ULLERN: – Bydelsutvalgene og tilsynsutvalgene blir ikke hørt når de påpeker feil og mangler, men blir møtt med arroganse og manglende evne til å gå i dialog og rette opp påpekte mangler, skriver bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern som ett av flere ankepunkter i kritikken av Sykehjemsetaten.

– Ikke tatt på alvor

Flere bydeler har for øvrig pekt på at de ikke blir hørt i tilsynssaker. Dette kommer opp i forbindelse med at bydelene skal uttale seg om kommunens organisering av sykehjemstjenester.

– Vi opplever at vi ikke blir tatt på alvor av Sykehjemsetaten og ikke blir hørt på de utfordringer vi har lokalt, sier leder av helse- og sosialkomiteen i Bydel Ullern, Benedicta Aall Bugge (H).

I uttalelsen heter det også at etableringen av sykehjemsetaten representerer et godt eksempel på økende grad av byråkratisering av helse- og sosialpolitikken, hvor det vises til at løftene knyttet til etableringen ikke er overholdt. Det være seg kvalitet og tilbud på tjenestene og ikke minst kostnadene knyttet til tjenestene.

Les også: – Sykehjemsetaten er lite troverdig

Høy pris og svak innsikt

– Kostnaden ved plassene har økt betydelig ut over pris og lønnsvekst, uten at vi dermed har sett tilsvarende økning i kvalitet, skriver BU, som også er kritisk til innsparingstiltak som utvalget mener har gått på bekostning av kvaliteten på tjenestetilbudet. I tillegg mener BU at etaten viser svak innsikt i sammenhengen mellom de ulike trinnene i omsorgstrappen.

Les også: Oppgitt over Omsorgsbygg og Sykehjemsetaten

Svekket lokaldemokrati

Etter at driften ble overført fra bydel til Sykehjemsetaten mener BU at bydelen som kjøper verken kan påvirke innhold eller kvalitet, samtidig som at organiseringen av Sykehjemsetaten har svekket lokaldemokratiet, hvor beslutninger blir tatt langt unna brukeren.

BU har flere synspunkter på andre organisatoriske løsninger. Blant annet at driftsansvaret igjen kan legges direkte under bydelene og viser til at bydelen opplevde bedre kvalitet på de lokale sykehjemmene da bydelen selv hadde ansvaret.

– Vi har ikke noe entydig svar på hva som er den beste organisatoriske løsningen. Vi håper kritikken vil bidra til å fokusere på hva som kan heve kvaliteten på produktet til brukerne. De eldre i Oslo fortjener bedre. Sykehjemsetaten slik den fungerer i dag er ikke den beste løsningen. Her er det store rom for forbedringer, sier Aall Bugge.

Les også: Frykter store "sykehjemsfabrikker"

Tviler stekt

BU i Bydel Vestre Aker peker på mange av de samme tingene som BU i Bydel Ullern gjør. De konkluderer blant annet med følgende: «Slik den fremstår i dag og med den erfaring man har både før og etter etableringen av Sykehjemsetaten er det grunn til å tvile sterkt på at den riktige organisasjonsformen er funnet innen denne sektor hensyntatt både effektivitet og kvalitet sett opp mot ressursinnsatsen. Oslo kommune bør være åpen for en annen ansvarsfordeling enn den vi har i dag.»

Sykehjemsetaten er bedt om å kommentere Bydel Ullerns uttalelse.

– Sykehjemsetaten kjenner seg ikke igjen i kritikken. Faglig sett er bilde mer sammensatt enn det som kommer fram i uttalelsen fra bydelsutvalget i Bydel Ullern. Etaten gir helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet til sykehjemsbeboere i hele Oslo. Tilbudet følger av de politiske beslutningene i Oslo bystyre, sier etatsdirektør Helge Jagmann.

Les også: Kronikk :

"Heller en pille enn å havne på sykehjem"

Sykehjemsetaten betaler millioner for tomt bygg

Ønsker gransking av Sykehjemsetaten