*Nettavisen* Nyheter.

Dette vedtok Frp i helgen

Foto: (Scanpix)

- Norge kan ikke være verdens sosialkontor, er en av konklusjonene etter Frp-landsmøtet.

17.05.11 15:25

I helgen hadde Fremskrittspartiet landsmøte på Gardermoen, og der ble det fattet en rekke vedtak.

Nettavisen presenterer her punktvis alle resolusjonene som ble vedtatt på landsmøtet.

Si din mening om Frps vedtak nederst i saken.

Les også: - Dessverre, Siv Jensen, sånn er ikke verden
Nettavisens redaktør: Parti mot skatter og avgifter

1. Eldreomsorg

* Landsmøtet vil be stortingsgruppen på nytt fremme forslag om at finansieringen av eldreomsorgstjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsboliger, sykehjem med mer må overføres fra kommunene til folketrygdsystemet og at rammebevilgningssystemet må erstattes av et regelstyrt system. Det må være behovet for tjenester som styrer pengebruken slik det er for uføretrygd, sykepenger, alderspensjoner, med mer.

- Fremskrittspartiets Landsmøte konstaterer at landet økonomisk går med kjempemessige overskudd i statsøkonomien og at oljefondet forventes å nå ca. 6000 milliarder i 2020. Det er positivt og fornuftig å legge til side i gode dager for å ha noe i muligens vanskeligere tider, men FrP vil avvise at det er nødvendig å prioritere fremtiden så høyt som det legges opp til. Noe mer bør kunne investeres i infrastruktur og velferd for de som trenger omsorgs- og pleietjenester.

2. Pensjoner

* Landsmøtet vil be stortingsgruppen fortsette å fremme forslag om regulering av pensjonene i takt med lønnsutviklingen for de yrkesaktive uten årlig fratrekk av 0,75 prosent i reguleringen, gjeninnføring av besteårsregelen, samt at avkortningen av grunnpensjonen til gifte/samboende pensjonister med 15 prosent avvikles.

- Fremskrittspartiets Landsmøte ser med uro på at regjeringen gjør pensjonistene til sin nye «melkeku». Fremskrittspartiets Landsmøte krever samme utvikling i kjøpekraften for pensjonister som for lønnsmottagere.

3. Verneplikt

* Fremskrittspartiets Landsmøte vil be om at stortingsgruppen utarbeider en rapport som foretar en analyse av vernepliktens situasjon i forbindelse med utforming av nytt stortingsprogram, og at dette dokumentet vedlegges ved programhøring da.

- Norge hadde i lang tid et forsvar basert på en sterk verneplikt. I dag er vernepliktsforsvaret sterkt redusert, med rundt en tredjedel av guttene som avtjener verneplikt. Dette betyr at verneplikten har fått en annen rolle. Samtidig ser vi at en rekke europeiske land legger om eller fjerne verneplikten, blant annet i vårt naboland Sverige.

4. Oljeberedskap

* Fremskrittspartiet ber regjeringen og Stortinget ta et politisk grep for å kunne etablere et offentlig og privat samarbeid om en langt bedre oljevernberedskap i Norge.

- Fremskrittspartiets Landsmøte mener at oljeutslippet fra MS Godafoss som grunnstøtte ved Hvaler i Østfold, aktualiserer en kraftig opprustning av beredskapen i våre sårbare kystområder. De siste oljeutslippene viser at staten ikke har lyttet eller hatt vilje til å satse på tidlig innsats gjennom moderne utstyr.

5. Barnehager

* Fremskrittspartiets Landsmøte krever at barnehagereformen fullfinansieres, og ber om at Regjeringen og KS snarest evaluerer den nye finansieringsmodellen. Allerede i Revidert Nasjonalbudsjett i juni 2011 må Regjeringen rette opp underfinansieringen og likestille barn i private og kommunale barnehager.

* Landsmøtet ber partiets folkevalgte om å arbeide for at barnehager kan innføre mer fleksible åpningstider.

