Oslo (NTB): I 2012 oppga tre av ti fedre at barna hadde delt bosted, mot bare én av ti i 2004. Andelen som bor fast hos mor har gått tilsvarende ned, mens andelen som bor fast hos far, har vært stabilt lav.

Seks av ti fedre oppga i 2012 at barnet bodde hos mor og én av ti at det bodde hos far.

I prinsippet kan barnet ha delt bosted i juridisk forstand uten at det tilbringer nøyaktig halvparten av tiden hos hver av foreldrene, men ifølge SSBs undersøkelse tilbringer barn med delt bosted i gjennomsnitt omtrent like mye tid med far som mor.

Økningen i delt bosted er størst blant fedrene som har vært samboer med barnets mor enn blant dem som har vært formelt gift. I 2012 var delt bosted like vanlig i begge gruppene. (©NTB)