RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Dette gjør ditt parti i Bergen

Sist oppdatert:
Usikker på hva du skal stemme i dag? Her får du full oversikt over hva partiene vil gjøre med Bergen for deg.

(iBergen.no) Etter måneder med veisperringer, omkjøring, graving og usannsynlige bilkøer er det ikke rart at bergenserne er lett mottakelige for slagord om trafikken - men valgforsker Frank Aarebrot mener disse sakene er avgjort for lengst. Han etterlyser de store visjonene om for eksempel hva som skal skje med Torgallmenningen. Les Aarebrots analyse for Bergen her.

LES OGSÅ: Dette mener partiene i Oslo.

Om du ikke har bestemt deg, så finner du en stikkordsoversikt over hva de ulike partiene i Bergen står for her:

Arbeiderpartiet


Veier og trafikk: Ser på Skansentunnelen og Ringvei vest som byens viktigste veiprosjekt. Vil redusere køene inn til byen ved å gjøre det dyrere å parkere i sentrum og tillate kompiskjøring i kollektivfelt. Er imot rushtidsavgiften og vil beholde bompengeringen i dens nåværende form.

Kollektivtrafikk: Samme busspris uansett strekning. 23 kroner. Er tilhenger av bybanen og vil utvide den til Fyllingsdalen, Loddefjord og Åsane.

Skole: Vil styrke fellesskolen og ta vare på elevenes individuelle egenskaper. Satse på basisfagene og fysisk aktivitet. Ønsker lavere satser for SFO.

Barnehage: Full barnehagedekning til makspris på 1.750 kroner.

Vold i sentrum: Vil opprette en gruppe der politiet og ideelle organisasjoner sammen skal finne en løsning på voldsproblemet.

Miljø: Bossug skal tas i bruk i Bergen sentrum. Forsøplingen i sentrum skal til livs ved hjelp av en styrking av Grønn Etat. Resirkulering og fjernvarme fra Rådalen skal utvides. Vil forhindre plakatopphenging i sentrum.

Arbeid: Øke antall offentlige arbeidsplasser. Få opp andelen av kvinner i kommunale lederposisjoner til 50 prosent. Samtidig vil de ha flere menn inn i kvinnedominerte yrker.

Sosialistisk Venstreparti

Veier og trafikk: Er imot ytterligere veiutbygging. Vil stanse bygging av tunneler og bredere veier i sentrum. Stemmer nei til parkeringsanlegg i øst. Vurderer å innføre rushtidsavgift. Mener inntektene fra bompengeringen bør gå til bybanen.

Kollektivtrafikk: Tilhenger av bybanen og vil utvide den til Haukeland, Flesland, Arna, Åsane, Fyllingsdalen, Os, Knarvik, Loddefjord med tilkobling til Straume på Sotra. Fast busspris på 15 kroner. Flere bussavganger. Flere kollektivfelt. Slik skal privatbilismen bli mindre fristende og overflødig.

Skole: 15 elever per lærer. Godt inneklima kjapt og forsvarlig oppussing. Flere og bedre lærere. Gratis frukt og lunsj. Reklamefrie skolebøker.

Barnehage: Få alle barnehager over på kommunale hender. Bedre inneklima og gode utendørsareal. Gratis barnehage til alle. Garantert plass for fremmedspråklige barn fra 3 år.

Vold i sentrum: Vil redusere skjenketidene. Styrke samarbeidet med politiet og taxinæringen. Flere skjenkesteder i bydelene.

Miljø: Utvide tilbudet om fjernvarme med biobrensel. Prioritere gjenvinning. Redusere kommunen og den enkelte innbyggers utslipp av miljøgasser med satsing på blant annet biobrensel, solenergi og varmepumper. Redusere støy med 25 prosent. Forbedre vannkvalitet og verne om grøntarealer. Gjeninnføre piggdekkavgift.

Arbeid: Utvide den kommunal forsøksordning for 6-timers dagen. Kvotere kvinner inn i kommunale lederstillinger og gi lik lønn mellom kjønnene. Få alle minoriteter i arbeid.

Dette mener partiene i Oslo.