- Omleggingen av barnehagefinansieringen fra 2011 er i ferd med å knekke kommune-Norge og de private barnehagene. Nok en gang ser vi en reform som ikke er fullfinansiert fra statens side.

6. Luftambulanse

* Landsmøtet ber om at stortingsgruppen får vurdert dekningen med luftambulansetjenesten/SAR-helikopter. Likeverdig dekning med kortest mulig utryknings- og transporttid, samt eventuelt varierende ulykkesrisiko må legges til grunn ved utvidelse av kapasiteten.


7. Skatte- og avgiftslettelser

* Landsmøtet ber stortingsgruppen om å prioritere en reduksjon i skatter og avgifter i langt sterkere grad, og at dette skjer innefor økonomisk ansvarlige rammer.

- Fremskrittspartiets formål, som det fremgår av prinsipprogrammet, er blant annet «sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep». Dette innebærer at Fremskrittspartiet foreslår betydelige skatte- og avgiftskutt i sitt alternative statsbudsjett.

- Eiendomsskatten er en like usosial måte å tyne folks privatøkonomi på, og formueskatten med ny taksering av eiendommer er et nytt eksempel på statens grådighet. Vil man bekjempe fattigdom, utover tomme ord i festsaler, må man snarest gjøre noe med avgifter på strøm og eiendomsskatt.


8. Mer overtid

* Landsmøtet vil at dagens bestemmelse om normalarbeidstid opprettholdes. Kortere arbeidstid kan fortsatt avtales enten gjennom tariffavtale eller etter avtale med den enkelte.

* At overtidsbestemmelsene knyttet til frivillig overtid skal oppmykes og liberaliseres, dog slik at samlet arbeidstid som hovedregel ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av sju dager, slik reglene er i dag.

* At grensen for maksimal arbeidstid i en enkelt uke ikke skal overstige 60 timer, eller overstige 48 timer i gjennomsnitt over 8 uker. Dagens regler for betaling av, og pålegg om overtid, videreføres.

* At det tillates opptil 400 timer overtid i året. (I dag 200 timer)

* At ukehvilen skal tilstrebes lagt til søndag, men liberalisere reglene for hvem som kan utføre søndagsarbeid.

* At lovens bestemmelse om nattarbeid gjøres mer fleksibel, samt utvide adgangen for flere typer virksomheter til nattarbeid..

* Tillate «nordsjøturnuser», og andre alternative turnuser, i helse, omsorgsektoren, og servicenæringen. Alternative turnuser skal kunne fremforhandles lokalt. Dette innebærer at de sentrale fagforbundenes vetorett mot alternative turnuser fjernes, og at godkjenning av alternative arbeidstidsordninger legges til Arbeidstilsynet.

* Lovfeste permitteringer, slik at alle arbeidstakere sikres tilsvarende rettigheter som ansatte med tariffavtale.

* Fjerne bestemmelsen om at arbeidsforholdet kan bringes til opphør, uten annen saklig begrunnelse, når arbeidstaker fyller 70 år.

* Gjøre arbeidsmiljøloven til en rammepreget lov som kan fungere for hele arbeidslivet, alle bransjer, sektorer og alle kategorier arbeidstakere.


9. Ny uførestønad

Frp-Landsmøtet ønsker en ny modell for uførestønad:

* Uørepensjonen beskattes som lønnsinntekt

* Nivå på ytelsen settes til 66 prosent av tidligere inntekt.

* Ingen under 40 år uførepensjoneres varig, med mindre det er helt åpenbart, at de aldri kan få muligheter for deltagelse i arbeidslivet. Unge skal i stede ha en sammenhengende, støttende og tålmodig innsats i et utviklingsløp.

* Unge uføre som det er helt åpenbart at ikke kan delta i arbeidslivet, eller som er født ufør skal sikres ytelsen ung uføre. Kriteriene settes til at man må være født ufør, eller er blitt minst 80 prosent ufør før han/hun fylte 26 år. Ytelsen økes slik at den kompenseres for den økte beskatningen. Det tas videre sikte på at tilleggspensjonsopptjeningen økes fra 3,50 pensjonspoeng til 4,30 pensjonspoeng.

* Forsørgertillegg for ektefelle og barn. Differensieringen av uføretrygden basert på sivilstand opphører, og at man i den sammenhengen, også fjerner forsørgertillegget for ektefelle. Dagens behovsprøvde ordning med barnetillegg beholdes, men det innføres et øvre tak på hva man kan få i uføretrygd, inkludert barnetillegg. Grensen settes til 80 prosent av netto inntekt.

* Skjerpet botidskrav. Dette innebærer at de med kort botid ikke skal ha en vesentlig høyere uføretrygd enn hva som er tilfelle i dagens ordning.

* Gradering av uførepensjon. Dette innebærer en langt mer fleksibel gradering av grensen for å komme inn i uføreordningen, og at følgende gradering vurderes: "20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 80 prosent.

* Ingen levealderjustering for verken de uføres alderspensjon eller for de øvrige pensjonistenes alderspensjon.

* Tidspunkt for overgang til alderspensjon skjer som i dag ved fylte 67 år.

* Fribeløp. Det innføres et fribeløp likt 75 prosent av G (56 700 kr), og at inntekten over fribeløpet avkortes mot uførestønaden.

* Vurdering av uføregraden. NAV skal ha plikt og ansvar til å følge opp brukerne og gi den nødvendige bistand og veiledning slik at en eventuell restarbeidsevne kartlegges med jevne mellomrom og utnyttes.

* Minsteytelse: Det skal være en minsteytelse for dem som ikke har hatt lønnsinntekt, eller som har hatt for lav inntekt til å gi opptjening over minstenivået, som det går an å leve av.

* Utviklingen av ytelsene skal være på linje med utviklingen for yrkesaktive slik at mottagerne av ytelsen ikke taper kjøpekraft i forhold til de yrkesaktive.


10. Utenlandsstudenter

Frrp-landsmøtet mener følgende tiltak bør gjennomføres for å øke antallet norske studenter i utlandet generelt og ved de aller fremste universitetene spesielt.

* Innføre støtte for 1. året i utdanninger i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og USA.

* Heve stipendandelen for skolepenger på alle godkjent helgradsstudier på bachelor og masternivå til 80 prosent.

* Heve stipendandelen for skolepenger på studier ved de 20 beste universitetene i verden til 100 prosent.


11. Samferdsel

- I et land med så mye kapital som Norge, burde man forvente at staten gjorde en innsats for å istandsette en moderne infrastruktur, både på vei og bane. Landsmøtet vil derfor:

* At Stortinget skal vedta og bevilge flerårige investeringsbudsjetter

* Prioritere modernisering av jernbanen, og utbygging med spesielt fokus på de tettest befolkede områdene, og på utfordringene i og rundt Oslo

* Gjøre veiprosjekter så store at de også blir interessante for utenlandske entreprenører

* Sikre statlig regulering av riksveinettet, hvor kommunene gis uttalerett

* Sikre en forsvarlig støyskjerming av alle nye veiprosjekter

* Fjerne bomstasjonene i Norge

* Tilbakeføre fylkesveiene til staten og fjerne veivedlikeholdsetterslepet

* Bygge motorveier med midtdeler i tråd med FrPs forslag til NTP

* Bygge veiforbindelser for å fjerne fergestrekninger på riksveinettet, eksempelvis på E39 Kristiansand - Trondheim


12. Krigskorset

* Fremskrittspartiets Landsmøte ber stortingsgruppen om å ta initiativ ovenfor øvrige partier på Stortinget til å få på plass intensjonen i følgende forslag om tillegg til Statuttenes § 4 i for tildeling av Krigskorset:

«Overrekkelsen av Krigskorset gjennomføres under militær seremoni og av Forsvarets øverstkommanderende H. M. Kongen.»


13. Innreisekriminalitet

- Kriminalitetsbildet i Norge preges stadig mer av økt globalisering og at den organiserte kriminaliteten er internasjonal i grensekryssende. Landsmøtet vil derfor ha:

* Økt synlighet og tilstedeværelse av politiressurser i hele landet, særlig ved kriminalitetstyngede områder.

