Disse barna takler skilsmissen best

Foto: David De Lossy (Getty Images)

Skilsmisse og foreldrekonflikt kan gi barnet alvorlige problemer, men barn med «lettere temperament» er mer skånet, ifølge fersk rapport.

08.08.12 15:36

(SIDE2): Rapporten fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet er kraftig kost for foreldre som er eller har vært i konflikt med partneren sin.

Last ned hele rapporten her

- Det var overraskende for oss at det var relativt få norske og nordiske studier om konsekvensene av foreldrekonflikt for barn og unge, og at så få studier har sett på årsakssammenhenger, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major ved Divisjon for psykisk helse til Side2.

- Det er interessant å se på barns mestringsevner – hvilke egenskaper som gjør at noen barn likevel kan få god tilpasning på tross av høyt konfliktnivå mellom foreldre. For eksempel synes det viktig å ha evne til ikke å klandre seg selv og å ha sosial støtte – det har sammenheng med mindre risiko for å få tilpasningsproblemer. Det ser også ut til at barn med et «lettere» temperament er mer motstandsdyktig mot å utvikle problemer, mener hun.

Ifølge Major er det også lovende at flere nordamerikanske studier tyder på at intervensjoner, for eksempel skolebaserte programmer for barn med skilte foreldre, kan beskytte barn mot vansker etter foreldrebrudd.

- Hva kan skje med barna?
- Studiene tyder på at foreldrekonflikt har negative konsekvenser for barn og ungdom på en rekke utfall, sier Major

Hun kan fortelle at foreldrekonflikt er forbundet med høyere nivå av depresjon, angst og aggresjon, selvskadingsadferd, lavere selvtillit, dårligere psykisk helse, skoleprestasjoner og mellommenneskelige relasjoner, og rusproblemer.

- Det er viktig å huske at foreldrekonflikt og samlivsbrudd sannsynligvis har ulik effekt på barn avhengig av deres alder og utvikling. Forskjeller på barns mestringsstrategier og emosjonelle regulering gjør at noen barn er mer motstandsdyktige enn andre, sier Major.

At foreldrekonflikt har sammenheng med høyere nivå av angst, depresjon og aggresjon hos barn, er ikke i seg selv overraskende. Gjennomgangen, som er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser også at direkte fiendtlig og åpen konflikt mellom foreldre henger sterkere sammen med tilpasningsvansker hos barna enn mer skjulte konflikter.

Omtrent ett av ti norske barn mellom 6 og 15 år bor i husholdninger der foreldrene er i konflikt med hverandre, og 10.000 barn opplever skilsmisse årlig.

Foreldrekonflikt og samlivsbrudd kan virke negativt på barn og unge gjennom en rekke ulike mekanismer som for eksempel redusert evne til ivaretakelse av barnet, forhøyet fysiologisk aktivering hos barnet og ved at barnet tar på seg skyld for foreldrenes konflikt.

Hjelper mekling?
I Norge brukes mekling for å løse omsorgsfordeling og lage samværsavtaler når foreldre med felles barn under 16 år velger å gå fra hverandre. Hensikten er at en nøytral tredjepart skal hjelpe partnere å finne løsninger som ivaretar både foreldrenes og barnas interesser. Norge er det eneste landet i verden hvor mekling er en obligatorisk offentlig ordning. Funnene fra studiene i rapporten tyder på at mekling kan bidra til bedret kommunikasjon mellom foreldre.

Foto: Goodshoot

- Det er fortsatt mye vi ikke vet – og av særlig interesse er det å finne ut hvordan foreldrekonflikt virker inn på de minste barna. Og i Norge – hvor mekling er obligatorisk – ville det være av stor interesse å finne mer ut av om og hvordan mekling kan ha effekt på barns tilpasning. Det er lovende funn fordi det ser ut til at mekling kan føre til bedre kommunikasjon og samhandling mellom foreldrene, og noen finner at barns deltagelse i prosessen er viktig – de blir hørt og kan få snakke om egne opplevelser, sier hun til Side2.

Mekling er lovpålagt ved samlivsbrudd både for gifte og samboere, ifølge bufetat.no. Les mer om mekling her.

Mer forskning
Rapporten avdekker flere områder der det er behov for nye studier og særlig innenfor disse områdene;

Effekten av samlivsbrudd på de minste barna

Konsekvenser for barna av nye familiestrukturer (for eksempel delt bosted)

Effekter av langvarig konflikt i intakte parforhold

Kroppslige effekter av foreldrekonflikt

Effekten av mekling på barns adferd, livskvalitet og helse

Relasjonen mellom mekler og foreldre

Hvordan barn kan bli hørt på best mulig måte i meklingsprosessen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.