Gjennom hele pandemien har det vært klart at innvandrerbefolkningen i Norge har vært betydelig overrepresentert på smittestatistikken.

Innvandrere i Norge utgjør i underkant av 15 prosent av befolkningen, men har gjennom hele pandemien stått for 35 prosent av alle smittede. Andelen er enda større blant dem som havner på sykehus.

I Oslo er dette spesielt tydelig: De innvandrertette bydelene i Groruddalen og Søndre-Nordstrand har betydelig høyere smittetrykk enn resten av byen.

Uenighet om årsaker

Årsaken til at innvandrere har blitt så mye hardere rammet, har vært gjenstand for betydelig uenighet. Fenomenet er ikke særnorsk.

Les også: Hytteferie i påsken smitter ikke - men det gjør påsketur til Pakistan

Noen har argumentert for at årsakene i stor grad handler om trangboddhet og store familier - gjerne i kombinasjon med at innvandrere ofte jobber i mer utsatte yrker.

Andre har ment at innvandrere i mindre grad følger smittevernrådene.

Forskning: Innvandrerandel avgjørende

Nå har forskere fra Universitet i Oslo og Oslo Universitetssykehus forsøkt å se nærmere på saken, i en fagfellevurdert artikkel publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforeningen.

De har samlet inn informasjon om smittetallene i Oslo fra starten av pandemien, og frem til før jul, og satt det opp mot detaljert informasjon om innbyggerne i de forskjellige bydelene i Oslo.

- Vi ønsket å se på sammenhenger mellom noen utvalgte sosiodemografiske mål og smitte i et bydelsperspektiv i Oslo, skriver forskerne.

Forskerne fant at både innvandrerandel, sosioøkonomisk status og husstandstetthet hver for seg kunne knyttes til økt smitte. Men de fant likevel at innvandrerandel i seg selv ga en sterk sammenheng med mengden smitte:

- Vi fant at innvandrerandel i bydelen var statistisk signifikant assosiert med påvist SARS-CoV-2-smitte i Oslo, også når vi justerte for sosioøkonomisk status og husstandstetthet, skriver forskerne.

Eller sagt på en annen måte: Selv hvis man tar hensyn til at innvandrere ofte bor tett og har utsatte jobber, så er de overrepresentert i smittestatistikken.

- Innvandrerandel ser ut til å være en viktig risikofaktor for smitte i Oslo. Vår analyse antyder at sammenhengen kan ha andre forklaringer enn lav sosioøkonomisk status og høy husstandstetthet, skriver de.

Les også: Nedgang i andelen sysselsatte innvandrere

- Det kan være at etnisk bakgrunn i seg selv er en faktor

Forskerne viser til at andre rapporter har funnet lignende konklusjoner:

- I Folkehelseinstituttets siste rapport om sammenheng mellom fødeland og påvist smitte i Oslo fant man lignende resultater. De viste at utenlandskfødte i snitt hadde nesten dobbelt så høy smitteforekomst som norskfødte selv når man justerte for kjønn, alder og arbeid, skriver de.

- Folkehelseinstituttet fant også store forskjeller mellom opprinnelse fra forskjellige land, der personer født i Afrika, Midtøsten og Sør-Asia hadde flere ganger høyere forekomst enn de født i Norge og Vest-Europa. Også i en studie fra Storbritannia fant man at sosioøkonomisk status ikke kunne forklare overrepresentasjon av noen etniske minoriteter.

De konkluderer derfor med at andre forhold må ha betydning:

- Det kan være at kulturell/etnisk bakgrunn i seg selv er en faktor i smittespredningen. For eksempel kan det være andre normer for fysisk og sosial nærhet, eller det kan eksistere systematiske misforståelser om smitte og smittebegrensende tiltak. Språkbarrierer kan også være medvirkende, spesielt hos innvandrere født utenlands, skriver de.

Les også: Slår alarm: - Ikke reis til Pakistan i påsken