Gå til sidens hovedinnhold

Dette skal du tjene

Tjener du mer eller mindre enn gjennomsnittet i Norge? Sjekk lønnsoversikten.

Tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) og SSB gir fyldig lønnsstatistikk for de fleste yrkesgrupper.

Heltidsansatte i Norge hadde ifølge TBU en gjennomsnittlig årslønn på 492.000 kroner, eller en månedslønn på 41.000 kroner, ved utgangen av 2012.

Fra 2011 til 2012 økte månedslønnen med 1.400 kroner, eller 3,5 prosent.

Til sammenligning utgjorde månedslønna for deltidsansatte 33.100 kroner (397.200 kroner årlig), noe som var en økning på 1.500 kroner, eller 4,7 prosent, i samme periode.

Stor lønnsoversikt i tabellene nederst

For ansatte i privat sektor økte månedslønna (når vi ta hensyn til både heltids- og deltidsansatte) fra 38.600 kroner i 2011 til 39.800 kroner i 2012, en vekst på 3,1 prosent.

Tilsvarende for ansatte i offentlig sektor økte månedslønna med 5,4 prosent fra 37.000 til 39.000 kroner.

Månedslønna for kommuneansatte økte med 6 prosent til 37.300 kroner, mens statsansatte hadde en lønnsvekst på 4,8 prosent, til et nivå på 41.600 kroner.

Direktører, akademikere og håndverkere
Administrerende direktører i privat sektor hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 71.300 kroner (855.600 kroner årlig) ved utgangen av 2012. Dette tilsvarer en vekst på 300 kroner, eller 0,4 prosent, fra året før. Til sammenligning var lønnsveksten for lederyrker generelt på 1.600 kroner, eller 2,7 prosent. Gjennomsnittlig månedslønn for denne gruppen var 61.200 kroner.

Ansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker i privat sektor hadde en månedslønn på henholdsvis 53.700 kroner og 45.300 kroner.

Dette tilsvarer en lønnsvekst på 1.600 kroner for begge grupper, tilsvarende 3,1 prosent for akademikerne og 3,7 prosent for høgskoleyrkene.

Håndverkere i privat sektor hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 34.300 kroner per 3. kvartal 2012, en økning på 800 kroner, eller 2,4 prosent, fra 2011. Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker økte månedslønna fra 27.700 kroner i 2011 til 28.600 kroner i 2012. Det tilsvarer en lønnsvekst på 900 kroner eller 3,2 prosent. For ansatte i yrker uten krav til utdanning i privat sektor, slik som renholdere og hjelpearbeidere, økte månedslønna fra 27.200 kroner i 2011 til 28.100 kroner i 2012. Det tilsvarer en lønnsvekst på 3,3 prosent.

Olje- og gass på topp
Olje- og gassutvinning hadde den høyeste årslønna i privat sektor

Ansatte i olje- og gassutvinning hadde den høyeste årslønna i 2012 med 725.100 kroner. Dette tilsvarer en økning på 29.000 kroner, eller 4,2 prosent, fra 2011. I finansnæringen samt informasjon og kommunikasjon lå årslønna også høyt, henholdsvis 643.300 kroner og 606.800 kroner. I finansnæringen tilsvarte dette en nullvekst fra 2011, mens informasjon og kommunikasjon hadde en vekst på 25.800 kroner, eller 4,4 prosent.

Ansatte i industri hadde en beregnet årslønn på 472.300 kroner, noe som tilsvarer en økning på 20.600 kroner, eller 4,6 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i varehandel en beregnet årslønn på 419.400 kroner, noe som utgjør en vekst på 13.100 kroner, eller 3,2 prosent.

Lavest årslønn hadde ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, med 330.100 kroner. Dette tilsvarer en vekst på 9.000 kroner, eller 2,8 prosent.

Årslønna økte med 4,1 prosent i staten

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, utgjorde 489.600 kroner i 2012. Dette tilsvarer en vekst på 4,1 prosent fra året før. Årslønna for ansatte i helseforetakene utgjorde 488.100 kroner, noe som tilsvarer en vekst på 3,6 prosent. Når det gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner utgjorde årslønna 436.800 kroner, en lønnsvekst på 4,9 prosent fra 2011.

Årslønna for alle ansatte opp fire prosent
Beregnet årslønn for alle ansatte, som er en sammenstilling av beregnet årslønn for hvert enkelt næringsområde, utgjorde 470 900 kroner. Det tilsvarer 17 900 kroner, eller 4 prosent mer enn i 2011. Årslønna er beregnet på grunnlag av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, kvartalsvise lønnsindekser og eventuelle virkningstidspunkter fra lønnsforhandlinger for områder det ikke utarbeides lønnsindekser for. Årslønna tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for tolv måneder i året, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse, naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger er ikke inkludert i beregnet årslønn.

Disse økte lønnen mest
I perioden 2009 til og med 2012 er det i særklasse en gruppe som har økt lønna vesentlig mer enn alle andre. Ledere i stat og kommune har hatt en lønnsvekst i perioden på mellom 19,3 og 24,7 prosent viser våre beregninger. Til sammenligning har ansatte i NHO-bedrifter hatt en lønnsvekst i perioden på mellom 13 og 18,9 prosent.

Som tabellen viser tjener nå ledere i offentlig ektor 936.000 kroner i snitt. Det er mer enn administrerende direktører som tjener 855.600 kroner i snitt og betydelig mer enn ledere av små foretak som kun tjener 553.200 kroner i snitt.

Toppledere i staten og toppledere i det statlige lederlønnsysstemet tjener nå mer enn en million kroner i snitt per år. Førstnevnte gruppe tjener 1.051.200 kroner i snitt og sistnevnte gruppe 1.111.200 kroner i snitt.

På nevnte fireårsperiode har vanlige kommuneansatte fått økt lønna med mellom 17,3 og 17,9 prosent, mens statlige ansatte har hatt en lønnsvekst på 18,34 prosent. Ansatte i de statlige Spekter-bedriftene har hatt en lønnsvekst i perioden på melom 16,8 og 17,3 prosent.

Minst lønnsøkning har ledre i privat sektor hatt. Administrerende direktører har hatt en lønnsvekst på kun 7,99 prosent de siste fire årene, mens ledere av små foretak har økt lønna med 12,65 prosent.

Forskjellen mellom kvinner og menns lønn
Lønnsforskjellene blant lønnstakere sett under ett var tilnærmet uendret fra 2011 til 2012. Over en noe lengre periode har lønnstakere med de høyeste lønningene økt sin andel av samlet lønnssum, mens lønnstakere med lavere lønninger har fått sin andel redusert. Andelen lavlønte var uendret fra 2011 til 2012. Over den siste tiårsperioden har andelen gått ned.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble klart mindre fra 2011 til 2012 i følge lønnsstatistikken og utvalgets beregninger. Kvinners gjennomsnittlige lønn utgjorde 86,5 prosent av menns i 2012 mot 85,3 prosent i 2011. For heltidsansatte utgjorde kvinners lønn 88,3 prosent av menns i 2012, mot 87,2 prosent i 2011. Lønnsforskjellene ble i 2012 redusert i det statlige og kommunale tariffområdet, for finanstjenester og blant ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet i NHO-bedrifter.

I tiårsperioden 2003 til 2012 ble lønnsforskjellene mellom kvinner og menn redusert eller var uendret for de fleste næringene med unntak av ansatte i finanstjenester.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken