*Nettavisen* Nyheter.

Følgene av urinering på offentlig plass

Mange unge tenker ikke over at en registrering hos politiet kan få konsekvenser for senere yrkesvalg. Se hvilke følger lovbrudd i ungdommen kan få.

06.03.05 12:06

Registrering hos politiet kan få negative følger for dine planer om yrkesvalg. Mikael fikk bot for å ha urinert på offentlig plass. Hvilke konsekvenser får dette for ham?

Det er ikke meningen at et «lite» feilskjær skal forfølge en person hele livet og det er derfor satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger.

Da Mikael fikk boten, skrev han under på et «forelegg». Han er i så fall heldig, da dette ikke vil vises på en vanlig politiattest. Hadde Mikael blitt dømt for en «forbrytelse», vil den vises og registreres.

Det som avgjør om man blir berørt av en straff eller forbrytelse, er blant annet

¿ type forbrytelse
¿ hvor alvorlig denne forbrytelsen blir ansett som
¿ hvilken lov forbrytelsen straffes etter
¿ hvor gammel personen var når forbrytelsen skjedde
¿ hvor lenge siden det skjedde
¿ hva du ønsker å gjøre senere i livet

Det er ikke slik at det alltid må stå «intet å bemerke» på en politiattest for at man skal kunne bli «klarert» i strengere saker. Det vil alltid bli vurdert om det som står på attesten er en hindring for å få en jobb eller lignende.

Mottaker av attesten skal få vite om det står noe i politiets strafferegistre, hva lovovertredelsen var (hvilken lov og paragraf) og straffereaksjonen.

Forseelse eller forbrytelse?
Urinering på offentlig plass er en forseelse.
For å finne ut noe om forskjellen på forbrytelse og forseelse er det lurt å se på Straffeloven § 2:

De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser. Hvor intet modsat er bestemt, gjelder det samme om de strafbare Handlinger, som omhandles i andre Love, forsaavidt de kan medføre Fengsel over 3 Maaneder, Hefte over 6 Maaneder eller Fradømmelse af offentlig Tjeneste som Hovedstraf.

Politiattest (vandelsattest)
Politiattesten viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle forhold på en person. Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der.

Det finnes tre typer politiattester:
¿ en «vanlig»
¿ en «uttømmende» og
¿ en «begrenset» attest

I den uttømmende finnes absolutt alle opplysninger om dine eventuelle lovbrudd - uansett hvor lenge siden disse er begått.

Eksempel 1:

Mikael vil jobbe i en IT-bedrift
Skal Mikael jobbe i bank eller i en IT-bedrift, vil ikke denne hendelsen få noen betydning, da de ikke har tilgang på informasjon fra en politiattest.

Eksempel 2:

Mikael vil inn på Politihøyskolen

Om Mikael vil søke om opptak på politihøyskolen, jobbe i forsvaret, eller om han ønsker å arbeide som vakt i et vaktselskap, vil den instansen han søker på gå gjennom den uttømmende politiattesten, og der vil alle registreringer vises. I en slik opptaksprosess kan de ulike instansene se på om hans forelegg eller forbrytelse vil ha betydning for om de vil ansette ham eller ta ham inn på skolen.

Når kreves vanlig politiattest?
Noen eksempler. Ved søknad om:

¿ drosjeløyve
¿ å få transportløyve (kjøre lastebil, el)
¿ om du skal ta flysertifikat
¿ arbeid i brannvesenet
¿ å få delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner
¿ advokatbevilling
¿ arbeid i barnehager og skoler
¿ å arbeide som sjåførlærer
¿ å være støttekontakt
¿ å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler
¿ å adoptere barn
¿ firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

Noen arbeidsgivere, skoler og forsvaret kan be om ulike typer politiattester. Dette kan de gjøre fordi det er ansett som viktig for at jobben skal bli utført best mulig. For eksempel skal man kunne unngå å ansette tidligere overgripere i barnehager eller vinningsforbrytere i politiet.

Ikke alle har lov til å få innsyn i din politiattest
De fleste private arbeidsgivere har imidlertid ikke rett til å få se din politiattest. Det gjelder for eksempel banker og posten. De heller ikke lov til å spørre om dette på intervju.

