Torsdag ble en ny forskningsrapport fra IZA Institute of Labor Economics gjort kjent, der det kommer frem at innvandrere tar jobbene fra nordmenn i de nedre sosiale lag.

Les også: Ny rapport slår fast at innvandrere tok jobbene til fattige nordmenn

Rapporten sier at rundt 75 prosent av økte ulikheter i Norge kan tilskrives innvandring.

Tallgrunnlaget til rapporten er til dels svært komplisert, men rapporten har samtidig noen av de mest konkrete konklusjonene om innvandring siden Brochmann II-rapporten.

Konklusjon 1: Innvandring fører til større ulikheter i Norge

Norge har hatt en svært stor økning i innvandringen de siste tiårene, og nesten all veksten har kommet fra land med lavere livskvalitet og lavere lønninger enn Norge.

Samtidig som innvandringen fra disse landene har økt, slår rapporten fast at den økonomiske mobiliteten for de fattige er redusert.

«Can recent immigration patterns explain why lower class individuals have fallen systematically behind in economic outcomes over the past few decades? Our findings suggest that the answer to this question is a clear “yes"»

Les også: Røe Isaksen: - Flere fattige familier er en direkte konsekvens av økende innvandring

- Sett som en helhet, er det klart at innvandringsmønstrene kan forklare en betydelig del av den observerte endringer i den sosiale skjevheten for alle tre grupper, og spesielt de lavere klassene som faller bakover, står det i rapporten.

- Uten veksten i immigrasjonen, viser vår modell at det ikke ville ha vært noen endring i den sosiale skjevheten, med unntak av at den øvre klassen ville ha redusert sin inntektsandel noe, skriver forskerne.

Les også: Ingebrigt Steen Jensen om asyl og innvandring: - Dette er ikke Norge, hva skjer?

Konklusjon 2: De fattige taper, de rike vinner på innvandring

Rapporten slår kategorisk fast at det finnes vinnere og tapere på innvandring, og at det grovt sett er slik at de fattigste er de som taper på innvandring.

- Immigrasjon har absolutt spilt en viktig rolle i å øke de sosiale forskjellene i arbeidsmarkedet for norskfødte. Vi presenterer robuste bevis som viser at immigrasjon fra lavinntektsland i betydelig grad har redusert den sosiale mobiliteten og dermed økt den sosiale skjevheten, mens immigrasjon fra høyinntektsland har redusert skjevheten.

- Og fordi immigrasjon fra lavinntektsland har vært mye større enn immigrasjon fra høyinntektsland de siste tiårene, kan dette forklare en betydelig del av endringene i sosiale forskjeller i denne perioden.

I konklusjonen sin er de enda tydeligere:

- Vår empiriske analyse kan slå fast uten rimelig tvil at immigrasjonsmønstrene har forskjøvet relativ økonomisk suksess bort fra de lavere og over til de høyere sosiale klasser.

Les også: Jon Helgheim (Frp): - Vi roter bort så sinnssykt mye penger på innvandring

Konklusjon 3: Ikke nødvendigvis de fattige som taper, men de som kan erstattes

Forskerne går så langt at de omtaler gruppene som vinnere og tapere. Det interessante er at det ikke er inntekten i seg selv som er det avgjørende, men om du er utsatt for konkurransen fra innvandrere.

- Økonomisk teori antyder at innfødte med kvalifikasjoner som er ulike kvalifikasjonene til innvandrere tjener på høy innvandring, mens de med kvalifikasjoner som er like med innvandrere taper, skriver forskerne.

Et annet sted i rapporten omtaler de sistnevnte gruppe som de som er «utbyttbare».

Det betyr at om du er i en yrkesgruppe der flere mennesker betyr at du tjener mer eller får mer og gjøre, så kommer du godt ut av det. Det kan være for eksempel leger og bedriftseiere. Leger får flere kunder, og det samme får bedriftseiere. De får også tilgang til flere søkere på jobbene.

Er du derimot den som jobber i butikken - eller har hatt tradisjonelt godt betalte yrker som snekker og håndverker - så er konkurransen betydelig økt.

Konklusjon 4: Innvandrings-effektene forklarer politisk polarisering

Forskerne mener at det at det er tydelige vinnere og tapere på innvandringen som vi har sett de siste tiårene, forklarer nettopp hvorfor det er så store motsetninger på feltet.

De som er for strengere innvandringspolitikk er i stor grad dem som selv kjenner de negative effektene på kroppen. De som tjener på innvandring er derimot positive.

- Effektene rasjonaliserer den tydelige polariseringen når det kommer til immigrasjon og innvandringspolitikk. I den grad at folks politiske meninger er påvirket av sine egne økonomiske interesser, så forklarer det hvorfor folk i høyere sosiale lag tenderer mot å være mer liberal i innvandringspolitikken enn de lavere sosiale lag.

- Vår rapport har ikke studert holdningene til politiske beslutninger direkte, men det indikerer at en historisk høy innvandring fra lavinntektsland, som reduserer den sosiale mobiliteten og øker inntektsforskjellene, har lagt grunnlaget for et mer politisk polarisert klima.

Les også: Sylo Taraku: - En mer regulert flyktningpolitikk er en mer human politikk