Neste år ansetter Forsvaret åtte såkalte «gender-rådgivere». Gender-perspektivet i Forsvaret handler blant annet om hvordan ulike kjønn passer, og kan anvendes, til ulike situasjoner og operasjoner.

Disse skal bidra til at Forsvaret blir mer mangfoldig, sier major og talsperson for Forsvaret, Endre Nedberg, på spørsmål fra Nettavisen.

– Rekruttering og inkludering av personell til Forsvaret med forskjellig kjønn, etnisitet, alder, utdanningsbakgrunn, legning, med mer, bidrar til et mangfoldig Forsvar. Noe som igjen bidrar til at Forsvaret får flere perspektiv å bidra med i oppdragsløsning.

Les også: Næringsministeren om Telenor-saken: - Ekstremt eksempel på hvilke dilemma som kan oppstå

Stillingene skal fordeles mellom Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet, Forsvarets Logistikkorganisasjon, Forsvarets Operative Hovedkvarter og Forsvarets Høgskole.

– Mangfold er en ressurs

Forsvarets arbeid med å inkludere kvinner har pågått i flere år. Allerede i 2000 kom FN med en resolusjon om å bedre kvinners kår i krig og konflikter.

Denne har Norge fulgt opp med en rekke handlingsplaner og brev til Forsvaret. Sist ut var handlingsplanen Kvinner, fred og sikkerhet i 2019.

«Vi legger vekt på at kvinner skal være aktører i all innsats for fred og sikkerhet, og at menn så vel som kvinner er tjent med at freds- og sikkerhetsinnsatsen er inkluderende», skriver regjeringen i planen.

I handlingsplanen fremgår varianter av ordet «inkludering» hele 43 ganger. Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, jubler over Forsvarets fokus på inkludering.

– Jeg er glad for at Forsvaret er klar over at mangfold er en ressurs. Ved å åpne opp for ulike erfaringer fra ulike levde liv gis det et godt grunnlag for å fremme likeverd og sikre like muligheter og rettigheter til alle, sier han til Nettavisen.

Les også: - Jeg er en ekte feminist, men Flyktninghjelpen er bedre tjent med en mannlig landdirektør

– Identitetspolitikk

Forsvarspolitisk talsperson i Frp, Christian Tybring-Gjedde, reagerer på nyheten.

– Mens Russland utvikler hypersoniske missiler og Kina bygger nye hangarskip og jagerfly, har Nato og Norge fullt fokus på «gender-perspektiver» og inkludering i fredsarbeidet. Jeg er usikker på om vi bruker våre begrensede ressurser riktig, og om Forsvaret er det rette sted å drive slike identitetspolitiske eksperimenter?

– Men skal man ikke jobbe for å inkludere kvinner bedre når det kommer flere av disse inn i Forsvaret?

– Jo, og det er selvsagt åpenbart at både kvinner og menn skal inkluderes likt og ivaretas godt i Forsvaret. Men det er et generelt lederansvar å påse, noe det profesjonelle befalet allerede utfører på en eksemplarisk måte i dag. Det er umulig å forstå hva disse gender-rådgiverne helt konkret skal bidra med, ut fra forklaringen fra Forsvaret selv, sier Tybring-Gjedde.

Les også: Vedum refses av eks-soldat og politiker: – Skapte tvil blant soldatene

– Kontrollspørsmålet man bør stille er hvordan ansettelsene av disse gender-rådgiverne vil øke Norges forsvarsevne og kampkraft? Frp mener at alle nyansettelser og investeringer må bidra til å øke den operative kapasiteten til våre væpnede styrker, sier han.

– Dette gender-perspektivet kom som en instruks til Forsvaret fra regjeringen i en handlingsplan i 2015, og en oppdatert handlingsplan i 2019. Hvorfor kommer dere nå med kritikk mot konsekvensene av deres egen politikk i regjering?

– Frp på Stortinget har vært kritisk til dette, men vi satt i en regjering med andre partier og måtte inngå kompromiss og velge våre kamper. Samtidig er dette noe som kommer etter påtrykk fra Nato. Vi sier ikke at kjønnsperspektiv ikke skal ha fokus eller hensyntas i Forsvaret, men vi tar oss lov å være skeptiske til hvordan dette konkret prioriteres. Det må også være lov å stille spørsmålet om dette type aktiviteter bidrar til å øke Norges kampkraft, eller det motsatte?