* Økt kontroll over innreisekriminaliteten ved å holde tilbake personer som ikke kan identifisere seg eller kunne sannsynliggjøre hvem de er og hvor de kommer fra.

* Økt varetekts- og soningskapasiteten slik at innreisekriminelle kan holdes i varetekt frem til de involverte instanser har ferdigbehandlet sakene. Egne fengsler og avdelinger bør etableres raskt.

* Kun asylsøkere som har dokumentert sin identifikasjon skal kunne få anledning til å bo privat.

* Norge skal kutte bistandsmidler til stater som nekter å ta imot landsmenn som har fått avslag på asyl i Norge.

* Asylsøkere som bryter norsk straffelov mens de venter på at asylsøknaden skal behandles, skal automatisk få avslag og sendes til sitt hjemland i løpet av fem virkedager.

* Asylsøkere som har fått avslag på sin asylsøknad skal ikke kunne vandre fritt i Norge.

* Vi trenger flere grensenære kontroller, slik at en langt større del av bekjempelsen av migrasjonskriminalitet foregår ved riksgrensen. Be om en revurdering av Schengen-avtalen.

* Større trykk og mer samarbeid med andre stater for å kunne sende asylsøkere til sine hjemland til tross for at mange er såkalte «dublinere».

* Øke strafferammene for utviste kriminelle som returnerer til Norge. Erfaring viser at mange som sendes til det første europeiske landet de reiste til, raskt kommer tilbake til Norge.

* Anmode norske myndigheter om å si nei til en utvidelse av Schengen-området.

* Utlendinger som har sonet ferdig dom i Norge og som er utvist, ikke skal få bevege seg fritt frem til de tilbakeføres til sitt hjemland.

* Øke ressursene slik til økt satsing på nasjonalt og internasjonalt politiarbeid.

* Kutte sosiale ytelser til utenlandske statsborgere som soner i norske fengsler


14. Styrke realfagene

* Landsmøtet vil gi yrkesfagelevene mulighet til å velge egne yrkesfagrettede læreplanmål i fellesfagene for de enkelte yrkesfagprogrammene.

* Hindre at NAV-stønad til elever i videregående skole oppleves som incentiver til å droppe ut, og erstattes av incentiver til fortsatt skolegang.

* Fullfinansiere fagskolene innenfor tekniske og maritime utdanninger, og unngå at dette går på bekostning av fylkenes evne til drift av den videregående skole.


15. Kommunesammenslåing

* Ha fortgang i frivillige sammenslåingsprosesser av kommuner der det er naturlig gjennom økte virkemidler for gjøre det mer attraktivt og sikre at man ikke taper økonomisk på det.

* At deler av selskapsskatten igjen skal bli igjen lokalt der verdiene skapes.

* At fylkeskommunen legges ned som forvaltningsnivå og oppgavene overføres i stor grad til kommunene

* At Fylkesmannen mister sin innsigelsesrett overfor vedtak fattet av folkevalgte lokale organ.


16. Ny trygdepolitikk

* Fremskrittspartiets Landsmøte ber stortingsgruppen om å utarbeide et helhetlig forslag som trekker opp et skille mellom trygderettigheter for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

- Det er ingen grunn til at Norge skal være hele verdens sosialkontor. Derfor er det viktig å sette begrensninger for hvem som kan få norske trygdeytelser.

17. Kriminalitet

* Umiddelbar igangsetting av utvidet soningskapasitet, eksempelvis i Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt

* Økt prioritering fra politiets side knyttet til hverdagskriminalitet, herunder grove innbrudd fra private hjem.

* Doble minstestraffen for overfallsvoldtekter og sette den til 6 år.

* Automatisk utvise personer med utenlandsk statsborgerskap som blir funnet skyldig i voldtekt, og kjøpe soningsplass for disse i hjemlandet.

* Sikre økte resurser til politiet NÅ. Massiv satsing i revidert nasjonalbudsjett.

* Intensivere arbeidet med bygging av ny politihøgskole.Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.