygger standpunktet. Nemnda viser til at det fremkommet i NOU 2019: 6 Rusreform – fra straff til hjelp pkt. 4.2.2 at cannabis brukes/testes av betydelig andel i befolkningen. Nemnda kan ikke se at selskapet har lagt frem relevante analyser av at slik bruk innebærer en særlig helserisiko. Nemnda kan derfor ikke se at selskapet har hjemmel i forsikringsavtaleloven § 12-12 annet ledd første punktum for sin kontraheringsnektelse».

Fra 2019: Rusforsker: - 300-400 nordmenn får cannabis på resept

Nemnda skriver videre at selv om bruk av cannabis er straffbart, så må forsikringsselskapet likevel sannsynliggjøre at bruken medfører økt helserisiko.

Forsikringstakeren fikk også medhold i at det er urimelig å nekte ham forsikring fordi han utelot informasjon om cannabis da han søkte om forsikring for andre gang.

- Stor påkjenning

Advokat Fjellvang forteller til Nettavisen at det har vært en lang prosess, men at den endelige avgjørelsen i Finansklagenemnda var enstemmig.

- Saken hans illustrerer et endret syn av hasjbruk i forsikringstilfeller. Forbrukere kan nå ikke bli nektet forsikringer på grunn av hasjbruk. Saken er den første av sitt slag og markerer en ny praksis innenfor forsikringsbransjen. Avgjørelsen vil ha betydning for mange hasjrøykere som tidligere har fått nektet forsikringer på grunn av sin hasjbruk, sier han til Nettavisen.

Debatt: Vi inviterer politiet til samarbeid ved å selge hasj utenfor politihuset i Oslo

- Saken har vært en stor påkjenning for min klient, i likhet med mange andre i hans situasjon. Å bli nektet grunnleggende forsikringer på grunn av et stoff som det ikke kan bevises øker helserisiko, har blitt opplevd som forskjellsbehandling. Det gjelder særlig når en stor andel av befolkningen har prøvd hasj, men han valgte å være ærlig om det første gang han søkte forsikring.