Da Myhrer kjøpte Glenne gård, visste han at den nye, firefelts motorveien ville komme mellom Glennetjern og gården. Nå kjemper han for at E18 legges lengst unna bygningene på gården, skriver Østlandets Blad.

- Eiendommen blir fullstendig ødelagt sett hen til dagens bruk, som var utgangspunktet for den kjøpesum som ble gitt for eiendommen, skriver advokat Erik Gjævenes på vegne av eieren i et brev til Statens vegvesen.

- Traseen er endret

Da Myhrer kjøpte gården, var kommunedelplanen for E18 for lengst vedtatt. Der er motorveien tegnet inn som en linje. Gårdeieren mener at Statens vegvesen ikke holder seg til denne linjen i arbeidet med den endelige plasseringen av motorveien.

- I realiteten innebærer en endret trasé etter vårt syn at landbrukseiendommen må legges ned, skriver Myhrers advokat.

Årsaken er at et endret trasévalg innebærer at opparbeidede løpebaner for hest, som er leid ut til selskapet Finn-Tack på nabogården Nordli, ikke lenger kan benyttes. Ifølge advokaten har Finn-Tack R & D AS (tidligere Nordli gård R & D AS) allerede investert flere millioner kroner i forbindelse med leier av deler av låven.

Dermed vil leieinntektene, både fra løpebanen og deler av låven, forsvinne. Og dermed også inntektene som skulle gjøre det mulig å satse på landbruksdrift på eiendommen. Selv har eieren av Glenne gård konkrete planer om kjøttproduksjon for et eksklusivt marked.

Sier nei til nye boringer

Statens vegvesen har flere ganger bedt om samtykke til å fortsette med grunnboringer på Glenne gård. Det sier eieren nei til.

- Når grunnboringer ønskes med tanke på en trasé som ikke bare er svært uheldig for vår klient, men også etter vårt syn i strid med gjeldende kommunedelplan, kan vi vanskelig se at det vil være i vår klients interesse å gi sitt samtykke, skriver advokat Erik Gjævenes.

Verken han eller daglig leder i Glenne gård AS har besvart ØBs henvendelser om saken.

Les flere saker i Østlandets Blad