Forsvarsadvokat Tor Kjærvik ble 70 år. På kvelden 12. april i fjor ble han skutt to ganger i hodet av sin egen sønn. Drapet skjedde i stuen i Kjærviks eget hjem på Røa, vest i Oslo. Kjærvik har vært forsvarer i en rekke av de største krimsakene opp gjennom årene, blant annet Orderud-saken.

Kort tid før drapene ringte den 37-årige sønnen, som da bodde i Kongsberg, sin far og fortalte at han var i nærheten og tenkte å stikke innom på et uventet besøk. Dette har han selv forklart i avhør, får Nettavisen opplyst.

I rettssaken som starter i Lillestrøm tirsdag morgen må han også svare for drapsforsøk av Kjærviks samboer, Merethe Bertheussen. Han har ifølge politiet skutt minst åtte ganger mot henne, men livredd klarte hun å flykte ut av boligen og til en nabo.

Les også: Dette er våpnene politiet fant da de ransaket drapstiltalt sønn

Voldsepisode i fengsel

Tiltalt har erkjent å ha drept Tor Kjærvik, men et sentralt spørsmål er om han var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Ifølge en rapport de rettsoppnevnte sakkyndige har utarbeidet går det frem at 37-åringen er diagnostisert med paranoid schizofreni. I rapporten skriver ekspertene også at «det er fare for økt voldspotensial hvis siktede ikke får nødvendig behandling».

37-åringen er også tiltalt for en voldsepisode med kniv mot en medfange i Oslo fengsel elleve dager etter drapskvelden, men ble innlagt på psykiatrisk avdeling etter episoden. Kjærvik-sønnen har flere ganger vært kasteball mellom fengsel og psykiatrisk institusjon, herunder innleggelse på Blakstad, i tiden etter drapet på faren.

Moren til den drapstiltale mannen har i intervjuer med Nettavisen fortalt at hennes sønn har vært psykisk syk i mange år og at hun har forsøkt å få hjelp mange ganger uten å nå frem. I et annet intervju med Nettavisen få dager etter drapet sa hun at hun selv hadde fryktet for at hun kunne bli drept eller at sønnen kunne komme til å gjøre noe mot henne.

Det er stjerneadvokaten John Christian Elden som forsvarer 37-åringen.

– Min klient har erkjent alle de faktiske forhold og har akseptert tiltalen og overføring til psykisk helsevern. Vi noterer oss at Riksadvokaten har tatt ut en tiltale på at han var utilregnelig. Vi er ikke uenig i dette, skriver Elden i en mail til Nettavisen.

Statsadvokat Sturla Henriksbø vil på ingen måte forhåndskonkludere i spørsmålet om tilregnelighet. Han har også merket seg opplysningene om vold som rettspsykiaterne omtaler i rapporten.

– Dersom retten legger til grunn at tiltalte begikk drapet og drapsforsøket, og det etterfølgende knivangrepet på en medinnsatt i fengselet, i psykotisk tilstand, vil retten måtte ta stilling til om han skal dømmes til tvungent psykisk helsevern. Vilkåret vil da være at det er nærliggende fare for nye voldslovbrudd. Basert på voldshistorikken vil dette vilkåret etter all sannsynlighet være oppfylt, sier Henriksbø til Nettavisen.

Les også: Samboeren vitne til drapet av Tor Kjærvik: - Hun er traumatisert og sjokkskadet

Retten: «Sterkt avvikende sinnstilstand»

4. oktober i fjor ble det avsagt en fengslingskjennelse som i utgangspunktet var forbudt å gjengi offentlig, men Nettavisen har fått referatforbudet delvis opphevet. På det tidspunktet skrev Oslo tingrett:

«Basert på det som fremkommer i de rettsoppnevnte sakkyndiges rapport datert 26.9.2021 er det etter rettens syn ikke mer sannsynlig at siktede var tilregnelig ved de respektive gjerningsøyeblikk i henholdsvis post I (drap) og II (drapsforsøk), og post III (vold mot en medfange, red. anm.), enn at han var i en «sterkt avvikende sinnstilstand» (...)».

I en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett går det også frem at Kjærvik-sønnen oppfylte kriteriene for diagnosen paranoid schizofreni.

«(...) og at han på grunn av denne lidelsen hadde en sviktende virkelighetsforståelse og redusert funksjonsnivå. Basert på beskrivelsen i de sakkyndiges rapport av siktedes symptomer anser lagmannsretten at mye taler for at graden av symptomtrykk og funksjonssvikt på handlingstidspunktet samlet sett tilfredsstiller det som faller inn under vilkåret «sterkt avvikende sinnstilstand» (...)»

Les også: Mor til drapssiktet: – Hans største problem er ikke at han har skutt en person. Han er syk og trenger hjelp

Dette har han sagt i avhør

25. oktober i fjor gjentok lagmannsretten at 37-åringen hadde en sviktende virkelighetsforståelse og redusert funksjonsnivå på tidspunktene for drap, drapsforsøk og voldsepisoden i fengsel elleve dager etter drapene.

«Basert på beskrivelsen i de sakkyndiges rapport av siktedes symptomer anser lagmannsretten at mye taler for at graden av symptomtrykk og funksjonssvikt på handlingstidspunktet samlet sett tilfredsstiller det som faller inn under vilkåret «sterkt avvikende sinnstilstand».

