Gå til sidens hovedinnhold

Dis­se fikk ju­le­ga­ve fra Oslofondet

Tre av Oslofondet-vinnerne kan plusse mer på kontoen. I 2014 har barne- og ungdomsaktiviteter fått 250.000 kroner fra Oslofondet.

SKØY­EN: I foa­je­en på Hafslunds ho­ved­kon­tor på Skøy­en var stem­nin­gen litt eks­tra elek­trisk da tre av Oslofondets vin­ne­re i 2014 var sam­let til fi­nale sist uke.

250.000 til 16 sø­ke­re

I lø­pet av 2014 har nem­lig Oslofondet – sam­ar­bei­det mel­lom Hafs­lund og Me­die­hu­set ditt-Oslos lo­kal­avi­ser – delt ut 250.000 kro­ner til barne- og ung­doms­ak­ti­vi­te­ter i Oslo.

Si­den ja­nu­ar har 200 sø­ke­re søkt om støt­te til pro­sjek­ter på tilsammen om lag 2,5 mil­li­o­ner kro­ner. 16 av dem har fått inn­vil­get søk­na­de­ne sine, og det har der­for gått pen­ger til blant an­net sko­le­korps, kor, dan­se­klub­ber, spei­der­grup­per, sjø­korps, ung­doms­klub­ber, lang­renn, bas­ket, turn, fek­ting og sjakk i de fire ut­de­lings­run­de­ne i år.

LES OM ALLE OSLOFONDET-VINNERNE HER!

De siste 50.000 kro­ne­ne i fon­det ble delt ut sist uke til Kjels­ås All­id­rett, Eke­berg sko­les musik­korps og ung­doms­klub­ben The Ra­ven på Roms­ås.

Ju­ry­en, be­stå­en­de av an­svar­lig re­dak­tør Tore Bol­ling­mo i Me­die­hu­set ditt­Os­lo, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ka­ta­ri­na Fin­neng i Hafs­lund, Anya Sø­dal fra Oslo id­retts­krets og Tri­ne Jakobsen i UngOrg, fikk være ju­le­nis­ser ekstra tid­lig i de­sem­ber.

Turn, in­stru­ment og dans

– Kjels­ås All­id­rett er et breddetilbud av bes­te mer­ke og en flott re­pre­sen­tant for all id­retts­ak­ti­vi­tet som dri­ves blant by­ens barn og unge. All­id­ret­ten på Kjels­ås tref­fer over 300 barn i by­de­len og med stor ak­ti­vi­tet går det unna på «for­bruks­va­rer» som er­te­po­ser, bal­ler, kjeg­ler, tjuk­ka­ser, fall­skjer­mer, mer­ke­bånd og ben­ker, het det i ju­ry­ens be­grun­nel­se om Kjels­ås All­id­rett som fikk før­s­te­plas­sen og 25.000 kro­ner eks­tra.

– Eke­berg Sko­le­korps er en flott re­pre­sen­tant for alle unge mu­si­ke­re i Oslo. Et­ter noen år med ned­gang er det igjen med­lems­vekst for fle­re av by­ens sko­le­korps, men med nye med­lem­mer trengs nye in­stru­men­ter, sa ju­ry­en om andreplasen, og mot­ta­ker av 15.000 kro­ner.

– The Ra­ven på Roms­ås er en flott re­pre­sen­tant for de man­ge til­bu­de­ne som fin­nes for barn og unge i Gro­rud­da­len. Med ut­gangs­punkt i klub­ben på Roms­ås har man skapt et dan­se­mil­jø som har sta­dig ny­re­krut­te­ring og som gir de unge en mø­te­plass og en are­na for å ut­vik­le dan­se­gle­de, ut­tal­te ju­ry­en om tred­je­plas­sen, The Ra­ven, som fikk 10.000 kro­ner.

LES MER OM OSLOFONDET, OG ALLE VINNERNE I 2014, HER!

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 blir Nordre Aker Budstikke ny, som ren nettavis på nab.no. Les mer om det her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en mail, eller fyll ut skjemaet under.