Et ekskludert medlem av Jehovas vitner i Ski nådde ikke fram i Høyesterett, som ikke ville overprøve menighetens eget domsutvalg i spørsmålet om synd og anger.

Menigheten selv krevde saken avvist og mente den ikke hadde noe i Høyesterett å gjøre. Det fikk de ikke medhold i, men kvinnen som ble ekskludert og brakte saken til retten nådde heller ikke fram med sitt syn.

Hun ble for fire år siden ekskludert fra menigheten fordi hun etter deres syn hadde utvist «porneia», et bibelsk begrep for seksuell umoral.

Viser til religionsfriheten

Høyesterett kom til at menighetens vedtak verken var bygd på "et vesentlig uriktig faktum" eller var "sterkt urimelig" og toet dermed sine hender.

- Det følger likevel av religionsfriheten at et vedtak truffet av et trossamfunn med en religiøs begrunnelse ikke kan settes til side av domstolene utelukkende på det grunnlag at det er sterkt urimelig. Domstolsprøvingen må begrenses til å gjelde om grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling var oppfylt, og om vedtaket var bygd på et vesentlig uriktig faktum. Høyesterett kom etter en konkret gjennomgang til at eksklusjonsvedtaket ikke kunne settes til side på noen av disse grunnlagene, heter det i en pressemelding fra Høyesterett.

Høyesterett viser blant annet til grunnlovens paragraf 16 som slår fast prinsippet om religionsfrihet.

- Avgjørelsen avklarer domstolenes adgang til overprøving av vedtak i et trossamfunn, oppsummerer Høyesterett i sin pressemelding.

Møtte mann på hotell

Hver menighet i Jehovas vitner har et såkalt eldsteråd, og det var disse som i 2018 kom til at kvinnen måtte ekskluderes. Da hadde hun kontaktet dem om en hendelse der en mann hun hadde møtt på et hotell skal ha hatt oralsex med henne mens hun sov.

De eldste besluttet at opplysningene var så alvorlige at det skulle settes ned et domsutvalg. Domsutvalget med tre medlemmer fra menigheten skulle vurdere om det var begått en «alvorlig synd» og om personen utviste «bibelsk anger». På bakgrunn av kvinnens forklaring fant domsutvalget at det var grunnlag for å ekskludere henne. Avgjørelsen ble formidlet muntlig til henne samme dag.