– Tiltalte har erkjent å ha begått drapet, så det sentrale spørsmålet under hovedforhandlingen vil bli om han hadde en så høy grad av realitetsbrist da han begikk drapet at han ikke kan klandres for det, sier statsadvokat Henriksbø.

– Det vil bli ført bred bevisføring om tiltaltes sinnstilstand like før og etter drapet. Både polititjenestemenn som traff ham rett etter pågripelsen, rettspsykiatriske sakkyndige og helsepersonell som fulgte ham opp skal vitne. Retten vil også få høre forklaringen til vitner som kjenner tiltalte godt, som familiemedlemmer og venner.

Ifølge Nettavisens opplysninger har Kjærvik-sønnen også forklart seg detaljer om rasjonelle handlinger han gjorde drapskvelden. I tillegg til å ringe faren kort tid før drapet gjorde han følgende:

  • Tok bevisst av seg en hanske etter at drapet var begått.
  • Sørget for å pistolen av tømt for ammunisjon da han forlot åstedet.
  • Kastet pistolen i noen busker for ikke å bli sett med den slik at han ikke skulle skremme naboer.
  • Han ringte selv politiet og fortalte hva han hadde gjort og ventet på å bli pågrepet ved Njårdhallen i Oslo vest, under tre km fra åstedet.

– Alt du nevner nå er relevante momenter som blir en del av den helhetsvurderingen som retten må foreta, sier Henriksbø.

I politiavhør har sønnen også i detalj forklart seg om en over 20 år gammel konflikt han skal ha hatt med faren som dreier seg om forskjellige forhold. I det første avhøret forklarte han for politiet at han var sterkt preget av konflikter rundt samlivsbruddet til foreldrene på slutten av 90-tallet og en konflikt om barnefordelingen i kjølvannet av det.

Han forklarte også at han har slitt psykisk i mange år i voksen alder. Et familiemedlem har tilbakevist at det har vært noen konflikt som Kjærvik-sønnen har forklart i politiavhør.

Elden vil ikke kommentere noen av Nettavisens opplysninger fra avhør.

– Han vil forklare seg i retten, ikke i media dagen før rettssaken. Jeg overlater til psykiaterne å mene noe om relevansen av opplysningene med tanke på tilregnelighetsspørsmålet. Vi vil mene noe om dette når vi kommer til sluttprosedyrene.

Gjorde en rekke våpenfunn

I en annen fengslingskjennelse, som Nettavisen også har fått tillatelse å referere fra, går det frem at Kjærvik har vært underlagt psykisk behandling fra januar i år og frem til rettssaken. Nettavisen får også opplyst av kilder at behandlingen skal ha gjort ham «svært godt» og at han de siste månedene for alvor har forstått at han har drept sin egen far.

Ansatte på Blakstad skal også ha skrevet flere rapporter med positiv omtale av hvordan han har respondert på medisinene han tar og oppfølgingen han har fått der.

Av bevisoppgaven, som er en oversikt over hvilke bevis som blir presentert i retten, er politibetjenter, fengselsbetjenter, psykologer, familiemedlemmer, en ekskjæreste og venner av 37-åringen ført opp som noen av vitnene.

Åstedsrapporter, obduksjonsrapport, analyse av innholdet på ulike telefoner, flere journaler fra helseavdelingen i Oslo fengsel, andre psykiatrijournaler og Youtube-videoer blir også en del av bevisene som legges frem i retten.

I tillegg blir det dokumentert et omfattende våpenfunn som er beslaglagt i saken. Nettavisen har tidligere omtalt at politiet har funnet en rekke våpen i saken, minst 16 kniver, to sverd og tre skytevåpen. Den drapstiltalte sønnen har tidligere vært medlem av en pistolklubb.

Millionarv kan ryke

Henriksbø mener den omfattende bevisførselen er nødvendig.

– Vi vil forsøke å gi retten et så godt grunnlag som mulig med tanke på hvordan hans sinnstilstand var på drapstidspunktet. Det er på det rene at han hadde et alvorlig psykisk sammenbrudd av psykotisk karakter da han satt varetektsfengslet i Oslo fengsel noen uker etter drapet, sier statsadvokaten.

– Spørsmålet er om hans psykiske sammenbrudd var utløst av belastningene ved varetektsoppholdet og det å ha drept sin egen far, eller om det hadde sin rot i en psykose som hadde begynt før drapet. Hvordan han er blitt oppfattet av mennesker rundt seg kort tid før og etter drapet er relevant for den vurderingen retten skal foreta.

Kjærvik-sønnen risikerer å bli fradømt retten til hele arven han er testamentert, som har en totalverdi på flere millioner kroner. I tillegg blir det lagt ned krav om oppreisningserstatning og erstatning for utgifter Kjærviks samboer har hatt i forbindelse med saken.

Erstatningskravet blir totalt på minst et par hundre tusen kroner. Normalbeløpet på oppreisningserstatning for etterlatte i drapssaker er 250.000 kroner.

Veteranen Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for Kjærviks samboer. Hun ønsker ikke å forhåndsprosedere erstatningsbeløp i media før rettssaken. Men det er ventet at det i tillegg til oppreisningserstatningen vil fremmes krav for gravferdskostnader, som er vanlig i drapssaker.

– Jeg kan bekrefte at det blir fremmet et oppreisnings- og erstatningskrav. Beløpet kommenterer jeg ikke nå, sier Holager Andenæs til Nettavisen.