OSLO TINGHUS (Nettavisen): - Jeg vil ikke anke dommen, sa Anders Behring Breivik i Oslo tingrett fredag ettermiddag. Kort tid senere opplyste aktoratet at heller ikke de vil anke dommen.

Les hele dommen her (pdf)

Les pressemeldingen fra Riksadvokaten her

- Etter en drøftelse har riksadvokaten besluttet at de ikke anker dommen. Dommen er grundig og beskriver hendelsesforløpet på en god måte, leser statsadvokat Holden opp i en pressemelding fra Riksadvokaten

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern, men fredag dømte istedet Oslo tingrett massemorderen Breivik til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, og den dommen blir rettsskraftig

- Nå kan vi gi faen i den jævelen
- Hva! Tuller du med meg? spurte leder for Støttegruppa etter 22. juli, Trond Henry Blattmann, da Nettavisen informerte ham om Riksadvokatens pressemelding fredag ettermiddag.

- Det er utrolig bra. Nå kan vi sette et punktum. Nå kan vi gi faen i den jævelen, og det synes jeg dere også skal gjøre, sa Blattmann.

Riksadvokatens uttalelse kom som et punktum på en dag full av spekulasjoner rundt spørsmålet.

Aftenposten hadde tidligere på dagen meldt at aktoratet ikke kom til å anke dommen mot Breivik.

Avisens opplysninger ble tilbakevist av riksadvokat Tor Aksel Busch.

- Det er feil at vi har bestemt oss for å godta dommen. Det er fortsatt oppe til vurdering, sier han til NRK.

Dømt for terror og mord
Rettsdagen begynte med at dommen ble forkynt.

Breivik ble dømt for brudd på straffelovens paragraf 147 a og b og paragraf 233 første og annet ledd.

Det betyr at Breivik er dømt både for å ha begått en terrorhandling med intensjon til å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, eller skape alvorlig frykt i en befolkning, i tillegg til flere tilfeller av overlagt drap.

Han er dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år. Mange har reagert på minstetiden, men det er et minstekrav i dagens straffelov.

Til fratrekk i denne dommen kommer 445 dager han har sittet i varetekt.

Etter begjæring fra påtalemakten kan forvaringsdommen forlenges med inntil fem år av gangen.

HTML EMBED

Tror ikke på Knights Templar
Dommer Wenche Elisabeth Arntzen startet fredagens opplesning av den 90 sider lange dommen og gikk blant annet inn på organisasjonen Knights Templar.

Selv om tingretten finner Breivik tilregnelig, fester den ikke lit til hans historie om Knights Templar.

Arntzen slo fast at Breivik var i Liberia i 2002 trolig for å kjøpe diamanter. Breivik selv har påstått at han var i Liberia for å møte en serbisk nasjonalist, og at dette møtet var starten på Knights Templar.

Til tross for at tingretten mener Breivik lyver om Knights Templar, så er mener den altså at han ikke er gal av den grunn.

Dommer Wenche Elisabeth Arntzen leste premissene for hvorfor Anders Behring Breivik er dømt til straff, og ikke til overføring til tvungent psykisk helsevern.

- Retten mener det er uheldig å overføre lovovertredere som etter all sannsynlighet ikke har behandlingsbehov til tvungent psykisk helsevern, sa Arntzen i retten.

- Det er moralsk betenkelig å frata dem deres skyldevne ved sykeliggjøring av deres sinn, sa hun.

Arntzen gikk rett til forarbeider i Stortinget der det står at det ikke skal være noen tvil om at tiltalte er psykotisk hvis det skal føre til straffritak.

Bakgrunnen for dette er at straff ikke bare er et onde, men også en mulighet for den tiltalte til å finne veien tilbake til samfunnet.

Avviste påtalemyndigheten argument
I dommen har man avvist argumentasjonen til påtalemyndigheten om at at to ulike psykiatriske rapporter må føre til en konklusjon om at tvilen skal komme tiltalte til gode.

- Når de rettsoppnevnte sakkyndige konkluderer forskjellig, må retten gå inn i premissene og vurdere disse, sa Arntzen.

- Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å vise til at det er uenighet mellom de sakkyndige og dermed konkludere med at beviskravet ikke er oppfylt, sier hun.

Uenig med Husby og Sørheim
Arntzen argumenterte også for at de vrangforestillingene som psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim fant hos Breivik, ikke er av en slik karakter at han er psykotisk i strafferettslig forstand.

Arntzen poengterte at Husby og Sørheim ikke hadde sett Breiviks syn i lys av politiske synspunkter som også andre mennesker har. Videre viste hun til at en rekke vitner var uenige i at Breiviks «vrangforestillinger» er et produkt av psykose.

- Retten savner en bredere drøftelse av tiltaltes holdninger i en større sammenheng, særlig i den høyreekstreme subkultur han hevder å være en del av, leste Arntzen fra dommen

I motsetning til Husby og Sørheim mener retten at mange av «vrangforestillingene» må tolkes i lys av Breiviks ekstreme politiske syn.

Retten er enige i at Breiviks angivelige kall til å besteme hvem som skal leve og hvem som skal dø, er moralsk umulig, men at det likevel ikke er en vrangforestilling i patologisk forstand.

