Gå til sidens hovedinnhold

Fakta

Bakgrunn for høringssaken

Gjønnes-utvalget avga sin utredning om forholdet mellom stat og kirke i januar 2006 (NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke), før Kirke- og kulturdepartementet sendte saken på høring i april samme år. Departementet har vært særlig opptatt av å få høringsinstansenes syn på de overordnede spørsmålene som gjelder statskirkeordningen og den fremtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke.

Formålet med utredningen har vært å gi grunnlag for å treffe beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. En del av utvalgets mandat har vært å vurdere finansieringsordninger, gravferdsforvaltningen og ordninger for fredede og vernede kirker.

Kirke- og kulturdepartementet forlenget høringsfristen fra 1. til 31. desember 2006. Departementet fant ikke å kunne imøtekomme Oslo kommunes anmodning om utsettelse av høringsfristen til 1. februar 2007, men vil ta hensyn til de uttalelsene som innkommer etter fristen i den grad det er mulig.

Et flertall i komiteen sluttet seg til byrådets innstilling om at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke.

Et flertall i bystyret vedtok i møtet 31. januar et forslag fremsatt av Høyre, Sosialistisk venstreparti, Fremskrittspartiet, Venstre og Rød Valgallianse om at Oslo kommune slutter seg til Gjønnes-utvalgets mindretallsforslag alternativ 3 om fullt skille mellom stat og kirke. Vedtaket er en presisering av byrådets innstilling vedrørende fremtidig kirkeordning om at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke.
Kilde: oslo.kommune.no

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag