Gå til sidens hovedinnhold

«Faderullan» for et navn

Russebussen med dekknavn «Faderullan» tok sin tredje seier med førsteplassen i dittOslos dekknavnskåring.

NORD­STRAND/OSLO VEST: Det er un­der en må­ned til rus­se­ti­den of­fi­si­elt sparkes i gang, med Tryvann som årets første treff for Oslo-russen.

– Man be­gyn­ner å mer­ke at det nær­mer seg nå, inn­le­der Jan­ken Ve­land Thoen (18).

– I det sis­te har det vært mø­ter med po­li­ti­et og Sta­tens vei­ve­sen, som har hatt ori­en­te­ring på sko­len. Når sta­ten be­gyn­ner å si ifra, da vet man at det nær­mer seg, fast­slår Hen­rik Tes­sem Kolsaker (19).

– Alle er ge­ne­relt mer gira nå, og snak­ker mye om rus­se­ti­den, det er det man gle­der seg til nå, sier Tor­bjørn R. Me­berg (19).

Henrik beskriver forventningene som en skrekkblandet fryd.

Pris­be­løn­net buss

DittOslo.nos le­se­re har stemt frem «Faderullan», med gut­ter fra OHG, Nord­strand, Pers­brå­ten, Ul­lern og El­ve­bak­ken vgs., som bes­te dekknavnkonsept i 2013. For det får de kon­sept­gen­se­re fra dittOslo og kles­le­ve­ran­dø­ren Rus­se­dress.

Fra før har «Faderullan» vun­net Årets dekk­navn og Pub­li­kums­pri­sen til ROK (Rus­sens or­ga­ni­sa­sjons­ko­mi­té).

Nå be­gyn­ner 2013-rus­sen litt et­ter litt å av­slø­re kon­sep­te­ne som av­gjør hvor­dan bus­se­ne skal se ut. Iføl­ge Faderullan er det ennå en stund til de an­ser det som greit å slip­pe kon­sept.

– Alt før påsken er dumt, sier Janken. – Det blir tidlig å slippe nå, med tanke på at mange busser fortsatt har mye arbeid igjen på bussen, utdyper han.

– Det er viktig å ikke slippe for tidlig, i fare for å virke som strebere, hevder Torbjørn.

– Vi må passe oss litt, det er lett å bli smittet av Oppegårdsbasillen, sier Henrik og ler. Han henviser til flere busser fra Oppegård, som er kjent for å markere seg tidlig.

Hvis du må bruke 30 sekunder på å forstå et konsept, er det 29 sekunder for mye

Faderullan 2013

SKAL RULLE: Gustav Mehren (18), Nichlas Jægersen (18) og Henrik Tessem (18), her på bussen for noen måneder siden. (Foto: Oda Ording)

Gjen­nom­ført kon­sept

Det er iføl­ge Hen­rik gjen­nom dekk­nav­net man gjør mye av pro­mo­te­rin­gen til bus­sen sin.

– Kon­sep­tet er det vik­tig­ste, men dekk­nav­net er det man blir kjent for, sier han. Et godt kon­sept skal være ny­ska­pen­de og gjen­nom­ført.

– Det må være litt vel­stand over det, sier Tor­bjørn.

De fire gut­te­ne sy­nes ikke nød­ven­dig­vis det må være en rød tråd mel­lom dekk­navn og kon­sept. Mye av­hen­ger av busslåta.

– Har du en god sang kan du ha et elendig konsept, men alle vil huske deg likevel, sier Janken.

– Ikke skryte for hele verden

Den stør­ste smel­len man kan gå på når det gjel­der valg av kon­sept, er iføl­ge gut­te­ne å bru­ke sø­ke­mo­to­ren «ur­ban dictionary» og fin­ne et ord man sy­nes er fett.

– Et kon­sept er ikke kon­kret nok hvis du må søke det opp på Goog­le el­ler lese be­skri­vel­sen for å for­stå det, sier Carl van Veen (18).

– Hvis du må bruke 30 sekunder på å forstå et konsept, er det 29 sekunder for mye, understreker Henrik.

Jan­ken tror også en smell man­ge går på er å spil­le for mye på at man er rike, drik­ker mye og har mye sex.

– Alle vet hva rus­se­ti­den hand­ler om, men man tren­ger ikke skry­te av det til hele ver­den, po­eng­te­rer han.

– Og for­kla­rin­gen på «Faderullan»?

– «Faderullan» be­tyr at bus­sen vår er fa­de­ren over rul­ling, og vi er di­sip­le­ne.

LES OGSÅ:

«Faderullan»: – Det kommer et liv etter 18. mai

DittOslo følger russen 2013 her

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis