Gå til sidens hovedinnhold

- Det er en dårlig idé å samle rus og psykiatri på ett sted

I Vestre Aker bydel planlegges det å samle mennesker med alvorlige rusproblemer og/eller psykoselidelser i én og samme høyblokk. Tiltaket er selvfølgelig økonomisk motivert.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

At bosettingsprosjektet i seg selv kan tilføre bydelen store psykososiale problemer, må sies å ha vært en underkommunisert tanke. Men slik blir det gjerne når det handler om å redusere offentlige utgifter.

I den forbindelse er det selvfølgelig ingen som betviler at kostnadene knyttet til håndtering av personer med alvorlige rus- og /eller psykiske problemer, er en utgiftspost som virker belastende på ethvert driftsbudsjett.

Vi snakker her om en meget sammensatt gruppe mennesker med ulike behov eller utfordringer. Den ene tingen de likevel har felles, er at de fleste av dem - før eller siden - ender opp uten fast bolig.

Les også: Ensomheten kan bli en lumsk fiende

Behov for spesialboliger

Sviktende boevne, en sønderrevet privatøkonomi, psykisk ubalanse eller et destruktivt rusmisbruk, kan være medvirkende årsaker til at de permanent utestenges fra boligmarkedet.

Ikke sjelden blir det da bydelen som må gå til anskaffelse av bemannede spesialboliger for denne gruppen mennesker. Disse boligtypene finnes det dessverre ikke mange av i Oslo, og særlig er de mangelvare i de vestlige bydelene.

Kostbare botilbud utenfor Oslo

Løsningen har så langt vært å betale seg ut av knipen ved å «kjøpe» plasser i diverse forsterkede botilbud utenfor Oslo. Felles for disse tilbudene er imidlertid at de koster mye penger.

Les også: Maktesløse pårørende ser sine kjære gå til grunne

Det er derfor ikke vanskelig å skjønne at de samlede utgiftene knyttet til det å bosette personer med rus- og psykiatriproblemer utenfor bydelene, kan føre til betydelige, økonomiske problemer.

Vestre Aker bydel

Vestre Aker er en bydel i den vestlige sfæren av Oslo. Selv om dette er en bydel som forbindes med en jevnt over ressurssterk befolkning, som nyter godt av en levestandard godt over gjennomsnittet, viser det seg at også Vestre Aker må ty til drastiske utgiftskutt for å sikre budsjettbalansen.

Arbeidsgruppens forslag

En arbeidsgruppe som bydelen nedsatte i august 2020 foreslår å samle gruppen mennesker med rus- og psykoseproblematikk, tilsammen 75 individer, i Pilotveien 6, som er en høyblokk beliggende 250 meter fra Hovseter torg. I dag gir denne blokken botilbud til henholdsvis eldre mennesker med demens og asylsøkere.

I forbindelse med dette prosjektet ønsker arbeidsgruppen å «hente hjem» de av bydelens innbyggere, som frem til i dag har befunnet seg utenbys i bydelsfinansierte botilbud.

Les også: Pasienten som setter helsevesenet sjakk matt

I tillegg til de hjemhentede individene skal Pilotveien 6 også bli hjem for dem som i dag nyter godt av ulike botilbud rundt omkring i bydel Vestre Aker. I dag er disse botilbudene spredt på flere adresser, blant annet i Hovseterveien (H88), hvor det også bor barnefamilier.

Den nasjonale strategiplanen

Det faglige alibiet for den planlagte samlokaliseringen i Pilotveien 6, er den nasjonale strategiplanen for boligsosialt arbeid, som Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med allerede i 2014. Denne strategiplanen bærer navnet «Bolig for velferd», og den har som mål å sikre «alle» et godt sted å bo.

Tankegangen er at varig bolig er bedre enn midlertidig bolig, og at utkastelser lar seg forhindre hvis hjelpetiltakene er gode.

Barnefamilier i samme blokk som rusmisbrukere

I strategiplanen fra 2014 vektlegges forøvrig «en særlig innsats overfor barnefamilier og unge».

Denne overordnede ambisjonen var imidlertid ikke nok til å forhindre Vestre Aker bydel fra å plassere småbarnsfamilier sammen med rusbelastede personer i Hovseterveien 88.

Hvordan disse oppvekstvilkårene gjennom seks år har innvirket på barnas psykososiale utvikling, gjenstår imidlertid å evaluere.

Her kan du lese flere innlegg av Fred Heggen.

Pilotveien 6

La oss se litt nærmere på den planlagte utnyttelsen av de 93 ettroms leilighetene, som hver er på 29 kvadratmeter, og som fordeler seg over 10 etasjer. Dette er altså leiligheter som man mener vil egne seg for blant annet personer som har sammensatte psykose- og rusproblemer.