Senterpartiet

Veier og trafikk: Vil vurdere veiprising, men bare etter at et godt nok kollektivtilbud er blitt en realitet. Gi mer penger til vedlikehold av nåværende veier enn å utbygge nye. Redusere parkeringsplasser i sentrum.

Kollektivtrafikk: Bygge bybane til Flesland, Åsane, Loddefjord, Fyllingsdalen og omegnskommunene. Flere bussavganger og kollektivfelt. Enhetspris på bussbilletter.

Skole: Færre elever pr. lærer og øke rekrutteringen av lærere. Forbedre vedlikehold av byggene. Utbygging av svømmebasseng. Gratis frukt og lunsj. Gi studenter flere rabattordninger, bedre helsetilbud og større sikkerhet i studentboliger.

Barnehage: Plass til alle som søker. Minst 30 prosent av barnehager som bygges skal være kommunale. Bedre økonomi og flere ansettelser ved hjelp av kommunal pengeinnsprøyting.

Vold i sentrum: Restriktiv skjenkepolitikk. Samarbeid mellom politi, drosjenæringen, utelivsbransjen, ideelle organisasjoner og kommunen for å forhindre vold. Holdningsskapende arbeid.

Miljø: Øke renholdet i Bergen for å forhindre forsøpling. Rydde opp i forurenset jord og sjøbunner. Gi syklistene et bedre tilbud med sykkelstier og sykkelparkering under tak. Redusere bruken av piggdekk. Investere i videokonferanseutstyr i kommunen for å få ned bruken av tjenestereiser. Få bort oljefyring og satse på miljøvennlige alternativ. Fjernvarme og bioenergi.

Arbeid: Bevisst rekruttering av nyutdannede. Få sosialhjelpmottakere i arbeid. Ta inn flere på arbeidsmarkedstiltak i kommunen. Motivere seniorer til å være yrkesaktiv lenger. Pensjonen skal følge lønnsutviklingen.

Venstre

Veier og trafikk: Er for økte bompengesatser, færre parkeringsplasser i gatene og flere bilfrie gater. Vil stoppe privatbilismen inn til sentrum ved bruk av rushtidsavgift og ser for seg et sentrum helt fritt for biler. Ønsker tunnelbygging under sentrum velkommen. Køproblemene skal løses med økte avgifter.

Kollektivtrafikk: Vil øke bruken av buss med lav fastpris, hyppige avganger, god fremkommelighet og god komfort. Er sterk tilhenger av bybanen og vil utvide til Fyllingsdalen, Loddefjord, Åsane og Flesland.

Skole: Går inn for øking i kommunens vedlikeholdsbudsjett av skoler for å få bukt med dårlige bygg. Vil kreve økt kompetanse hos lærerne og foreslår et sabbatsår for alle lærere til å videreutdanne seg. Sier ja til gratis skolemat. Vil avskaffe skoleeksamen og prøve ut en ordning om mappeevaluering.

Barnehage: Barnehage til alle ved økt utbygging. Ønsker å begrense barnehagenes tendens til å bikke over til å bli første trinn i utdanningen og heller fokusere på lek. Barnehagene bør ha en egen profil, som f.eks. kulturbarnehager eller gårdsbarnehager.

Vold i sentrum: Kampen mot vold skal tas i bydeler og lokalmiljøer for å redusere skader, vold og ulykker. Mener at skjenkebevillinger skal være lette å få og lette å miste. Vil vurdere om skjenketidene skal innskrenkes.

Miljø: Ønsker at vedlikehold av parkene skal settes ut på anbud. Utvide panteordningen for ved- og oljeovner. For å oppnå en piggfri andel på 80 prosent, vil de gjeninnføre piggdekkavgift. Kommunens utslipp skal være null, ved hjelp av utslippsfri teknologi og kjøp av utslippskvoter. Lavere energibruk i kommunebygg og innkjøp av miljømerkede produkter. Vil utvide kildesortering og fjernvarme.

Arbeid: Sier ja til borgerlønn, som skal være en garantert minsteinntekt til alle innbyggerne. 40 prosent av kommunens ledere bør være kvinner. Vil satse på kurs for gründere for å skape flere arbeidsplasser i næringslivet.

