Varmere klima vil tvinge mange pattedyr til å forlate sine opprinnelige leveområder. På sin ferd mot kjøligere områder vil de møte andre arter for første gang. Disse møtene vil kunne skape minst 15.000 nye tilfeller av virus blant dyrearter innen 2070, ifølge en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature.

– Denne utviklingen har alt begynt og vil fortsette selv om verden klarer å handle raskt for å redusere karbonutslippene og hindre en større temperaturstigning på jorda, sier forskerne bak studien.

– Vi har påvist en ny og potensielt ødeleggende mekanisme for sykdomsforekomster som vil kunne true helsen til dyrepopulasjoner i framtida. Denne trusselen vil trolig også få følger for helsa vår, sier medforfatter av studien, økolog Gregory Albery ved Georgetown University.

– Studien viser klart at de kommende tiårene ikke bare vil bli varmere, de vil også bli sykere, sier Albery.

– Virus sirkulerer i det stille

Tidligere forskning har sett på hvordan avskoging og handel med dyreliv fører til spredning av sykdommer mellom dyr og mennesker. Det har vært mindre forskning på hvordan klimaendringer kan påvirke sykdomsoverføring, understreker forskerne bak den nye rapporten.

Den femårige studien har tatt for seg 3.139 pattedyr. Den har sett på hvordan dyrenes bevegelser vil endre seg i ulike scenarioer for global oppvarming. Deretter har forskerne sett på hvordan dette igjen vil påvirke overføring av virus.

Det er for tiden minst 10.000 virus som kan smitte over fra pattedyr til mennesker. Dette er virus som «sirkulerer stille» blant ville pattedyr, hovedsakelig i dypet av tropiske skoger.

Nye møter over hele verden

Forskerne fant at nye kontakter mellom ulike pattedyr lett vil kunne dobles. Dette vil kunne skje over hele verden, men særlig i det tropiske Afrika og Asia. Kontinenter som allerede har vært hotspots for dødelig sykdom spredt fra mennesker til dyr, eller omvendt, i løpet av de siste tiårene, som influensa, hiv, ebola og koronaviruset.

Høyere temperaturer vil også trolig føre til at mange av de første kontaktene mellom fremmede dyrearter vil skje i befolkede områder. Der vil mennesker kunne være sårbare for smitte.

– Fra disse befolkningsgruppene vil noen av virusene lett kunne spre seg globalt, heter det i studien.

Sahel-regionen, det etiopiske høylandet, Riftdalen, India, østlige Kina, Indonesia, Filippinene og noen europeiske befolkningssentre er trolig områder som er spesielt utsatte.

Trussel fra flaggermus

Forskerne understreker at flaggermus er en spesielt stor trussel for spredning av virus. Studien ble fullført bare uker før koronapandemien brøt ut, der flaggermus antas å ha spilt en viktig rolle i spredningen.

Flaggermus er det eneste pattedyret som kan fly. De er i stand til å forflytte seg over langt større avstander enn landbundne pattedyr. Og de kan spre sykdom på sin ferd.

Forskerne mener at mange flaggermus allerede er på flyttefot. Faren for at disse dyrenes møter andre pattedyr er trolig størst i Sørøst-Asia.

Les også: FN: 50-50-sjanse for at den globale oppvarmingen overstiger 1,5 grader de neste fem årene

Selv om verden skulle klare å redusere klimagassutslippene raskt – noe som fortsatt virker langt unna – er det kanskje allerede for sent å hindre utviklingen med at pattedyr flytter på seg.

Selv de mildeste scenarioene for klimaendringer vil kunne føre til mer sykdomsoverføring mellom arter. Kanskje til og med mer enn for de verste scenarioene. Langsommere oppvarming gir nemlig dyrene bedre tid til å forflytte seg.

Kan ikke forhindres

Forskerne har altså konkludert med at disse første møtene allerede skjer og vil øke raskere enn antatt fram mot 2040. Derfra igjen vil den første kontakten mellom pattedyr også bare øke.

– Dette skjer nå, og kontaktene er ikke mulig å forhindre – uansett hvilke globale temperaturstigninger vi får. Vi må derfor sette inn tiltak for å bygge opp helsetjenestene slik at vi kan beskytte både dyre- og menneskepopulasjonene, sier Albery.

Forskerne påpeker at selv om de har kun har studert pattedyr, kan også andre dyr ha zoonoser – infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. De mener at man derfor også bør forske på trusselen fra fugler, amfibier og til og med sjøpattedyr. Smeltende sjøis fører til at også sjøpattedyr blander seg mer med nye arter.

Forskere understreker at ikke alle virus vil spre seg til mennesker eller bli pandemier av omfang som koronaviruset, men antallet virus på tvers av arter øker risikoen for spredning til mennesker.

(©NTB)