De fire nederste etasjene er tenkt forbeholdt denne gruppen mennesker (1.-4. etasje). I de to neste etasjene (5. og 6. etasje) ønsker man å innlosjere mennesker med alvorlige, psykiske lidelser.

Seks etasjer forbeholdt vanskeligstilte personer

I seks fulle etasjer planlegges altså leiligheter for personer som har store rusproblemer og/eller psykoseproblematikk.

Man trenger ikke være særlig bevandret i verken rus- eller psykiatrifeltet for å forstå at det samlede symptomtrykket med tiden fort vil kunne stige til uhåndterbare høyder.

Studenter kan gjøre nytten

Kanskje dét er grunnen til at arbeidsgruppen har foreslått at de tre påfølgende etasjene (7., 8., 9. etasje) skal forbeholdes unge og livsglade, men fattige studenter.

Ja, du leste riktig; som et risikoreduserende tiltak ønsker man å la politistudenter, sykepleiestudenter, sosionomstudenter med flere å få leie billige leiligheter i Pilotveien 6. Til gjengjeld må studentene forplikte seg til å ta i et tak blant beboerne i de seks nederste etasjene.

Les også: Hva er psykose?

Man tenker altså å benytte ufaglærte ungdommer til støttekontakter eller aktivitører, eller som deltakere i ulike terapigrupper for kroniske rus- og psykosebelastede mennesker, som i utgangspunktet krever høykvalifisert oppfølging 24/7.

Enstemmig vedtatt

Samlokaliseringsprosjektet i Pilotveien 6 ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget 18.06.20. Entusiasmen for forslaget skyldtes nok den forespeilede økonomiske gevinsten som knyttes til denne boligplanen. Bydelen regner med å spare seks millioner kroner i året om de får i stand denne samlokaliseringen.

Det er imidlertid verdt å merke seg at vedtaket som ble fattet går på tvers av de anbefalte, nasjonale retningslinjene relatert til boligsosiale problemstillinger.

Disse retningslinjene fraråder nemlig utvetydig at ulike brukergrupper samlokaliseres på en uheldig måte.

Den planlagte driften

Planen er at to nattevakter, 11 miljøterapeuter i turnus, samt en fungerende resepsjon, skal håndtere beboerne i Pilotveien 6. I tillegg til alle de «frivillige» studentene, da, selvfølgelig.

Les også: Bruk av tvang kan dessverre være nødvendig ved psykoser

Alle som besitter ørlite kunnskap om den sammensatte gruppen som tenkes bosatt i en høyblokk ved Hovseter torg, forstår at dette er et prosjekt som garantert vil utfordre sikkerheten til såvel beboerne som de ansatte.

Skal det yrkesmessige sikkerhetsnettet ha noen mulighet til å fungere tilfredsstillende, vil man måtte ha en helt annen bemanning enn den som bydelen legger opp til.

- Høyere bemanningsfaktor!

For det første må antallet miljøterapeuter opp på et realistisk nivå. En betydelig andel av beboerne vil være i behov av tett oppfølging på flere av livets områder, herunder hjelp til ivaretakelse av et minimum av boevne.

I tillegg vil de måtte følges opp i forhold til somatiske helseutfordringer, og de vil kreve regelmessig tilsyn på grunn av en destruktiv livsførsel.

Forhøyet voldsrisiko

Flere av beboerne vil i perioder ha en betydelig forhøyet voldsrisiko, som en følge av ubehandlet psykose og ukritisk rusmisbruk.

Må man som ansatt inn i leiligheten til en psykotisk rusmisbruker, skal man aldri gå alene. I slike situasjoner skal man minst være to ansatte. I tillegg bør en vekter befinne seg i umiddelbar nærhet, gjerne rett utenfor døren til leiligheten.

Les også: Pandemi og panikk: Påvirker korona-viruset psyken vår?

Døgnbemannet vektertjeneste

For at vektere skal være tilgjengelig vil det være nødvendig med en døgnbemannet vektertjeneste i Pilotveien 6. Dette for å sikre et minimum av sikkerhet for beboerne og de ansatte, men også for å kunne ledsage besøkende instanser som legevakt, ambulansepersonell, hjemmesykepleie, overdoseteam, brann -og redningsmenn.

En getto i Vestre Aker bydel?

Velger man på samme adresse å bosette mennesker med alvorlige lidelser innen psykose- og rusfeltet, har man i prinsippet skapt et fundament for noe som stygt kan minne om en getto.

