Gå til sidens hovedinnhold

Eirik Jensen leverte anmeldelse fra cellen: Dette er de ti punktene han tar opp

Dømt til 21 år i fengsel - kjemper for friheten:

- Jeg aksepterer at dommen er knusende, men ikke at det er blitt slik at det ligger et faktum i bånn som ingen har brydd seg om å etterprøve, sier han til Nettavisen.

KONGSVINGER (Nettavisen): Eirik Jensen leverte for fem uker siden en anmeldelse på tre sider til Riksadvokaten der han anklaget nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe og etterforskningsleder Liv Øyen for grov uforstand i tjenesten.

Det var i midten av juli, under et fengslingsmøte i Oslo tingrett, at det ble offentlig kjent at Jensen har anmeldt Glærum Kleppe og Øyen til Riksadvokaten.

Opplysningene vakte stor oppsikt og var store nyheter i de aller fleste riksdekkende mediene.

Se videointervju med Eirik Jensen øverst i artikkelen. Under kan du se en lengre versjon av intervjuet.

Her kan du lese mer om Eirik Jensen-saken.

Dømt til 21 års fengsel

- Det som er grunnen til at jeg anmelder er fordi verken retten eller aktoratet på noe tidspunkt har registrert at vi er kritiske til utgangspunktet for selve saken. Den bygger på en rekke påstander som er fremsatt av Gjermund Cappelen mot meg. I en sak hvor man har to forskjellige forklaringer med to forskjellige retninger, stiller Riksadvokaten noen strenge krav til objektivitet til hva som skal etterforskes og hvilken måte dette skal gjøres på. Dette er instruksfestet, sier Jensen i et intervju med Nettavisen i Kongsvinger fengsel.

- Jeg mener å kunne påvise at forklaringen til Cappelen, alle påstandene, ikke er etterforsket av Spesialenheten. Dette er et brudd på objektiv etterforskning. Det jeg registrerer er at veldig mange tror ikke dette kan være tilfelle, at det ikke er mulig å gjøre slike feil i en så alvorlig sak, men heldigvis, så nær sagt, er det avdekket systematiske feil i Nav-sakene. Det er ganske identisk med hva jeg påviser.

19. juni ble den tidligere polititoppen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet i Borgarting lagmannsrett. Han anket dommen umiddelbart. I påvente at behandlingen i Høyesterett sitter han varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel.

Les også: Her blir Eirik Jensen pågrepet i retten

Gjermund Cappelen, som snakket Jensen inn i saken kort tid etter at han selv ble pågrepet i desember 2013, ble belønnet med strafferabatt på åtte år og soner for tiden en fengselsstraff på 13 år for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet.

Nettavisen har nå fått tilgang til anmeldelsen hvor Jensen lister opp ti punkter for å underbygge sine påstander. I anmeldelsen hevder Jensen at Spesialenheten ikke har ettergått hasjsmugleren Cappelens påstander om at den tidligere polititoppen i en årrekke medvirket til hasjsmugling og fikk betalt for det.

I anmeldelsen heter det:

«Spesialenheten har mottatt en «falsk» forklaring fra Gjermund Cappelen (...). Påtaleleder Liv Øyen har ikke etterforsket Cappelens forklaring. Aktor Guro Kleppe og [og medaktor] Janne Danielsen har prosedert saken uten å ha undersøkt/forsikret seg om at straffesaken er etterforsket i henhold til påtaleinstruksen / instrukser og rundskriv fra Riksadvokaten.»

I anmeldelsen går Jensen punktvis gjennom det han mener er klanderverdig. I hovedtrekk anfører han (se mer utfyllende anførsler i faktaboksen under):

  • Saken består av en rekke fremsatte og ikke etterforskede påstander avgitt av Cappelen.
  • Påstandene er ikke behandlet på en måte en objektiv etterforskning krever.
  • Jensen og hans advokater har gjentatte ganger anmodet om å få «de objektive rapportene» som viser at Cappelens påstander er etterforsket. På direkte spørsmål fra Jensens forsvarere opplyses det fra Kleppe at slike rapporter ikke eksisterer.
  • Tidslinjene, som var et svært sentralt bevis i saken, viser ifølge Jensen at Cappelens forklaring ikke stemmer med avgitte avhør til Spesialenheten. Ved en objektiv etterforskningskontroll skulle dette vært avdekket av Spesialenhetens påtaleleder og etterforskere. Dette er ifølge Jensen ikke gjort.

- Den eneste måten jeg kan få fokus på dette er å anmelde de personene som har hatt ansvar for etterforskningen, de som har vært etterforskere, etterforskningsledere og ikke minst den juridisk ansvarlige lederen for at det ble tatt ut tiltale. Jeg mener de har begått grov uforstand i tjenesten. Derfor ligger det inne en rekke anmeldelser både til Riksadvokaten og til Spesialenheten, sier Jensen.