Høyre

Veier og trafikk: Bilkøene skal bort ved å styre trafikken unna sentrum. Ønsker å gjennomføre Skansentunnelen og Arnatunnelen. Er for bompenger og bybanen. Vil utvide den til Fyllingsdalen og Flesland.

Kollektivtrafikk: Effektivisere billettsystemet for å korte ned reisetiden. Lavere pris som er fast innenfor kommunen og flere avganger.

Skole: Vil gi skolene mer ressurser, men frihet til å selv bestemme hvordan disse skal brukes. Innføre to obligatoriske fremmedspråk. Gi tilbud om gratis sommerskole. Modernisere datatilbudet. Gratis leksehjelp integrert i SFO. Fullføre opprustningen av falleferdige skoler ved å privatisere flere offentlige skoler. Vil offentliggjøre karaktersnitt på hver skole. Gi bonus til flittige lærere.

Barnehage: Full barnehagedekning og barnehager med profil. Tall- og bokstavlæring til barna. Gi lavere barnehagepris til familier med lav inntekt. Utvide åpningstidene og likestille offentlige og private barnehager.

Vold i sentrum: Flere nattbusser og sørge for at studentkort og ungdomskort kan benyttes i disse bussene. Fire på kravene ved bevilling av drosjelisens. Fjerne taket for stengetid for utesteder slik at ikke alle stenger samtidig.

Miljø: Verne om parker og forbedre sykkelstier. Gi mer penger til alternative energitiltak som solenergi og alternative drivstoff. Vil bygge ut fjernvarmenettet og ta i bruk bossug i sentrum. Satse på kildesortering. Beholde vedovn-panten.

Arbeid: Vil innføre kontorhotell for gründere med lav husleie. Bergen skal bli et attraktivt sted å etablere bedrift, ved hjelp av gode helse- og sosialordninger for ansatte. Privatisere kommunale ansvarsområder. Vil stille krav til sosialhjelpmottakere og ha en god nok sats til å leve av.

Dette mener partiene i Oslo.

Rødt (Tidligere Rød Valgallianse)

Veier og trafikk: Privatbilismen skal til livs og bilkøene bort ved hjelp av bedre kollektivtilbud og sykkelstinett. Bilfrie områder i sentrum. Vil gjøre skoleveiene tryggere. Gi beboere i sentrum et soneparkeringsanlegg som erstatning for gateparkering.

Kollektivtrafikk: Vil forlenge bybanen til Knarvik, Straume på Sotra, Fyllingsdalen, Loddefjord og Flesland. Satser tungt på kollektivtrafikk med flere bussavganger og billigere billetter. På sikt ønsker RV at kollektivtrafikk skal være gratis.

Skoler: Ansette flere lærere med høyere utdanning. I løpet av 2008 skal alle skoler ha akseptabelt innemiljø. Opprusting av gamle bygg og bygging av nye. Gratis skolemåltid. Sier nei til nasjonale prøver og standardisert undervisning. Vil at kommunen skal undersøke hvor mye tid lærere bruker på å lese e-post, evaluering og rapportering.

Barnehager: Innen utgangen av året skal alle barn få barnehageplass ved at kommunen øker byggingen av barnehager. Vil fjerne kontantstøtten. Fjerne pengestøtte til private kommersielle barnehagene til fordel for de private idealistiske. Sørge for at 50 prosent er offentlig eiet innen 2011. Ønsker flere gratisplasser.

Vold i sentrum: Kommunen bør føre en restriktiv skjenke- og alkoholpolitikk.

Miljø: Gjeninnføring av piggdekkavgiften. En kompromissløs overholding av strandsone- og byfjellsgrensene. Bilfrie områder i sentrum. Båtplasser for alle. Bedre vedlikehold av parker. Pengestøtte til Aboretet på Milde.

Arbeid: Likelønn i kommunen, også for vikarer. Flyttet statlige arbeidsplasser fra Oslo til Bergen. Innføre sekstimers dagen i kommunen. Flere kvinner og innvandrere i ledende stillinger i kommunen.

