OSLO (Nettavisen): Norske samferdselsprosjekter kunne blitt raskere utbygd, milliarder kunne vært spart og færre liv hadde gått tapt dersom man hadde valgt en mer helhetlig utbygging. Det viser beregninger Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gjort.

- Pengene som går til samferdsel blir ikke utnyttet optimalt, og jeg tror ikke politikerne fullt ut er klar over dette, sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF, til Nettavisen.

- Større handlefrihet
Hun ber politikerne gi Statens vegvesen større handlefrihet, droppe de årlige rundene med veibevilgninger i Stortinget og innføre en bindende Nasjonal transportplan med en mye lengre tidshorisont enn i dag.

Rådgivende Ingeniørers Forening mener samferdselsbyggingen har gått altfor tregt de siste tiårene. Som et eksempel har de tatt for seg E18 gjennom Vestfold, en 100 kilometer lang firefelts motorvei, og sett på hvordan den er blitt utbygget og hvordan den kunne vært utbygget.

Les RIF-rapporten her(PDF)

Første spadetak i 1993
Første spadetak for denne veistrekningen (fra Eik i Drammen kommune til Langangen i Porsgrunn) ble tatt i 1993, og den skal etter planen stå ferdig i 2017. Beregningene RIF har gjort viser at den både kunne vært bygget ut raskere og kostnadene kunne vært lavere.

RIF mener at hele strekningen kunne vært bygget på sju år i stedet for 24 år. Med de forutsetningene RIF har lagt til grunn, kunne ny E18 gjennom Vestfold altså ha stått ferdig for 15 år siden, i 1998! De har videre beregnet en totalpris for hele anlegget på 11,3 milliarder kroner. Den anslåtte kostnaden for anlegget er i virkeligheten 17,3 milliarder kroner. Hadde ny E18 gjennom Vestfold vært kjørt som et samlet prosjekt, kunne man spart 5-7 milliarder kroner, ifølge disse beregningene. En annen viktig innsparing ville ha vært færre ulykker siden ulykkesutsatte veistrekninger tidligere hadde blitt erstattet av firefelts motorvei.

Vil ha NTP som femtiårsplan
- Vi er en hel bygg- og anleggsnæring som står klar og ønsker at pengene til samferdsel utnyttes optimalt. Da handler det om å jobbe mer strategisk og etter de lange linjene. En tidshorisont på ti år for Nasjonal transportplan mener jeg for eksempel er altfor kort. Den bør være 50 år.

- Kan problemet være at Norge har for mye penger, at vi ikke har lært oss å snu på skillingen?

- Jeg tror ikke det. Se for eksempel på kommunale veier og fylkesveier. Der har vi et enormt forfall og stort etterslep. Jeg tror problemet er at man ikke fullt ut har vært klar over konsekvensene av å holde på med samferdselsutbygging slik vi gjør det. Vi har ikke regnet ordentlig på det før, sier Hansteen.

Utfordrer politikerne
Hun utfordrer nå politikerne og ber dem se fordomsfritt på løsninger som kan bidra til at norsk samferdselspolitikk og utbygging blir bedre.

- Jeg mener Statens vegvesen og bygg- og anleggsnæringen gjør en formidabel jobb innenfor de rammene som e satt, men hvis vi skal bli mer effektive og få mer vei for pengene, må vi se på de politiske rammene, gå bort fra de årlige budsjettbevilgningene og sikre en større finansiell forutsigbarhet for samferdselsprosjektene, sier hun.

Slik kan det gjøres

Prosjekter som har blitt gjennomført som større entrepriser - uten forsinkelser:

* Ny firefelts E18 Grimstad-Kristiansand: Bygget på tre år i tillegg ett år prosjektering og kontrahering.

Kostnad 4,3 milliarder kroner, lengde 38 kilometer, meterpris 113.000 kroner.

* Ny firefelts E16 Skagerud-Kolomoen. Byggekostnad 70-80.000 kroner per kilometer.

Hva er det som gjør at fullfinansierte prosjekter med mer samlet utbygging blir billigere enn tradisjonell utbygging? Rådgivende Ingeniørers Forening peker på disse faktorene:

* Enklere å dra nytte av ressursene i prosjektet og materialer. For E18 Grimstad-Kristiansand var det enklere å håndtere alle masser som kunne brukes om igjen. Det ble etablert pukkverk, betongfabrikk og asfaltfabrikk for gjenbruk av steinmaterialer. Massetransporter ble planlagt på en mer optimal måte.

* Større innkjøp av andre innsatsmaterialer gjorde at enhetspriser ble lavere (belysning, rekkverk etc.)

* Optimal logistikk på gjenbruk av byggematerialer

(Kilde: Rådgivende Ingeniørers Forening)