BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen):

SISTE: Kilder sier til Nettavisen at juryen har kommet fram til en kjennelse i Eirik Jensen-saken.

Kjennelsen blir offentliggjort klokken 13.00.

For at Jensen skal bli funnet skyldig må minst syv av de ti stemme for at han er skyldig. Dersom seks eller færre personer mener han er skyldig, blir Jensen frikjent av juryen.

Les intervju med Eirik Jensen: Har forberedt seg på et liv i fengsel

Kan bli pågrepet selv om han blir frikjent

Før jurymedlemmene avgir sin stemme blir det trukket hvilken rekkefølge de skal avgi stemmen sin. Juryformannen avgir alltid stemme sist.

Offentligheten får ikke vite noe om begrunnelsen for avgjørelsen til juryen. Det blir heller ikke offentlig kjent nøyaktig hvor mange stemmer som gikk den ene eller andre veien, uansett utfall.

Det er juryformannen som offentliggjør juryens avgjørelse for offentligheten ved at kjennelsen blir lest opp i retten.

Men dramaet er ikke ferdig med det.

Når juryens avgjørelse er offentliggjort trekker de tre fagdommerne seg tilbake for å diskutere om de er enige i utfallet. Det er umulig å si når avgjørelsen er klar.

Det kan ta timer og avgjørelsen er klar i ettermiddag eller kveld, eller det kan ta dager.

Les alt om juryordningen: SLIK FUNGERER JURYORDNINGEN

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Når juryen trekker seg tilbake har de fått med seg fire spørsmål de skal besvare. Spørsmål 1 og 3 er såkalte hovedspørsmål (se faktaboks under).

Dersom en person blir frikjent av juryen:

Hvis fagdommerne mener at en person utvilsomt er skyldig, og de er uenige med juryen, kan de sette avgjørelsen til side, altså, avgjørelsen annulleres. Dette er ikke noe de må gjøre, men noe de kan gjøre. For at avgjørelsen til juryen skal bli satt til side, dersom en person er frikjent av juryen, må alle de tre fagdommerne stemme for at dette skal gjøres.

Hensyn som tas ved vurdering av om en juryavgjørelse skal settes til side kan være hvor gammel saken er, alvorlighetsgrad i saken og tidsaspektet. Altså hvor lang tid en ny sak vil ta å behandle.

Dersom juryens avgjørelse annulleres, blir en helt ny rettssak med nye fagdommere og nye meddommere. Men det blir ikke ny jurysak, ettersom Jensen-saken er historisk og den siste saken som går med gammel juryordning.

Fra arkivet: Eirik Jensens samboer: - Ventetiden er det verste

I den nye ordningen består retten av to fagdommere og fem meddommere.

Det spesielle er også at dersom Jensen blir frikjent av juryen, men fagdommerne er uenig, kan han likevel bli pågrepet og satt i varetektsfengsel.

Dette fordi han allerede er dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, og at tre fagdommere da åpenbart mener haner skyldig. En pågripelse kan da skje fordi man ellers støter den allmenne rettsfølelsen. Dette er regulert i straffelovens paragraf 172.

Les også: Dette er bevisene mot Eirik Jensen

Nettavisen har vært i kontakt med Spesialenheten, men de ønsker ikke å si noe om de har begjært Jensen pågrepet i saken, uansett utfall av juryens avgjørelse.

Nettavisen er kjent med at Jensen har forberedt seg på at han ikke returnerer til hjemmet på mange år:

  • Han har levert hunden sin til et familiemedlem.
  • Har tatt farvel med sin mor.
  • Sørget for å betale alle regninger som er liggende.
  • Hatt lange samtaler med sin samboer Ragna Lise Vikre
  • Pakket en bag som han har med seg når han kommer til Oslo onsdag.

Les også: Riksadvokaten: Har aldri hørt rykter om at Eirik Jensen er møkkete polititjenestemann

Dersom en person blir kjent skyldig av juryen:

Dersom juryen i Jensen-saken kjenner ham skyldig, kan fagdommerne også i dette tilfellet sette kjennelsen til side, hvis de mener juryen tar feil.

I dette tilfellet kreves det "bare" at to av de tre fagdommerne stemmer for at kjennelsen skal settes til side.

Også i dette tilfellet blir det helt ny rettssak som går som meddomsrett.

Dersom Jensen bli kjent skyldig av juryen, og fagdommerne aksepterer avgjørelsen, skal det utmåles straff.

Da blir fire av jurymedlemmene trukket ut. De fire meddommerne skal sammen med de tre fagdommerne utmåle straffen. Juryformannen er automatisk med på straffmålingen.