Kristelig Folkeparti

Veier og trafikk: Vil fjerne trafikken fra Danmarksplasskrysset ved å legge krysset under bakken. Gi mer penger til veivedlikehold. Realisere Arnatunnelen, Eikåstunnelen og Nyborgtunnelen. Satse på kollektivtrafikken for å redusere køene. Vil vurderer rushtidsavgift og er for bompenger. Vil også utbedre veinettet og legge trafikken under bakken. Kompiskjøring i kollektivfelt.

Kollektivtrafikk: Fullt utbygget bybanenett til alle bydeler i Bergen og nærliggende nabokommuner. Flere kollektivfelt for buss. Legge til rette for kollektivtransport på sjøen som båtrute fra Sandviken til Vågen. Billigere busskort, lik billettpris og gratisbuss i bykjernen.

Skoler: Øke lærerstaben og fokusere mer på kristendom. Forsøksvis innføre flere språk å velge mellom på ungdomsskolen. Fornye byggene. Gratis leksehjelp. Reklamefri skole. Økt økonomisk støtte til friskoler. SFO bør evalueres og prisen holdes lav.

Barnehager: Full barnehagedekning. Vil likestille offentlige og private barnehager. Er for kontantstøtten og en kvalitetssikring av dagmammaer med opplæring og tilsyn.

Vold i sentrum: Mer politi og høyere strafferammer. Ønsker tiltak på regjeringsnivå. Strengere skjenkeregler, mer belysning og bedre kollektivtilbud på nattetid i helgene.

Miljø: Vil innføre full kildesortering i Bergen. Bioenergi i fjernvarmenettet. Busser skal kjøre på miljøvennlig drivstoff. Bensinstasjoner skal tilby miljøvennlig drivstoff. Redusere bruken av ved- og gassovner. Satse på miljøteknologi og miljøforskning. Redusere lokal luftforurensning betraktelig. Bossug i sentrum.

Arbeid: Rådgivningskontor for gründere. Flere ansatte i kommunens næringsavdeling. Indeksregulere sosialsatsene.

Fremskrittspartiet

Veier og trafikk: Vil ha en raskere utbygging av Ringvei øst og vest, Arnatunnel, Skansentunnelen og Danmarksplasskrysset. Vil be om statlige penger for å ordne utrangerte veier. Gang- og sykkelstier skal også prioriteres. Er imot bompenger og ønsker å avvikle ordningen på sikt. Sier også nei til veiprising og rushtidsavgift. Flere parkeringsplasser i sentrum, men under gateplan. Er for kompiskjøring i kollektivfelt.

Kollektivtrafikk: Vil satse på bussene og kvitte seg med bybanen. Bedre fremkommelighet for busser. Busselskapene bør drives privat. Satse på enhetstakst for bussbillettene.

Skoler: Kvaliteten på undervisningen skal måles av eksterne, og offentliggjøres. Forbedre IT-utstyret. Ja til privatskoler og mer selvstendig styring i skolen. Vil avskaffe sidemålsopplæring i Bergensskolene. Yrkesfag i 8. og 9. klasse. Gi pengestøtte i forhold til elevtallet.

Barnehager: Full barnehagedekning og mangfoldig tilbud av barnepass. Likestilling mellom offentlige og private barnehager. Oppmuntre private til å bygge ut. Forberede barna på skolen i barnehagen.

Vold i sentrum: Vil gi mer offentlig støtte til Natteravnene og leger for å avlaste politiet. Fortsette åpningstidene på utestedene slik de er i dag. Stiller større krav til politiets arbeidsmetoder.

Miljø: Bossug i sentrum og utbygging av fjernvarmenettet. Vil videreutvikle utbytting av gamle vedovner. Er imot piggdekkavgiften, og vil heller ha en panteordning for dekkene. Skifte ut vann- og avløpsrør for bedre vannkvalitet.

Arbeid: Vil gjøre Bergen til et attraktivt område for nyetablerere ved å gjøre det letter å få løyver, godkjenning av byggesøknader og lignende for næringslivet. Sosialhjelpmottakere bør arbeide for stønaden.

Dette mener partiene i Oslo.

Er det andre viktige saker partiene burde være opptatt av? Si din mening her.

Les flere nyheter på iBergen.no

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere