Parallelt med at elsertifikatmarkedet trer i kraft, avvikles ordningen med investeringsstøtte til vindkraft gjennom Enova.

- Siden 2001 har Enova bidratt til en miljøvennlig omlegging av energiproduksjon og energibruk. Dette arbeidet bedrer forsyningssikkerheten, samtidig som det ivaretar viktige og kloke miljøhensyn. En samlet regjering er derfor enig om behovet for fortsatt satsing gjennom Enova, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe, i en melding.

Sammen med Sverige har Norge som mål å bygge ut nye anlegg med en samlet produksjon på 26,4 TWh fornybar kraft i 2020. Norge og Sverige skal finansiere halvparten hver gjennom elsertifikatordningen. Det innebærer en betydelig opptrapping av satsingen på fornybar energi.

- Elsertifikatmarkedet er en formidabel satsing på fornybar kraftproduksjon. Ordningen vil gjøre Norge til et foregangsland innen utbygging av fornybar kraft. Oppstarten av elsertifikatmarkedet skjer 1. januar 2012 og samarbeidet vil vare helt frem til 2035. Et så langsiktig samarbeid gir gode, stabile rammer for industrien, sier Olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Etter avviklingen av ordningen med investeringsstøtte til vindkraft skal Enova konsentrere virksomheten om redusert energibruk i industri og bygg, økt bruk av varme fra fornybare energikilder og fullskala demonstrasjon av nye energiløsninger.

Som en konsekvens av Enovas konsentrerte virksomhet har Regjeringen besluttet å redusere inntektene til Energifondet. Regjeringen vil komme tilbake til de bevilgningsmessige konsekvensene av hvordan uttrekket av investeringsstøtte til vindkraft vil gjennomføres senest i revidert nasjonalbudsjett for 2012.