Hva skal de jobbe med?

Nettavisen har stilt Forsvaret flere spørsmål om hva disse gender-rådgiverne skal jobbe med. To av dem skal ansettes ved Forsvarets Høgskole, og får en litt annen rolle enn resten, ifølge Nedberg.

– Disse er tiltenkt å utvikle og implementere gender i Forsvarets utdanningssystem. En av disse stillingene vil ha et operativt fokus på hvordan gender-perspektiv kan implementeres i militære operasjoner og den andre vil ha FNs resolusjon 1325 og Kvinner, fred og sikkerhetsagendaen som fokus, opplyser han.

Les også: - Trumps CIA-sjef overveiet å drepe Julian Assange

Resten skal jobbe mer operasjonelt, ifølge major Nedberg.

– Gender-rådgivere i disse enhetene har som oppgave å bidra til implementering av gender-perspektiv i planlegging og utførelse av operasjoner, trening og øving. I tillegg skal de være en del av kompetanseheving av Forsvaret innen emnet. De skal være en del av operasjonsplanlegging og være tilgjengelig for rådgiving til sjefen i gender-relaterte spørsmål.

Stusser over kritikken

Forsvarsdepartementet er også gitt muligheten til å svare på kritikken fra Frp.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har gitt et kort svar på e-post. Der gjør han et poeng av at Tor Mikkel Wara, tidligere justisminister for Frp, var med å undertegne handlingsplanen i 2019.

Les også: - Obama startet en hemmelig krig én uke etter han fikk fredsprisen i Oslo

«Regjeringens handlingsplan for Kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022) i Forsvaret, som ble signert av daværende Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, følges tett opp av Forsvarsdepartementet. Forsvaret har ansatt flere genderrådgivere for å følge opp konkrete mål i handlingsplanen. Målene omfatter blant annet økt kompetanse og kapasitet på området gjennom at dedikert personell har spesifikke oppgaver knyttet til gender i sin stillingsbeskrivelse. Hensikten med tiltaket er å styrke kjønnsperspektivet i kapasitetsbyggingen, planleggingen og gjennomføringen av Forsvarets operasjoner» skriver han.

Også Gjestvang i FRI er kritisk til Frp.

Handlingsplanen det vises til har i første rekke som mål å sikre kvinners rettigheter på lik linje med menns, og at også kvinner blir involvert i prosesser som angår deres fortid og framtid. Det er underlig at Frp avfeier kunnskap og kompetanse om mangfold og sårbare gruppers ekstra utsatthet i konfliktsituasjoner som «identitetspolitikk», all den tid Frp har politikk på å verne kvinners grunnleggende menneskerettigheter og øke antallet som avtjener førstegangstjeneste, sier han.

– Gender-ekspertise øker forsvarsevnen

Nedberg i Forsvaret forklarer at et gender-perspektiv handler om å se hvordan kvinner, og sivilbefolkningen som helhet, berøres av konflikter.

– Hva betyr det å «bidra til implementering av gender-perspektiv», som du sier disse rådgiverne skal gjøre?

– Rekruttering og inkludering av personell til Forsvaret med forskjellig kjønn, etnisitet, alder, utdanningsbakgrunn, legning, med mer, bidrar til et mangfoldig Forsvar. Noe som igjen bidrar til at Forsvaret får flere perspektiv å bidra med i oppdragsløsning, svarer Nedberg på oppfølgingsspørsmålet.

Les også: Slår tilbake mot AUF-utspill: – Påfallende at Ap kritiserer andre for å kjøpe seg makt

– Dette er viktig, spesielt ut fra et gender-perspektiv. Arbeidet med å rekruttere og beholde personell er en sjefsoppgave, støttet av personellseksjonen, i alle Forsvarets avdelinger. En gender-rådgiver skal fokusere på planlegging og utførelse av militære operasjoner og oppdrag.

Nedberg mener ikke disse rådgiverne går på bekostning av andre satsninger i Forsvaret, slike Tybring-Gjedde spekulerer i.

– Forsvaret får sine oppdrag og retningslinjer fra politisk ledelse og beskyttelse av sivilbefolkningen er en av Forsvarets strategiske målsetninger. Således er dette en prioritert oppgave for Forsvaret i enhver konflikt. Derfor vil jeg hevde at å ha denne gender-ekspertisen i planlegging og utførelse av operasjoner øker Forsvarets evne til å løse gitte oppdrag, sier han.