Fremskrittspartiet ser med bekymring på den økende bompengebelastningen som er på vei i de store byene våre.

Over lengre tid har vekst i bompengebruk og motarbeidelse av bilen som transportmiddel pågått i de større byområdene - drevet frem lokalt av et politisk flertall.

Fremskrittspartiet har stemt i mot dette lokalt. Fra å bidra til veiutbygging har bilistene gradvis blitt pålagt høyere bomtakster for å skulle finansiere alle andre trafikanters transporthverdag. Så mye som over 80 prosent av bilistenes penger brukes på annet enn veikapasitet og vedlikehold i mange av de ulike byene. Bilistene har blitt lokalpolitikkens melkeku for investeringer og drift de burde dekke opp for selv. Dette skjer samtidig som bilen motarbeides gjennom stengte gater, fjerning av parkeringsmuligheter og forsømt lokalpolitisk vedlikehold.

Vi mener at nok er nok for bybilistene. Det må være forholdsmessighet mellom hva bilistene betaler og hva man får tilbake i form av ny veikapasitet og kvalitet på veiene.

Dette har også Fremskrittspartiet fremmet forslag om i Stortinget. Lokale myndigheter må selv bidra til å finansiere/prioritere andre transportløsninger i byene om det er ønskelig. Bruken av bompenger i byområdene må reduseres. Det er i flere byområder meget urimelig stor belastning for barnefamilier som er bilavhengig, og særlig for de med barn i barnehage, kultur, idrett og fritidsaktiviter.

Bilen er et gode, og det skal legges til rette for bilen som transportmiddel over hele landet - også i byene. Folk velger bilen fordi det er det mest fleksible transportmiddelet vi har.

Fremtidens bilpark vil være utslippsfri. Det må bli slutt på at bybefolkningen skal fratas bilen som transportalternativ gjennom høye bomsatser og stengte gater. Det er etablert byvekst/bymiljøavtaler for Nord-Jæren, Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim der så lite som 20 prosent av bilistenes penger går tilbake til veiformål. I Oslo går mer enn 98 prosent til for eksempel sykkel og kollektivtransport.

Flere byområder ønsker seg byvekstavtaler som Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland, Tromsø og Kristiansands-regionen med store kollektivutbygginger som skal finansieres av bilistene gjennom skyhøye bompenger. I tillegg er det flere byområder som nå jobber for å komme med i byvekstordningen som Haugalandet, Bodø, Ålesund, Arendals-regionen og Vestfoldbyen.

FrP sier nei til nye byvekstavtaler der regionale myndigheter ikke selv tar ansvar for finansiering/prioritering av kollektivtransport og det er forholdsmessighet mellom hva bilistene betaler inn og hva man får tilbake. Det bør heller lages en egen statlig tilskuddsordning for investering og drift av kollektivtrafikk. I dagens byvekstavtaler forutsettes nullvekst i biltrafikken. Dette må erstattes til å handle om utslippsmål i byområdene - og ikke antall biler.

Det er en fellesoppgave å sørge for effektive transportsystemer i byene. Byområdene selv må i hovedsak finansiere egen infrastruktur. Bilistenes bidrag må brukes på vei og vedlikehold.

Det er Fremskrittspartiets oppslutning ved valg som vil gi partiet makt til å kjempe bilistenes sak og begrense bompenger. Et større FrP vil bety større gjennomslag både nasjonalt og i din kommune.

Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.

FrP lokalt vil bruke sin posisjon etter høstens kommunevalg til å kreve betydelig endring eller stans av alle bypakker.