Ungdomspartiet til KrF vedtok nylig å stenge all oljeproduksjon innen 15 år. De er ikke alene.

Rødt ønsker å redusere bransjen med «minst» 90 prosent innen 10 år. MDG og Arbeiderpartiets innflytelsesrike ungdomsparti har også gått inn for å stenge all produksjon innen 15 år. Venstre og SV ønsker å stoppe all oljeleting.

Men hva vil konsekvensen av en slik nedlegging bli?

250 milliarder kroner direkte fra bransjen

I et brev til Stortinget tidligere i år skrev finansminister Siv Jensen (Frp) at statens inntekter fra oljebransjen, etter at kostnadene er trukket fra, var på 251 milliarder kroner i fjor. Det utgjorde 19 prosent av statens inntekter.

Dette inkluderer ikke inntektene fra oljefondet.

LES OGSÅ: Alt dette må du klare deg uten om vi kutter ut oljen

Til sammenligning har det såkalte «handlingsrommet» på budsjettet - hvor mye penger politikerne reelt sett kan prioritere - vært anslått til rundt 8 milliarder kroner i året.

Neste år antas netto inntekter å bli noe lavere, nærmere bestemt 245 milliarder kroner:

  • Skatter: 132,4 mrd
  • Miljø- og arealavgift: 7,5 mrd
  • Netto kontantstrøm SDØE: 84,7 milliarder
  • Utbytte fra Equinor: 20,4 milliarder

Det er verdt å merke seg at staten i dag bruker opp nesten alle pengene som tjenes fra oljebransjen fortløpende. Kun 3,9 milliarder (1,6 prosent) skal spares til oljefondet.

- En rask nedstengning av petroleumsvirksomheten ville ha medført at tilførslene til oljefondet opphørte og ville via handlingsregelen etter hvert medføre et behov for sterk innstramming i offentlig virksomhet og velferd i Norge, skriver finansministeren.

Svært mange personer rammes

Anslagene på hvor mange som jobber i oljesektoren varierer voldsomt avhengig av hvem du spør, og hva man definerer som oljesektoren.

Ifølge Oljedirektoratet var det i 2017 50.700 personer som jobbet i direkte tilknytning til utvinning av råolje og gass, og direkte relaterte tjenester, i Norge. Disse vil stå uten jobb.

Skillet mellom direkte og indirekte kan derimot være kunstig, og SSB oppgir 170.200 ansatte i petroleumsnæringen som et totaltall for 2017.

International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjorde i 2015 en analyse der de også la vekt på eksportvirksomhet til leverandørindustrien og ansatte som er avhengige av bransjen. De kom da til totalt 330.000 ansatte - noe som ble nedjustert til like over 300.000 året etter som følge av oljekrisen.

Ifølge Finansdepartementet vil en rask nedstengning av næringen føre til arbeidsledighet:

- Ved en rask nedbygging av sektoren kan det være utfordrende å holde full sysselsetting. Statistisk sentralbyrå har regnet på hvor stor andel av aktiviteten i Fastlands-Norge som direkte eller indirekte er leveranser til petroleumsvirksomheten. I studien finner de at 6,1 pst. av samlet sysselsetting i 2017 kan knyttes til slike leveranser. Tapet i form av lavere verdiskaping i andre næringer ved en nedbygging av oljevirksomheten kan derfor potensielt sett være stort, forteller Jensen.

Store tap selv om alle får jobb

Et poeng som fremheves i debatten om å stenge ned oljesektoren, er at Norge selvsagt skal satse på andre næringer som skal erstatte arbeidsplassene som forsvinner. I praksis betyr det at arbeidskraften og kompetansen som i dag havner inn i oljenæringen skal fases over i andre arbeidsplasser.

En ingeniør som jobber i oljen, kan for eksempel i fremtiden jobbe med fornybar energi.

Tall fra SSB for 2018 viser derimot at fordi olje- og gassbransjen er hyperlønnsom, må det rundt 12 industriarbeidsplasser til for å dekke inn verdiskapningen til én ansatt i oljebransjen.

Det betyr at selv om alle som jobber i olje- og gassbransjen får nye jobber, vil de etter all sannsynlighet gå over i jobber med betydelig lavere verdiskapning.

Tall fra SSBs nasjonalregnskap viser at oljebransjen i 2018 sto for over 40 prosent av alt overskudd i alle næringer i Norge.

Én oljeansatt generer overskudd tilsvarende 230 ansatte i industrien

Ifølge tall finansminister Siv Jensen la frem for Stortinget i mai i år, indikerer at forskjellen i realiteten er enda større:

- I fjor var driftsresultat per sysselsatt i petroleumsvirksomheten på 14,7 mill. kroner. Samtidig var driftsresultat per sysselsatt i industrien på vel 64.000 kroner, mens driftsresultat innen overnattings- og serveringsvirksomheten var på knapt 89.000 kroner. For fastlandsøkonomien samlet var driftsresultat per sysselsatt på i overkant av 177.000 kroner.

Det betyr at man trenger 230 industriarbeidsplasser for å generere likt overskudd fra én arbeidsplass i petroleumsvirksomheten.

Tall fra SSB viser forøvrig at oljearbeidere har vesentlig høyere lønninger enn andre næringer. Det gir høyere skatteinngang til staten, og trolig høyere forbruk som opprettholder andre næringer.

Enorme investeringer gjøres verdiløse

Å utvinne olje og gass krever betydelige investeringer. Oljebransjen har investert 120-200 milliarder kroner årlig de siste årene, og investeringene er langsiktige. Gigantfeltet Johan Sverdrup er for eksempel ventet å produsere i over 50 år - og ble åpnet i oktober i år.

En nedstengning av oljebransjen innen 10-15 år, vil bety at mange av disse milliardene vil være bortkastet. Hvor mye det er snakk om er det ingen som vet.

Finansdepartementet kan derimot fortelle at fremtidige inntekter fra nåværende investeringer («formuen») i petroleumsvirksomheten fra 2019 og fremover er anslått til litt over 6000 milliarder kroner, hvorav statens andel antas å være 5100 milliarder kroner.

Det utgjør et halvt oljefond i fremtidige inntekter - eller knappe fire statsbudsjett.