Hvem kan få innsyn i politiattesten?
Skal du begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet eller i et vaktselskap, går de gjennom den uttømmende politiattesten, og der vil alle forbrytelse eller forelegg vises, hele ditt liv. De vurderer om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om de vil ansette deg eller la deg gå på skolen. De fleste arbeidsplasser som kan be om en politiattest, vil kunne lese en begrenset attest, men denne vil kun vise saker som vil kunne ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha.

Hvor lenge står dine lovbrudd på en vanlig politiattest?

1. Vanlig politiattest trengs for å
¿ søke om drosjeløyve
¿ advokatfullmektiger, for å få advokatbevilling
¿ for å få arbeid i brannvesenet
¿ for å bli kjørelærer
¿ for å være daglig leder i en del finansforetak m. m.

Det finnes mange bestemmelser om vanlig politiattest, men de fleste gjelder en eller noen få personer.

¿ Hvis en person er bøtelagt for å tisse på offentlig sted søker om bli revisor, har jobben ingen sammenheng med tissingen, og derfor vil ikke dette vises på den vanlige politiattesten. En slik ’forbrytelse’ skal heller ikke kunne tas med i en politiattest i mer enn 2 år.

¿ Har du gjort en mer alvorlig forbrytelse, og får en dom på betinget fengsel (Du slipper å sone dommen i fengsel hvis du holder deg til de vilkårene som er fastsatt i en viss prøveperiode. Retten blir enig om en fengselstraff som du må sone hvis du bryter noen av vilkårene), blir den også tatt vekk fra en politiattest etter 5 år.

¿ En dom på ubetinget fengsel (innebærer at du må sone en dom i fengsel) i inntil 6 måneder skal tas med på politiattesten i 5 år.

¿ Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder skal tas med på politiattesten i 10 år.

¿ Ved dom på ubetinget fengsel regner man tiden fra man ble løslatt fra fengslet. Ved andre straffereaksjoner regner vi fra rettskraftig dato, for eksempel den datoen et boten/forelegget ble vedtatt.

Som hovedregel blir altså straffereaksjonen etter hvert for gamle til å komme på en ordinær politiattest.

2. Ved en uttømmende politiattest vil alle straffes vises:

I enkelte tilfeller kan også politiet ta med alle straffereaksjoner på en politiattest. Dette kalles en uttømmende politiattest.

Dette gjelder for eksempel
¿ opptak til Politihøgskolen,
¿ arbeid i politiet,
¿ arbeid i kriminalomsorgen og
¿ arbeid i et godkjent vaktselskap
¿ ved søknad om adgangskort til norsk lufthavn
(da er det Luftfartstilsynet som skal ha attesten)
¿ om man ønsker å adoptere barn

3. I begrensede politiattester opplyses det kun om noen saker

Begrenset politiattest betyr at politiet opplyser om kun de lovovertredelsene som har en klar sammenheng med jobb eller tiltak som er grunnen til at man vil få innsyn i en politiattest.

Et viktig unntak er
¿ arbeide med barn i godkjent barnehage,
¿ arbeide med barn for barnevernstjenesten og
¿ arbeide med barn i grunnskolen

Her uttaler politiet seg om forhold som har betydning for arbeidet med barn. Dette vil si at en person som har begått overgrep mot barn skal ikke arbeide med barn. Det vil også si at en person som er straffet for narkotika lovbrudd ikke skal arbeide med barn i noen år.

¿ Er personen bøtelagt for narkotikalovbrudd vil dette stå på attesten i 2 år.

¿ Er personen dømt til ubetinget fengsel i mer enn 6 måneder vil dette stå på attesten i 10 år etter løslatelse fra fengslet.

Sammenheng mellom overtredelsen og konsekvensene av overtredelsen
Det er for eksempel ikke slik at urinering på offentlig gate eller kjøring på rødt lys en gang i livet skal stenge en person ute fra å arbeide med barn.

Strafferegistrene

Straffereaksjoner registreres i to registre:
¿ Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret og
¿ Politiets bøteregister

Disse opplysningene blir ikke slettet. Men opplysningene er taushetsbelagt og det er straffbart å utlevere opplysninger fra disse registrene.

Les mer om politiattester på: www.oslo.politiet.no
Se i høyre spalte (søknad). Klikk på politiattester.

Direkte lenke

HTML EMBED

Andre aktuelle artikler fra ung.no
Hva skjer når du bryter loven?
Den kriminelle lavalder
Lovbrudd foretatt av de mellom 15 og 18 år

Kilde: Politidirektoratet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.