Les også: Dømt til maksimal straff - slik kan fengselstilværelsen bli for Eirik Jensen

Nettavisen er kjent med at Spesialenheten og Glærum Kleppe har fått ros i et internt møte hos Riksadvokaten i mars, før koronaen brøt ut og Norge stengte ned. Kritikken fra Jensen er forelagt Spesialenheten i sin helhet. Det var også Riksadvokaten, landets øverste påtaleenhet, som til syvende og sist besluttet å tiltale Jensen.

«Spesialenheten har gjennomført en bred og grundig etterforskning. Etterforskningsresultatet ga grunnlag for at Riksadvokaten beordret tiltale, og for den bevisførselen som har vært gjennom tre rettsrunder.

Hvordan Spesialenheten har arbeidet med saken, har, blant annet etter ønske fra Jensen og hans forsvarere, vært et tema i retten. Jensen står fritt til å anmelde de forhold han ønsker. Utover dette har Spesialenheten ingen kommentar til det som fremkommer i din e-post», skriver Glærum Kleppe i en mail til Nettavisen.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har mottatt anmeldelsen fra Jensen og har gitt ham et skriftlig svar.

- Jensen har kommet med en henvendelse til oss og jeg har forstått at han ikke er fornøyd. Vi har gitt ham et skriftlig svar og jeg ser ikke grunn til å kommentere dette noe mer, sier Maurud bestemt til Nettavisen.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Det var mannen min, kjæresten min som stod der og fikk en så forferdelig dom

I brevet Jensen har mottatt, som Nettavisen har fått tilgang til, står det:

«I anmeldelsen gjør De gjeldende at nærmere angitte tjenestepersoner ved Kripos og Spesialenheten har gjort seg skyldig i grov uforstand under etterforskningen av Spesialenhetens sak mot Dem (anmeldelsesnummer xxxx). Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken den 19. juni d. å. Dommen er ikke rettskraftig idet De har anket denne til Høyesterett. Deres forsvarer, advokat John Christian Elden, har i brev 3. juli d. å. til Borgarting lagmannsrett redegjort for ankegrunnene.

Hensett til den nære sammenheng mellom de ankegrunner som fremgår av Deres forsvarers brev og hva De gjør gjeldende i ovennevnte anmeldelse, finner en det herfra riktig å avvente Høyesteretts behandling av anken før det tas stilling til den videre oppfølging av Deres anmeldelse.»

Dommene i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett var knusende. Det trekkes flere ganger frem at Jensen ikke har noen troverdighet i det han forklarer om sin versjon av saken. I retten ble det lagt frem over 1500 SMS-er, mailer og teledata for å dokumentere kommunikasjonshendelser- og mengden mellom Jensen og Cappelen.

Jensen har hele tiden hevdet at det var politifaglig kontakt, at Cappelen var informant som ga ham nyttige opplysninger, mens hasjsmugleren har avvist dette. Cappelen sin versjon er at de har hatt et samarbeid om smugling av tonnevis av narkotika i en årrekke og at Jensen har fått penger for dette.

Retten har trodd på Cappelens versjon. I dommene slås det fast at opplysningene Cappelen har kommet med kan understøttes av andre bevis i saken.

Les også: Skrev 36 sider langt brev på cellen: Eirik Jensen tordner mot fengselsdommen

På side 46 i dommen heter det blant annet:

«Sjølv om det utvilsamt manglar mykje kommunikasjon, meiner lagmannsretten at det materialet som er lagt fram, har høg bevisverdi. Det er tale om tidsnære bevis. Lagmannsretten meiner at det styrkar bevisverdien at materialet er så omfattande som det er. For fleire tidsrom, også tidsrom der det skal ha skjedd innføring av hasj, er det mogleg å følgja dialogen mellom Jensen og Cappelen over lang tid. Det er også mogleg å halda denne dialogen opp mot kommunikasjon som Cappelen parallelt hadde med aktørar i nettverket sitt, og opp mot utlandsreiser som Cappelen gjennomførte.»

På side 49 i dommen slår lagmannsretten fast at Jensens forklaring er oppkonstruert når det gjelder ordlyden i SMS-ene mellom ham og Cappelen. På side 50 skriver de klart at SMS-ene som er lagt frem støtter Cappelens forklaring om at han ventet på en større hasjinnførsel.