Er det ønskelig med en getto i Vestre Aker bydel?

I så fall må man også være forberedt på at dette kan utgjøre en eksplosiv miks hva angår vold og annen kriminalitet.

Hvis kjøp og salg av illegale rusmidler, pengeinnkreving eller prostitusjon blir en del av virkeligheten i Pilotveien 6, kan det bli vanskelig for noen og enhver å fokusere på rusfrihet og rehabilitering.

Les også: Vi har allerede amerikanske tilstander i norsk psykiatri

Heller ikke kan et slikt bomiljø være gunstig for personer med alvorlige psykiske lidelser, uavhengig om de har en skadelig bruk av narkotiske stoffer som bidiagnose, eller ikke.

Skjøre prosesser

Vi må ikke glemme at både terapi og rehabilitering for disse menneskene kan være skjøre prosesser, og de det gjelder, bør derfor i størst mulig grad skjermes mot uheldige påvirkninger fra omgivelsene.

Det skal dessverre lite til før man avbryter såvel medisinering som rusavhold, og igjen blir preget av psykose og rusmisbruk.

En helsemessig forringelse

Jeg er dessverre redd for at planene om en samlokalisering i Pilotveien 6 vil føre til en helsemessig forringelse hos dem som blir stuet sammen i høyblokken. Dette fordi det hele tiden vil være en betydelig andel av beboerne som enten lever åpenlyst som rusmisbrukere, eller som fremviser aktive psykosesymptomer.

Smitteeffekten på de resterende klientene kan i så fall bli formidabel.

Les også: Munchausen by proxy: Hvordan oppdage mishandlingen hvis radaren er slått av?

Har man lyktes andre steder?

Jeg vet faktisk ikke om bydelens politikere, eller byrådet for den saks skyld, fullt ut forstår konsekvensene av sitt enstemmige vedtak.

Skulle det nå være slik at politikerne kan peke på liknende prosjekter som har lyktes andre steder, vil saken deres selvfølgelig stå mye sterkere.

Har de derimot ingen suksesshistorier å vise til, er jeg redd denne sentraliseringsplanen i beste fall er et naivt luftslott. I verste fall kan det hele minne stygt om et hodeløst, helsepolitisk eksperiment.

Forsøkte man seg ikke med et liknende prosjekt i Bærum i 2002? I så fall, var dette vellykket? Eller hva med Vestre Akers eget prosjekt i Hovseterveien 88?

En dyr opprydding

Den pengemessige besparelsen bydelen forventer å oppnå kommer sannsynligvis til å bli spist opp av de økonomiske kostnadene som vil påløpe når tiden er inne for å rydde opp i «rotet».

Kan hende vil situasjonen da være så prekær at bydelen enda en gang ikke vil ha noe annet valg enn å ty til svindyre botilbud utenfor Oslo.

Les også: En reformering av psykiatrien, eller en oppskrift på kaos?

Nye toner fra BU-utvalget?

Heldigvis ser det ut til at Vestre Aker nå er villig til å revurdere sine planer om en samlokalisering i Pilotveien. Bydelsutvalget slo den 15.10.20 fast, gjennom et vedtak som ble konfirmert i et nytt BU-møte den 12.11.20, at en konsentrasjon av personer med psykiske vansker og/eller rusproblemer i én og samme høyblokk, kan medføre alvorlige belastninger på såvel beboere som naboer.

Utvalget har derfor bestemt at bosettingsplanene først må evalueres, før de kan gjennomføres. Man har også ønsket en gjennomgang av hva som hittil er gjort av kartlegginger eller vurderinger av målgruppens behov eller utfordringer.

Mindre enheter

Jeg tenker at dette vedtaket gir en mulighet for at man kan finne bedre løsninger for disse sårbare, utsatte og plagede menneskene, enn å plassere dem sammen i Pilotveien 6.

Les også: Det skal ikke lenger hete pasient - men person

Hvorfor ikke heller satse på mindre, spredte boeenheter for de klientene som fungerer noenlunde bra i sosiale settinger? For de som av helsemessige årsaker ikke kan bo sammen med andre, vil det måtte etableres enda mindre enheter. Disse vil måtte være robuste, og de vil kreve en høy bemanningsfaktor.

Jeg forstår at slike ordninger kanskje vil bli dyrere på kort sikt, men jeg er samtidig ikke i tvil om at de i det lange løp vil føre til samfunnsøkonomiske besparelser.

Jeg føler meg også sikker på at dette vil være en løsning som gjør Vestre Aker til en levekårsvennlig og trygg bydel, også i fremtiden.

Kommentarer til denne saken