Hele Norge har ikke stoppet opp selv om korona-epidemien ruller på. Onsdag la både Nye Veier og Statens vegvesen frem sine anbefalinger til Regjeringen for hvilke nye veiprosjekter som skal inn i neste Nasjonal transportplan.

Den neste planen går for perioden 2022-2033 og skal godkjennes før sommeren neste år.

Utgangspunktet har vært et ønsket innspill for hva som er de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme. Vegvesenet og Nye Veier har lagt frem hver sine forslag, som bare er dels overlappende.

Nye veier

- Nye Veier foreslår disse strekningene med utgangspunkt i analyser av hele riksveinettet. Strekningene vi foreslår til utvidelse av vår portefølje har høy risiko for ulykker, dårlig fremkommelighet og lave hastigheter. Dette er strekninger hvor nye vei vil gi stor nytte for de som bruker dem, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, i en pressemelding.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har lagt frem to sett med forslag, avhengig av hvor høy pengebruk det vil bli lagt opp til:

- Vegvesenet har laget to sett med prioriteringer. Det ene alternativet tar utgangpunkt i videreføring av bevilgningsnivået i 2020. Det andre alternativet legger til grunn en gjennomsnittlig årlig økning på 20 prosent, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Dette er planene for oppstart av prosjekter i de enkelte korridorene

Korridor 1 Oslo-Svinesund/Kornsjø

2022 – 2027

Lav ramme: E6 Oslo øst (Manglerudprosjektet) og rv. 22 Glommakryssing.

Høy ramme: Utbedringer på deler av rv. 22.

2028 - 2033

Lav ramme: Videre utbedring av rv. 22. slik at den er etablert som en god omkjøringsvei øst for Oslo.

Høy ramme: Videre utbedringer av rv. 22.

Korridor 2 Oslo-Ørje/Magnor

2022 - 2027

Lav ramme: Utbedringer på rv. 2 mellom Kongsvinger og Riksgrensen, Magnor.

Høy ramme: E16 Nymoen-Eggemoen bygges ut. Utbedringer av E16 øst for Kongsvinger. Starter utbedring av rv. 25 mellom Elverum og Riksgrensen, Støa.

2028 - 2033

Høy ramme: Ytterligere utbedringer av rv. 25 mellom Elverum og Riksgrensen.

Korridor 3 Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger


2022 – 2027

Lav ramme: Nytt tunnelløp for E134 Oslofjordtunnelen. E18 Lysaker-Strand-Ramstadsletta. Oppstart for rv. 282 Holmenbrua som omkjøringsvei for E18 og adkomsten til Drammen havn. Utbedring av rv. 42 Gamle Eigerøyveien-Hovlandsveien vil bedre tilgangen til Eigerøy havn.

Høy ramme: E39 Ålgård-Hove bygges ut. E134 Dagslett-E18 vil bli bygd ut, som sammen med nytt løp i Oslofjordtunnelen vil det gjøre østre del av E134 til en bedre omkjøringsvei sør for Oslo.

2028 - 2033

I høy ramme vil det bli ytterligere utbedring av rv. 426 mellom E39 og Egersund.

Korridor 4 Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim

2022 - 2027

Lav ramme: Oppstart ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen, prosjektet E39 Ådland-Svegatjørn. Sammen med Rogfast bygger prosjektet bo- og arbeidsmarkedene på strekningen Stavanger-Stord-Bergen med vesentlig redusert reisetid. Sikring på strekningene rv. 13 Byrkjeneset og rv. 13 Vinje-Myrkdalstunnelen.

2028 - 2033

Lav ramme: Skredsikring på E3 og sikring av skredpunkter langs rv. 13.

Høy ramme: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal. Betydelig redusert reisetid på E39 gjennom ferjefrie forbindelser og utbedring mellom dagens ferjestrekninger. Betydelige utbedringer på rv. 13. Utbedringer og noe skredsikring på E39. Utbedringer på rv. 9 i Setesdal.

Korridor 5 Oslo-Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

2022 - 2027

Lav ramme: Skredsikring av E16 Hylland-Slæen. Skredsikring rv. 5 Erdal-Naustdal gir tryggere og bedre fremkommelighet mellom Førde og Florø. Videre utbedring av rv. 5 Fjærlandstunnelen-Lundebotn og tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.

I høy ramme: Oppstart av rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein, som knytter Porsgrunn og Skien til E18. Utbedringer på rv. 5 i Sogndalsdalen.

2028 - 2033

Lav ramme: vesentlige utbedringer av blant annet E16, rv. 5 og rv. 41.

Korridor 6 Oslo-Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

2022 - 2027

Lav ramme: Utbedringer på rv. 3 i Østerdalen. Utbedringer E6 på Dovrefjell. Utbedring på rv. 4 Lygna-Reinsvoll. Utbedring av E136 Veblungsnes ved Åndalsnes.

Høy ramme: Utbedringer langs E136 mellom Dombås og Bjorli og mellom Innfjorden og Vestnes. Rv. 15 Otta - Dønnfoss blir også utbedret.

2028 - 2033

I høy ramme blir det skredsikring langs E136 og rv. 15. Det blir utbedringer på nordre deler av E6 og rv. 3, midtre deler av E136, og østre del av rv. 70.

Korridor 7 Trondheim – Bodø med armer til svenskegrensen


2022 - 2027

Lav ramme: Ny E6 Selli-Asp bygges som bedrer trafikksikkerheten på strekningen fra Steinkjer til kryss fv. 17. Utbedringer på rv. 80 Sandvika-Sagelva, innfartsvei mot Bodø.

Høy ramme: Tiltak i og ved de mindre byene i Nordland.

2028 - 2033

Høy ramme: Tiltak for å forsterke bo- og arbeidsmarkedet mellom Trondheim og Steinkjer. Skredsikring flere steder i Trøndelag. Utbedring av strekninger på E6 i Trøndelag og Nordland. Mindre utbedringer på E14.

Korridor 8 Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med arm til Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland og Russland

2022 - 2027

Lav ramme: E6 Megården-Mørsvikbotn. E10 Nappstraumen - Å sikres mot skred. Det blir utbedring av flere strekninger på E6, E10 og rv. 94. Utbedring av sikt- og sideterreng på flere strekninger.

Høy ramme: Ytterligere utbedringer på E6 og E10 for å få bedre oppetid og forutsigbarhet. Ytterligere tiltak på E6 og rv. 94.

2028 - 2033

Høy ramme: Utbedring av deler av E6, E8 og E45. Utbedringer mellom E6 mellom Alta og Lakselv.