I tillegg til å forsikre hus, innbo, bil og båt er det én ting som kanskje er aller viktigst. Å forsikre seg selv og sin egen helse økonomisk. Det kan være i form av en livsforsikring, som sørger for at de etterlatte får en viss sum penger hvis du dør. Det kan også være en månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon), eller en engangsutbetaling ved varig uførhet (uførekapital). De siste årene har det også blitt stadig mer vanlig å forsikre seg mot alvorlig sykdom. Sistnevnte er selvsagt ingen forsikring mot å bli alvorlig syk, men du får en økonomisk støtte om du blir veldig syk av visse sykdommer.

Som et samlebegrep blir disse forsikringene gjerne kalt personforsikringer eller helseforsikringer, avhengig av hvilket selskap det er snakk om.

Henter inn helseopplysninger

For å få disse personforsikringene krever forsikringsselskapene at du gir dem opplysninger om din helse.

Forsikringsvirksomhetsloven krever at selskapet innhenter opplysninger slik at det blir i stand til å beregne en premie som står i riktig forhold til den overtatte helserisikoen.

Den som ønsker en personforsikring må da fortelle om helsehistorikken, altså tidligere sykdom, skader og så videre. Ønsker man en forsikring som også dekker alvorlig sykdom blir gjerne spørsmålene enda mer detaljerte. Da kan også nær families sykdomshistorie bli satt under lupen.

Familiehelse kan være avgjørende

Har du for eksempel en mor som har vært kreftsyk og en bror som også har fått sykdommen, blir du sett på som en som har forhøyet risiko for kreft, selv om sykdommene er så forskjellige at de ikke skal ha noen genetisk sammenheng.

- Forsikringsselskap kan gi en høyere pris, nekte avtale eller gi en avtale med begrensning ut ifra helseopplysningene. Det kan være en tung beskjed å få. Reaksjonen fra selskapet skal være i rimelig samsvar med det de mener er risikoen, og det skal være saklig begrunnet. Det kan oppleves urettferdig. Det er som en ung mannlig bilfører. Han kan få en skyhøy pris på bilforsikring fordi statistikken taler imot ham, selv om han er en forsiktig sjåfør, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet.

Har du vært syk selv, kan du ende opp med å ikke få livsforsikring i det hele tatt, avhengig av sykdommen.

- Forbausende få saker

Finansklagenemnda behandler klager som omhandler banker, forsikring, finans og verdipapirfond. Administrerende direktør Harald Sverdrup forteller at de mottar få klager på dette området.

- Vi har forbausende få saker som gjelder avslag eller reservasjonen på personforsikringer, med tanke på at det er mange saker hvert eneste år. For noen år siden antydet Gjensidige at de behandler oppunder 40.000 søknader i året. Det vil si at totalt sett i forsikringsbransjen er det et betydelig antall saker. Uten at jeg har svaret på hvorfor vi får inn så få saker, kan det være at selskapene forklarer avslagene godt nok slik at personene godtar avslaget, sier Sverdrup.

63 vant frem

Ved avslag eller reservasjoner plikter forsikringsselskapet å opplyse forsikringstakeren om muligheten til å sende klage til Finansklagenemnda.

I 2009 kom en lovendring som påla selskapene at de må gi en saklig grunn for at en person får avslag på en forsikring som tilbys alle. Siden loven trådte i kraft har Finansklagenemnda mottatt i underkant av 250 saker som omhandler avslag på personforssikring, kun 18 av dem ble behandlet av selve nemnda. Resten tok sekretariatet seg av. For sakene som ble behandlet til og 10.09.2013 ble 63 av sakene løst helt eller delvis i klagerens favør, mens i 83 av sakene vant forsikringsselskapet frem. 45 av sakene ble avsluttet av andre årsaker.

Finansklagenemnda har behandlet èn sak der en student klaget på forhøyet forsikringspremie på grunn av hans fars MS-diagnose. I denne saken fikk selskapet medhold.

Kreftforeningen er skeptisk

Kreftforeningen mener at kreft i familien ikke er et godt nok argument for å øke prisen på forsikringen.

- Dyrere forsikring har stor betydning for den det gjelder og skal ikke bestemmes vilkårlig. Forsikringsselskaper har plikt til å tilby forsikring på like vilkår, med mindre forskjellsbehandlingen har en saklig begrunnelse. Det er ikke tilstrekkelig at det er kreft i familien. Forsikringsselskapet må også dokumentere at det er en sammenheng mellom de analysene som legges til grunn for premieøkningen, og det konkrete tilfellet, sier assisterende generalsekretær Kirsten Haugland i Kreftforeningen til Nettavisen.