På side 70 i dommen slår retten fast at Jensen i flere år har hatt en sentral rolle i narkotikasmuglingen selv om han ikke har vært hovedmann. På side 73 i dommen anerkjenner retten av Spesialenheten har gjort et grundig arbeid i etterforskningen:

«På bakgrunn av at Jensen nekta straffeskuld, og ut frå dei forklaringane han gav om innhaldet i kontakten med Cappelen, var det naudsynt for Spesialeininga å gå svært grundig til verks.»

Les også: John Christian Elden: - Eirik Jensen vet ikke hva han er dømt for

Men Jensen påstår hardnakket at han er uskyldig og kjemper videre fra cellen i Kongsvinger fengsel. Han har også levert andre anmeldelser enn den Nettavisen har fått tilgang til.

- Den eneste måten jeg kan få fokus på dette er å anmelde de personene som har hatt ansvar for etterforskningen, de som har vært etterforskere, etterforskningsledere og ikke minst den juridisk ansvarlige lederen for at det ble tatt ut tiltale. Jeg mener de har begått grov uforstand i tjenesten. Derfor ligger det inne en rekke anmeldelser både til Riksadvokaten og til Spesialenheten, sier Jensen.

- Hva mener du om at dommene mot deg er så fullstendig knusende?

- Jeg aksepterer at dommene er knusende, men det jeg ikke aksepterer er at det er blitt slik at det ligger et faktum i bånn som ingen har brydd seg om å etterprøve. Jeg er ikke i en posisjon til å sitte her og lyve og lage nye forklaringer. Jeg sier bare at hvis denne tiltalen skal stå hele veien må saken tåle en etterprøving.

I kampen for å renvaske seg har Jensen stjerneadvokaten John Christian Elden, som jobber med å skrive anken til Høyesterett, Sidsel Katralen og ny i teamet er Farid Bouras. Sistnevnte har de siste ukene vært i flere fengselsbesøk hos Jensen for å snakke om saken og diskutere strategi.

- Mitt inntrykk er at etterforskningen svinger fra grundig til slurvete hastverksarbeid fra Spesialenheten. Når etterforskningen er dårlig kan det begås justismord, sier Bouras til Nettavisen.

- Manglende forståelse for informantarbeid og behandling kan føre til feil slutninger. Det er uklart hvem som har kontrollert Cappelens påstander og når dette er blitt gjort. Når etterforskningen ikke har gått i dybden i påstandene, og for det meste baserer seg på hva Cappelen har sagt gjennom kodede meldinger, er det for oss åpenbart at etterforskningen er mangelfull.

Les også: Gjermund Cappelen hevder han fikk politihjelp av Eirik Jensen etter fyllekjøring midt på natten

Nettavisen har vært i kontakt med Cappelen og hans advokater. Det er kun Cappelen som gir en kort kommentar til anklagene fra Jensen.

- Etter å ha sett og lest om Eirik Jensen, fremstår han desorientert og jeg mener at han burde ha rådgivere rundt seg som fraråder ham slike utspill i pressen. Etter mitt syn skader dette Jensen mer enn det gagner ham, sier Cappelen til Nettavisen.

Jensen mener på sin side at Riksadvokaten ikke har gjort en grundig nok jobb da de kontrollerte saken før den alvorlige tiltalen ble beordret.

- Denne tiltalen som Spesialenheten tok ut er kontrollert av riksadvokatembetet ved tre personer. Kan det være slik som du sier at det er begått så store feil?

- Jeg er hundre prosent sikker på at de som har kontrollert saken har lagt til grunn at etterforskningen er optimal. Så de har sikkert gått gjennom dokumentene, men de forventer jo at påstandene fra Cappelen er etterforsket slik Riksadvokaten pålegger dem å gjøre og at en slik feil jeg snakker om nå aldri ville være mulig å tenke seg i en så tung straffesak som dette.

- Har du gjort noe av det du er anklaget for?

- Det tiltalen går ut på, og som jeg er anklaget for, har jeg ikke gjort. Jeg har gjort mye annet ulovlig, men det er ikke en del av tiltalen. Jeg vet at 99 prosent av andre [politibetjenter som jobber som jeg] gjør det på samme måten, uten at det er noen unnskyldning.

- Har du noen forhåpninger om å skulle bli frikjent?

- Alle har jo det i bakhodet, men det jeg har mest fokus på er hvorfor jeg skal behandles mer annerledes enn andre. Jeg har en viss erfaring og mener det jeg nå påpeker er minstekravene til hvordan en etterforskning skal være gjennomført.

Jensen mener at Riksadvokaten må sørge for at etterforskningen til Spesialenheten gjennomgås på nytt. Han mener også det mangler dokumentasjon på hvilke etterforskningsskritt som faktisk er foretatt, gjennom såkalte aktivitetslogger.