Avviste tankelesingen
Dommeren avviste også på det sterkeste Husby og Sørheims påstander om at Breivik mener han kan lese tanker fordi han i samtaler med dem hadde sagt at han er en god selger og derfor vet hva de mener.

- Tiltalte kunne også blitt tatt på ordet om at han er en god selger og derfor er flink til å vite hva folk mener, leste Arntzen fra dommen.

Tingretten mener også at Breiviks uttalelser kunne bli sett på som grandiose og sammenfallende med en narsissistisk personlighet.

Var ikke neologismer
De avviste også en rekke av de såkalte «neologismene» som Husby og Sørheim mener Breivik har. En neologisme – nyord – er et viktig begrep i diagnosen av en psykotisk person.

Mange av disse ordene er ikke oppfunnet av Breivik selv, men kan gjenfinnes på spesielle sider på internett.

Retten mener heller ikke at Breiviks avflating er et symptom av sykdom, men et utslag av hans personlighet. Retten viste at Breivik riktignok ikke viste følelser overfor sine ofre, men at han gråt da hans egen video ble vist i tingretten.

Om funksjonssvikten
Retten mener at det heller ikke er dekning for å si at Breivik har vist funksjonssvikt slik Husby og Sørheim mener. Tvert imot mener retten at Breivik var svært handlekraftig og målrettet fra 2006 og fremover.

Både når det gjaldt spillingen av World of Warcraft, men ikke minst når det gjaldt skrivingen av manifestet og gjennomføringen og planleggingen av terroraksjonene.

Tingretten avviser også Sørheim og Husbys påstand om at Breiviks personlighetsendring, og hans endringer i forhold til moren, er symptomer på schizofreni.

- Atferdsendringene må sees i lys av hans personlighet, og det han hadde satt seg fore mer enn i lys av symptomer på schizofreni, bemerket Arntzen.

- Særlig grusom måte
Fagdommer Arne Lyng leste fredag opp de grufulle detaljene om 77 drepte på Utøya og Regjeringskvartalet.

- Drapene ble gjennomført på en særlig grusom måte, sa Lyng.

Han viste til Breiviks uttalelser om at ungdommene på Utøya var politiske aktivister fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon og dermed legitime mål. Derfor ble mange av dem skutt i hodet på kloss hold med det Breivik kalte «sikringsskudd».

Lyng viste også til Breiviks uttalelser om at han ville skape frykt og bruke vannet som masseødleggelsesvåpen.

Breiviks motiver ble også vektlagt i domsavsigelsen.

Arntzen sa fredag at Breivik hadde gjort dette for å skape en heksejakt på najonalister, og på den måten skape en polarisering og en tilspisning mellom multikulturelle og nasjonalister, og at hans mål var å starte den store kampen mot islamisering av Europa.

- Mange deler Breiviks konspirasjonsteori, blant annet eurabiateorien. Retten finner likevel at de færreste deler Breiviks syn om at den påståtte islamiseringen skal bekjempes med terror, leste dommeren i retten.

Kan ikke drepe ungdommer i nødverge
- Tiltaltes plan var ikke bare å drepe regjeringsmedlemmer og politisk engasjerte ungdommer. Han ønsket også å fremprovosere reaksjoner mot de som vil bekjempe innvandring til Europa. Hans middel var ekstrem vold (...) hans mål var også å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Derfor er han også dømt for terrorvirksomhet.

Breivik hadde under rettsforhandlingene lagt ned påstand om frifinnelse fordi han hadde handlet i selvforsvar.

Smilte
Lyng brukte under et minutt på å tilbakevise denne påstanden.

- Tiltalte har anført at han må frifinnes på grunn av nødrett. Til denne anførselen vil retten kort anføre at verken straffelovens bestemmelser eller internasjonale bestemmelser tillater drap på statsansatte eller ungdommer for å nå ekstreme politiske målsettinger. Anførselen kan dermed åpenbart ikke føre fram, sa han.

Breivik selv smilte da han mottok dommen og virket fornøyd med domsslutningen. Under opplesningen av dommen fredag fulgte Breivik nøye med og gjorde notater underveis.

- Oppgjør med en massemorder
Også ofre og etterlatte i Oslo tingrett uttrykte lettelse over dommen.

- Dette var en klar og tydelig dom som vi kan leve med, og da snakker jeg for alle våre medlemmer, sa Trond Blattmann lederen for nasjonale støttegruppen for ofrene etter 22. juli.

Han mistet selv sønnen sin på Utøya.

- Han fikk lovens strengeste straff, og forvaring. Det betyr at han aldri kommer ut. Dette var en viktig dom for oss og for Norge. Dette var oppgjøret med en massemorder, sier han.

- Jeg har hatt problemer med å forene det som skjedde på Utøya med psykiatri. Det var politisk galskap ja, men vi går ikke til psykiatrien for å forklare grufulle hendelser i historien, sa Tore Sinding Bekkedal, som overlevde Utøya, til Nettavisen.

- Jeg er veldig lettet, glad og tilfreds. For hele AUF er dette en god dom, AUF-leder Eskil Pedersen og fortsatte:

- Bønnen til aktor er at de ikke anker, slik at vi kan få satt et punktum og blir ferdig.