Den endelige dommen, med straffutmåling og begrunnelse fra fagdommerne, er ventet ikke å bli klar før senere i år. Men skulle Jensen bli kjent skyldig i lagmannsretten er det høyst trolig at han igjen får 21 års fengsel.

Juryordningen ble formelt avviklet 1. januar 2017. Likevel skal skyldspørsmålet i saker som er anket innen denne datoen avgjøres av en jury.

Les også: - Begrepet «møkkete tjenestemann» ble brukt om ham

Jensen: - En dom blir komplisert

Jensen-saken er den aller siste saken i Norge som går som jurysak.

En dom fra lagmannsretten kan ankes til Høyesterett. Men skyldspørsmålet kan ikke ankes. Det er kun mulig å anke på saksbehandlingsfeil og straffutmåling.

Det er trolig at Jensen blir pågrepet på stedet dersom han blir kjent skyldig av juryen. I helgen snakket Jensen om at han hadde forberedt seg på soning i fengsel.

- Tanken er jo der hele tiden, men jeg ønsker ikke å kommentere hvilke forberedelser jeg har gjort, sa Jensen til Nettavisen.

- Jeg er 61 år, så det sier seg selv at dersom det blir en dom så blir det komplisert å forholde seg til.

Les også: Jensen i sjalusidrama - eks-samboeren nektet å forklare seg i retten

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

– Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, leste tingrettsdommer Kim Heger da dommen kom i forrige runde.

Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men har anket straffutmålingen. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er ferdig i slutten av januar.

I dag kan han bli kjent skyldig, eller frikjent.

- Det er klart jeg er spent, jeg kan ikke si noe annet, sa Jensen til Nettavisen i helgen.

- Eirik Jensen, er du skyldig i noe som helst av enten korrupsjonsdelen eller narkotikadelen av tiltalen?

- Nei.

– Enten Jensen eller Cappelen lyver i retten

Før juryen trakk seg tilbake fikk de en såkalt rettsbelæring av lagdommer Kristel Heyerdahl. I rettsbelæringen går dommeren kort gjennom hvordan juryen skal tolke loven, hvilke bevis som kan være relevante, eller irrelevante, og hvilke styrke de ulike bevisene kan vektlegges i den ene eller andre retningen.

Uten å synliggjøre hva hun selv måtte mene, ramset fagdommeren opp momenter hun mente juryen burde feste seg ved fra bevisførselen i den fem måneder lange ankesaken.

Innledningsvis ba hun juryen langt på vei se bort fra begge partenes forklaringer i retten. Begge har gode grunner til lyve om de faktiske forhold, Cappelen ønsker seg større strafferabatt og Jensen mener seg helt uskyldig etter hele tiltalen, skriver NTB.

– Enten Jensen eller Cappelen forklarer seg usant om kjernen i saken, sa Heyerdahl og foreslo for lagretten å først se til andre og objektive bevis fra etterforskningen.

Hun nevnte en rekke ulike former for spor som er avdekket og lagt fram i løpet av rettssaken. Dette gjelder blant annet om lag 1.500 tekstmeldinger, mengder av trafikkdata fra mobiltelefonene, politiets avlyttingslogger og Cappelens omfattende reisevirksomhet og pengebruk.

– Dere må være overbevist om at Eirik Jensen visste om at Gjermund Cappelen drev med import av narkotika. Det er ikke omtvistet at Jensen visste at Cappelen drev med innførsel av narkotika på 1990-tallet. Spørsmålet er om han snakker sant når han sier han trodde Cappelen etablerte seg med lovlig virksomhet senere, sa lagdommeren.

– Beviskravet i straffesaker er strengt. Det er ikke nok at dere mener saken er overveiende bevist. Dere må være overbevist utover enhver rimelig tvil, sa lagdommer Heyerdahl da hun startet sin rettsbelæring av juryen i Borgarting lagmannsrett onsdag.

- Skal ikke avgjøre på magefølelse

Hun understreket også at det er juryens oppgave å svare ja eller nei på om Eirik Jensen handlet med forsett, det vil si at han visste eller måtte forstå hva han medvirket til.

Det avgjørende er om Jensen gjennom psykisk medvirkning har styrket Gjermund Cappelens forsett til å drive med storstilt narkotikaimport, sa Heyerdahl.

– Det skal være en fornuftsbasert avgjørelse og ikke en magefølelse som avgjør. Dere skal svare nei dersom dere ikke er overbevist om at tiltalte er skyldig. Men dere har plikt til å svare ja dersom dere er overbeviste, sa lagdommeren.

– Tvil kan oppkonstrueres. Det skal dere se bort fra. Dere skal legge vekt på tvil man ikke kan se bort fra, føyde hun til.

Dersom du har spørsmål om jurysaken eller juryordningen generelt kan disse rettes på Twitter til: @FaridIghoubah