Ifølge ferske tall fra Nav, kommer 75.000 nordmenn til å være arbeidsledige i 2010 og i 2011. Dette tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken og er 6000 flere ledige enn i 2009.

- Vi venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg svakt opp i 2010 og 2011. Vi vil likevel få en liten vekst i arbeidsledigheten i år, mens ledigheten vil falle noe utover i 2011, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Men han tar et viktig forbehold:

- Hvis krisen i Hellas sprer seg til andre land i Europa, vil ledigheten i Norge bli høyere enn det vi har lagt til grunn i vår prognose

Bedring i bygg og anlegg
Det er flere indikatorer som viser en mer positiv utvikling for bygge- og anleggsnæringen.

Igangsettingen av nye boliger er høyere enn for ett år siden, og ordretilgangen og ordrereservene har igjen begynt å øke. Med utsikter til fortsatt lav rente og en stabil arbeidsledighet, forventer Nav at aktiviteten vil øke og ledigheten gå noe ned innen bygg og anlegg både i år og neste år.

Usikkerhet i industrien
Det er nå stor forskjell på utviklingen i de ulike delene av industrien. Innen for eksempel produksjon av metaller og industri som produserer for hjemmemarkedet, har utviklingen vært positiv med økt etterspørsel og økte ordrereserver. Innen verftsindustrien er det derimot stor usikkerhet og fallende ordretilgang og ordrereserver.

- Vi venter at oljeinvesteringene vil holde seg stabile, samtidig som sterk vekst i land som Kina og India vil føre til fortsatt stor etterspørsel etter olje og metaller. Innen andre deler av industrien vil vi imidlertid kunne oppleve fallende sysselsetting og økt arbeidsledighet, sier Saglie.

Hellas skaper usikkerhet
Situasjonen i Hellas har skapt stor usikkerhet rundt utviklingen i euroområdet. Dersom gjeldssituasjonen her ikke blir løst, vil dette kunne spre seg til andre euroland som Spania og Portugal, og skape store problemer for eurosonen. Dette vil da også påvirke norsk eksportindustri, som har Europa som sitt viktigste eksportmarked.

Revidert nasjonalbudsjett
Statsminister Jens Stoltenberg røpet 1.mai at regjeringen har justert ned ledighetstallene i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem tirsdag klokken 10.15.

Der er anslagene for arbeidsledigheten i 2010 justert ned med 30.000 ledige - 1.25 prosentpoeng - fra tilsvarende tall i 2009.