Ifølge Jensen har Kleppe sagt i åpen rett at noe slikt ikke foreligger.

- Ifølge Riksadvokaten er dette rapporter som skal ligge i saken. Det er fordi at saken skal kunne etterprøves. Selv om man domfelles kan man be om gjenopptakelse. De som da skal se på saken skal se de etterforskningsskrittene som er gjort. Hvis det mangler de mest sentrale undersøkelsene i saken får de et dårlig utgangspunkt. Kriteriet for at de skal behandle saken er at det foreligger nye opplysninger.

- Undersøke dette, så kan vi snakke sammen når det foreligger resultater. Det er helt uakseptabelt å kjøre videre på dette faktumet uten at det er etterprøvd.

Les også: Cappelen hevder Jensen mottok 700.000 kroner på ett år

Jensen er også skeptisk til at Cappelen har fått det han karakteriserer som «mange fordeler», gode soningsforhold og en solid strafferabatt. Den tidligere polititoppen mener Cappelen har hatt kontroll på politiet ved å navngi ham i saken.

- For at Cappelen skulle få denne strafferabatten måtte han jo unngå å lyve. Hvis han hadde blitt tatt i løgn ville hans troverdighet sunket. Retten har trodd på ham helt ut. Hva er din kommentar til det?

- Det er sikkert forståelig. Det han forklarer er det som går som en sannhet gjennom hele saken. En ting er det han har sagt i avhør. Men han holder seg til avhørene i de spørsmålene han får i saken. Det er ikke noen dramatiske endringer. Man må spørre om hva som egentlig er sannheten og hva som er kontrollert. Cappelen har fortalt en historie uten å få kritiske spørsmål i det hele tatt. Verken domstolen eller påtalemyndigheten har stilt noen kritiske spørsmål. Vi har hvert fall prøvd, men ikke blitt hørt.

Nettavisen har tidligere omtalt et hemmelig møte hos Riksadvokaten der tema var strafferabatt for Cappelen. Advokat Benedict de Vibe, som forsvarer hasjsmugleren, avviste på det sterkeste at det ble gitt noen som helst løfter.

Jensen mener han i tillegg rammes av at det er en prestisjesak som påtalemyndigheten ikke kan tape etter å ha brukt 67 millioner kroner totalt.

- At det både er blitt personlig engasjement her, og at det er prestisje i saken er helt åpenbart. Men man skal være så profesjonell at det ikke blir slik. Men i og med at det er du som stiller spørsmålet, så kan jeg svare, men ja, her er det masse prestisje. Og det er ofte i prestisjesakene at de som anklager rotter seg sammen for å dekke hverandre. Det er en våget påstand, men jeg våger på bakgrunn av Nav-saken, og min egen, at det er lett å påvise at her jobber man sammen. Det gjør den prosessen jeg nå kjører utrolig tung, og vanskelig, i og med at jeg er et enkeltindivid med begrensede ressurser, men jeg kan ikke gi meg.

- Men med en dom på 21 år sier du at du fortsatt har flere ting å spille på, hvorfor sparer du på noe når du risikerer å få en så lang dom?

- Jeg gjør som Cappelen. Jeg har noen jokere i ermet jeg også. Men dette bør være mer enn nok til at man påviser såkalte saksbehandlingsfeil, ved objektive kontroller gjennomført av andre involverte i straffesaken. Da mener jeg at jeg kommer i mål. Så får folk tenke hva pokker de vil om det.

- Hvorfor er anmeldelsen viktig for deg. På hvilken måte kan den bidra til å renvaske deg?

- I første omgang vil de avdekke ansvar. De vil avdekke hva som er gjort og ikke gjort. Hvis det er slik at det ikke er kontrollert om Cappelen snakker sant eller ikke, at det ikke har vært et kritisk blikk på hans motiv, så er det i sum gjort en så graverende og mangelfull etterforskning. Det som er problemet mitt er at jeg står overfor Spesialenheten som har enorm troverdighet. Og hvis det viser seg at det jeg sier er riktig vil det være en katastrofe for flere.

- Når du sier det er en katastrofe for flere hvis etterforskningen ikke er gjort riktig, hva legger du i det?

- Det jeg mener er at Spesialenheten har hatt fokus på min håndtering og bruddene på informantinstruksen. Men jeg har hatt fokus på hva Riksadvokaten har sagt om hvordan en etterforskning skal gjennomføres. Det er den kunnskapen jeg nå bruker til å stille disse vanskelige spørsmålene.

Lars Erik Alfheim, leder ved Oslo statsadvokatembeter og ansvarlig for Cappelen-delen av saken, ønsker ikke å gi noen kommentarer.

Kommentarer til denne saken